1. bookVolume 71 (2020): Issue 1 (June 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

RECENZIE A SPRÁVY

Published Online: 11 Oct 2020
Volume & Issue: Volume 71 (2020) - Issue 1 (June 2020)
Page range: 109 - 119
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

BRINTON, Laurel J.: Pragmatic Markers in English: Grammaticalization and Discourse Functions. Topics in English Linguistics 19. Berlin, New York: Mouton de Gruyter 1996. 412 s.10.1515/9783110907582Search in Google Scholar

ČMEJRKOVÁ, Světla: Výraz myslím v psaném a mluveném textu. In: Grammar & Corpora, Gramatika a korpus 2007. Eds. F. Štícha – M. Fried. Praha: Academia 2008, s. 325 – 344.Search in Google Scholar

DANEŠ, František – HLAVSA, Zdeněk – GREPL, Miroslav: Mluvnice češtiny 3. Skladba. 1. vyd. Praha: Academia 1987. 746 s.Search in Google Scholar

de HOOP, Helen – FOOLEN, Ad – MULDER, Gijs – van MULKEN, Vera: I think and I believe: Evidential expressions in Dutch. In: Evidence for evidentiality. Eds. H. de Hoop – A. Foolen – G. Mulder. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 2018, s. 77 – 98.10.1075/hcp.61.04hooSearch in Google Scholar

GREPL, Miroslav – KARLÍK, Petr: Skladba češtiny. Olomouc: Votobia 1998. 503 s.Search in Google Scholar

IVANOVÁ, Martina: Epistemicita ako koncept deiktického odkazovania na propozíciu. In: Personálna a sociálna deixa v slovenčine. Ed. J. Kesselová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2019, s. 153 – 210.Search in Google Scholar

KARLÍK, Petr: Hypotéza modifikované valenční teorie. In: Slovo a slovesnost, 2000, roč. 61, č. 3, s. 170 – 189.Search in Google Scholar

KARLÍK, Petr: REKTIFIKACE. In: CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Eds. P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová. 2017. Dostupné na: https://www.czechency.org/slovnik/REKTIFIKACE [cit. 10. 01. 2020].Search in Google Scholar

KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek – RUSÍNOVÁ, Zdeňka: Příruční mluvnice češtiny. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny 1995. 800 s.Search in Google Scholar

KITZINGER, Celia: Repair. In: The Handbook of Conversation Analysis. Eds. J. Sidnell – T. Stivers. Oxford: Wiley-Blackwell 2013, s. 229 – 256.10.1002/9781118325001.ch12Search in Google Scholar

KYSEĽOVÁ, Miroslava: Sémantický a syntaktický status posesívneho datívu v štruktúrach s procesnými slovesami s významom atmosférického diania v slovenčine. In: Jazykovedný časopis, 2012, roč. 63, č. 2, s. 131 – 152.10.2478/v10113-011-0024-4Search in Google Scholar

LANSARI, Laure: A Contrastive View of Discourse Markers: Discourse Markers of Saying in English and French. Cham: Palgrave Macmillan 2020. 230 s.10.1007/978-3-030-24896-3Search in Google Scholar

MÜLLEROVÁ, Olga: Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. Praha: Academia 1994. 145 s.Search in Google Scholar

PANEVOVÁ, Jarmila et al.: Mluvnice současné češtiny 2. Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu. Praha: Karolinum 2014. 291 s.Search in Google Scholar

ŠTÍCHA, František et al.: Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia 2013. 976 s.Search in Google Scholar

THOMPSON, Sandra A. – MULAC, Anthony: A quantitative perspective on the gramaticization of epistemic parentheticals in English. In: Approaches to Grammaticalization: Volume II. Types of grammatical markers. Eds. E. C. Traugott – B. Heine. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 1991, s. 313 – 330.10.1075/tsl.19.2.16thoSearch in Google Scholar

WIEMER, Björn – SOCKA, Anna: How much does pragmatics help to contrast the meaning of hearsay adverbs? (Part 1). In: Studies in Polish Linguistics, 2017a, roč. 12, č. 1, s. 27 – 56.10.4467/23005920SPL.17.002.6729Search in Google Scholar

WIEMER, Björn – SOCKA, Anna: How much does pragmatics help to contrast the meaning of hearsay adverbs? (Part 2). In: Studies in Polish Linguistics, 2017b, roč. 12, č. 2, s. 75 – 95.10.4467/23005920SPL.17.004.7022Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo