1. bookVolume 69 (2018): Issue 2 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Jazyková Situace A Jazyková Politika Na Baleárských Ostrovech

Published Online: 12 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 69 (2018) - Issue 2 (December 2018)
Page range: 237 - 248
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The paper will focus on the Balearic Islands, the autonomous community of Spain, located in the western Mediterranean Sea. The focus is placed not only on the demography and the linguistic situation but primarily on the linguistic politics and the language legislation of this territory. The Balearic Islands have the same political autonomy as the other Autonomous Communities of Spain which, however, use it far less than the other communities. Catalan is not for local inhabitants, who do not feel a strong belonging to the Catalan speaking world, so an essential part of identity as for the inhabitants of Catalonia and therefore the linguistic question for the local politicians is not such a priority as for the politicians in Catalonia. Even the sense of identity on the Islands is less intense than in Catalonia or the Basque Country, thanks to the migration from the different parts of Spain and from abroad. Despite the emancipation efforts, which we can observe even in other parts of Spain, Catalan on the Balearic Islands, due to the reasons mentioned above contrary to Catalonia, does not have any chance to resist Spanish or even to overpower it.

Keywords

BIBILONI CANYELLES, Gabriel: La llengua catalana: un futur esplendorós. In: Fer una llengua és fer una nació. Eds. G. Bibiloni – J. Bernat. Palma de Mallorca: ERC 1994, s. 27 – 41.Search in Google Scholar

CASNOVAS CAMPS, Miquel Àngel: Història de les Illes Balears. Palma de Mallorca: Editorial Moll 1998.Search in Google Scholar

CERDÀ CAMPOMAR, Sebastià: Política social i immigració a Mallorca. Ed. S. Serra. Palma de Mallorca: Edicions Cort 2003, s. 249 – 296.Search in Google Scholar

DOLS, Nicolau: Dos ejemplos de planificación lingüística en la educación: Catalunya Nord e Illes Balears. In: Lletres asturianes, 1995, č. 65, s. 105 – 116.Search in Google Scholar

ETXEBARRIA, Maitena: El bilingüismo en el Estado español. Bilbao: FBV 1995.Search in Google Scholar

ETXEBARRIA, Maitena: La Diversidad de Lenguas en España. Madrid: Espasa Calpe 2002.Search in Google Scholar

GIMENO UGALDE, Esther: La evolución del régimen lingüístico del catalán en los Estatuts d’Autonomia catalanes. In: La España multilingüe. Lenguas y políticas lingüísticas de España. Eds. M. Doppelbauer – P. Cichon. Wien: Praesens Verlag 2008, s. 168 – 197.Search in Google Scholar

GUGENBERGER, Eva: El castellano y las lenguas regionales en España: Bilingüismo e hibradación. In: La España multilingüe. Lenguas y políticas lingüísticas de España. Eds. M. Doppelbauer – P. Cichon. Wien: Praesens Verlag 2008, s. 31 – 52.Search in Google Scholar

HERLING, Sandra: La política de normalización lingüística en las Islas Baleares: instituciones, obstáculos y tendencias actuales. In: La España multilingüe. Lenguas y políticas lingüísticas de España. Eds. M. Doppelbauer – P. Cichon. Wien: Praesens Verlag 2008, s. 233 – 248.Search in Google Scholar

HERRERAS, José Carlos: Lenguas y normalización en España. Madrid: Editorial Gredos 2006.Search in Google Scholar

HERRERAS, José Carlos: Políticas de normalización en la España democrática. In: Actas del XVI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Nuevos caminos del hispanismo. Eds. P. Civil – F. Cremoux. Paris: Iberoamericana 2010, s. 185 – 198.Search in Google Scholar

JOAN I MARÍ, Bernat: Dinàmica normalització-substitució a les Illes Balears. In: Treballs de sociolingüística catalana, 2004, roč. 18, s. 97 – 113.Search in Google Scholar

KUHNEN DE ROCA, Verena: La immigració alemanya a Mallorca. In: La immigració, països emissors i les Illes Balears. Ed. S. Serra. Palma de Mallorca: Edicions Cort 2003, s. 179 – 184.Search in Google Scholar

MELIÀ I GARÍ, Joan: La langue catalane dans les Îles Baléares. In: Terminogramme, 2002, č. 103-104, s. 191 – 212.Search in Google Scholar

MELIÀ I GARÍ, Joan: La situació lingüística de les Illes Balears. Comentaris al voltant d’una enquesta. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 2002.Search in Google Scholar

MIRALLES PLANTALAMOR, Joan – ITURRASPE BELLVER, Amaia: Coneixements, actituds i usos lingüístics envers el català dels estrangers d’origen europeu al Pla de Mallorca. Palma de Mallorca: Govern de les Illes Balears. Direcció General de Política Lingüística 2005.Search in Google Scholar

MOLL, Aina: Turisme, Immigració i ús de la llengua (1960-1989). In: Estudis Baleàrics, 1990, č. 37 – 38, s. 171 – 182.Search in Google Scholar

MOLL, Aina: La tutela de la lingua en las Islas Baleares. In: Euskera, 1994, roč. 39, č. 1, s. 63 – 79.Search in Google Scholar

PALLAS VALENCIA, Antonio: Índex associatiu de persones estrangeres a les Illes Balears. In: La immigració, països emissors i les Illes Balears. Ed. S. Serra. Palma de Mallorca: Edicions Cort 2003, s. 185 – 201.Search in Google Scholar

PONS BOSCH, Jordi A.: Dades sobre la immigració a les Illes Balears. In: La immigració, països emissors i les Illes Balears. Ed. S. Serra. Palma de Mallorca: Edicions Cort 2003, s. 297 – 307.Search in Google Scholar

PONS PARERA, Eva – VILA I MORENO, F. Xavier: Informe sobre la situació de la Llengua Catalana (2003-2004). Barcelona: Observatori de la Llengua Catalana 2005.Search in Google Scholar

QUEROL I PUIG, Ernest: Comparació dels usos i les representacions de les llengües a les Illes Balears, Catalunya, el País Valencià i Andorra. In: Treballs de sociolingüística catalana, 2004, roč. 18, s. 43 – 62.Search in Google Scholar

QUEROL I PUIG, Ernest: Els balears i el català: usos i representacions socials. Palma de Mallorca: Documenta Balear 2004.Search in Google Scholar

RADATZ, Hans-Ingo: Sprachliches Selbstverständnis und sprachliche Realität: ein soziolinguistisches Experiment zum Gebrauch balearischer Artikel. In: Zeitschrift für Katalanistik, 1989, č. 2, s. 64 – 90.Search in Google Scholar

SALVÀ I TOMÀS, A.: La nova realitat geodemogràfica de les Illes Balears al començament del segle XXI: creixement de la població i fluxos migratoris. In: Treballs de sociolingüística catalana, 2004, roč. 18, s. 131 – 142.Search in Google Scholar

SERRANO VÁZQUEZ, María del Carmen: Baleares, lengua y enseñanza. In: Revista Española de Lingüística, 1996, roč. č. 26, č. 2, s. 388 – 408.Search in Google Scholar

SIGUAN, Miquel: España Plurilingüe. Madrid: Alianza Editorial 1992.Search in Google Scholar

SIGUAN, Miquel: Conocimiento y uso de las lenguas en España. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas 1999.Search in Google Scholar

SIGUAN, Miquel: Bilingüismo y lenguas en contacto. Madrid: Ariel 2001.Search in Google Scholar

VIDAÑA FERNÁNDEZ, Luis: La immigració estrangera al sistema educatiu a les Illes Balears. In: La immigració, països emissors i les Illes Balears. Ed. S. Serra. Palma de Mallorca: Edicions Cort 2003, s. 202 – 248.Search in Google Scholar

VILLAVERDE, Albert: Algunes dades sobre el coneixement i la transmissió del català a les Illes Balears. In: Treballs de sociolingüística catalana, 2003, roč. 17, s. 159 – 167.Search in Google Scholar

Generalitat de Catalunya. Llengua catalana. Dostupný na: http://www.llengua.gencat.cat/ca. Govern Illes Balears. Dostupný na: http://www.caib.es.Search in Google Scholar

Institut d’Estadística de Catalunya. Dostupný na: http://www.https://www.idescat.cat.Search in Google Scholar

Institut d’Estadística de les illes Balears. Dostupný na: http://www.ibestat.es.Search in Google Scholar

Institut d’Estudis Catalans. Dostupný na: http://www.iec.cat.Search in Google Scholar

Leclerc, Jacques: Espagne. Aménagement linguistique dans le monde. Dostupný na: http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/espagne.htm.Search in Google Scholar

Universitat de les Illes Balears. Dostupný na: http://www.uib.es.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo