1. bookVolume 20 (2021): Issue 2 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1854-9829
First Published
10 Jul 2007
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Phytosociological analysis of noble hardwood forests (Ostryo-Tilienion platyphylli) in the Karst and its neighbouring regions (SW Slovenia)

Published Online: 08 Jul 2021
Volume & Issue: Volume 20 (2021) - Issue 2 (December 2021)
Page range: 327 - 372
Received: 26 Sep 2020
Accepted: 27 Apr 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1854-9829
First Published
10 Jul 2007
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

In SW Slovenia, at Gora under Železna Vrata and Petnik gorge near Branik – both on the northern edge of the Karst, in the collapse doline Orleška Draga at Sežana and under Brkinski Rob at the contact of the Karst and Brkini Hills, we conducted a phytosociological analysis of the stands whose tree layer is dominated by Tilia platyphyllos, T. cordata, Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, in places also Carpinus betulus and Ostrya carpinifolia, and classified them into three associations, Corydalido ochroleucae-Aceretum pseudoplatani, Paeonio officinalis-Tilietum platyphylli and Fraxino orni-Aceretum pseudoplatani. The latter was described as a new. Also new is a secondary large-leaved lime association Lamio orvalae-Tilietum platyphylli on the sites of montane beech forests (Lamio orvalae-Fagetum) in the Čepovan valley, at the contact of the Dinaric and sub-Mediterranean phytogeographical regions of Slovenia.

Keywords

Accetto, M. 1991: Corydalido ochroleucae-Aceretum ass. nova v Sloveniji. Razprave 4. razreda SAZU 32 (3): 89–128. Search in Google Scholar

Braun-Blanquet, J., 1964: Pflanzensoziologie. 3. Auflage. Grundzüge der Vegetations Kunde, Springer Verlag, Wien, New York, 865 pp.10.1007/978-3-7091-8110-2 Search in Google Scholar

Buser, S., 2009: Geološka karta Slovenije 1: 250.000. Geological map of Slovenia 1: 250,000. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana. Search in Google Scholar

Cegnar T., 1998: Temperatura zraka. In: Fridl, J., D. Kladnik, M. Orožen Adamič & D. Perko: Geografski atlas Slovenije. Država v prostoru in času. Državna založba Slovenije, Ljubljana, pp. 100–101. Search in Google Scholar

Dakskobler, I. 2006: Prispevek k poznavanju gozdne vegetacije Krasa (jugozahodna Slovenija). Annales, Ser. hist. nat. 16 (1): 57–76. Search in Google Scholar

Dakskobler, I. 2007: Gozdovi plemenitih listavcev v Posočju. Forest of valuable broad-leaved tree species in the Soča valley (western Slovenia). Scopolia 60: 1–287. Search in Google Scholar

Dakskobler, I. 2016: Phytosociological analysis of riverine forests in the Vipava and Reka Valleys (southwestern Slovenia). Folia biologica et geologica 57 (1): 5–61.10.3986/fbg0001 Search in Google Scholar

Dakskobler, I. & Reščič, M. 2015: Fitocenološka in gozdnogospodarska analiza gorskega bukovega in javorovega gozda na skalnatih rastiščih na Krasu in v Čičariji (JZ Slovenija). Gozdarski vestnik 73 (2): 67–87. Search in Google Scholar

Dakskobler, I., Košir, P. & Kutnar, L. 2013: Gozdovi plemenitih listavcev v Sloveniji. Združbe gorskega javorja, gorskega bresta, velikega jesena, ostrolistnega javorja, lipe in lipovca. Silva Slovenica in Zveza gozdarskih društev, Ljubljana, 74 pp. Search in Google Scholar

Géhu, J.-M. 1997: Observations phytosociologiques préliminaires sur le littoral occidental de l’ Íle de Jersey (Anglo-Normande). Colloques Phytosociologiques 27: 169–196. Search in Google Scholar

Košir, P. & Surina, B. 2005: Paeonio officinalis-Tilietum platyphylli – nova združba gozdov plemenitih listavcev v Čičariji (jugozahodna Slovenija). In: Rožac Darovec, V. (ed.): Meje in konfini. Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, pp. 345–366. Search in Google Scholar

Košir, P. 2004: Sinsistematski pregled šuma plemenitih listača ilirske florne provincije s posebnim osvrtom na zajednice u Sloveniji. Doktorska disertacija. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb, 164 pp. + priloge. Search in Google Scholar

Košir, P. 2005: Noble hardwood forests of the altimontane belt (Lamio orvalae-Aceretum pseudoplatani P. Košir et Marinček 1999) in Slovenia (western part of the Illyrian floral province). Natura Croatica 14 (2): 59–86. Search in Google Scholar

Košir, P., Čarni, A. & di Pietro, R. 2008: Classification and phytogeographical differentiation of broad-leaved ravine forests in southeastern Europe. Journal of Vegetation Science 19 (3): 331–342. DOI: https://doi.org/10.3170/2008-8-1837210.3170/2008-8-18372 Search in Google Scholar

Maarel van der, E. 1979: Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity. Vegetatio 39 (2): 97–114. DOI: https://doi.org/10.1007/BF0005202110.1007/BF00052021 Search in Google Scholar

Martinčič, A. 2003: Seznam listnatih mahov (Bryopsida) Slovenije. Hacquetia 2 (1): 91–166. Search in Google Scholar

Martinčič, A. 2011: Seznam jetrenjakov (Marchanthiophyta) in rogovnjakov (Anthocerotophyta) Slovenije. Scopolia 72: 1–38. Search in Google Scholar

Martinčič, A., Wraber, T. Jogan, N. Podobnik, A., Turk, B., Vreš, B., Ravnik, V., Frajman, B., Strgulc Krajšek, S., Trčak, B., Bačič, T., Fischer, M. A., Eler, K. & Surina, B. 2007: Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Četrta, dopolnjena in spremenjena izdaja. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana. 967 pp. Search in Google Scholar

Mucina, L., Bultmann, H., Dierssen, K., Theurillat, J.-P., Raus, T., Čarni, A., Šumberová, K., Willner, W., Dengler, J., Garcia, R. G., Chytrý, M., Hájek, M., Di Pietro, R., Iakushenko, D., Pallas, J., Daniëls, F. J. A., Bergmeier, E., Santos Guerra, A., Ermakov, N., Valachovič, M., Schaminée, J. H. J., Lysenko, T., Didukh, Y. P., Pignatti, S., Rodwell, J. S., Capelo, J., Weber, H. E., Solomeshch, A., Dimopoulos, P., Aguiar, C., Hennekens, S. M. & Tichý, L. 2016: Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science 19: 3–264. DOI: https://doi.org/10.1111/avsc.1225710.1111/avsc.12257 Search in Google Scholar

Ogrin, D. 1996: Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik 68: 39–56. Search in Google Scholar

Peruzzi L. 2016: Crocus heuffelianus (Iridaceae), a new record for the Italian flora. Phytotaxa, 261: 291–294. DOI: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.261.3.1010.11646/phytotaxa.261.3.10 Search in Google Scholar

Podani, J. 2001: SYN-TAX 2000. Computer Programs for Data Analysis in Ecology and Systematics. User’s Manual, Budapest, 53 pp. Search in Google Scholar

Poldini, L. 1985: L’ Asaro-Carpinetum betuli Lausi 64 del Carso Nordadriatico. Studia Geobotanica 5: 31–38. Search in Google Scholar

Poldini, L. 2009: La diversità vegetale del Carso fra Trieste e Gorizia. Lo stato dell’ambiente. Edizione Goliardiche, Trieste, 732 pp. Search in Google Scholar

Rottensteiner, W. K. 2016: Attempt of a morphological differentiation of Helleborus species in the Northwestern Balkans. Modern Phytomorphology 9 (Suppl.): 17–33. Search in Google Scholar

Seliškar, T., Vreš, B. & Seliškar, A. 2003: FloVegSi 2.0. Računalniški program za urejanje in analizo bioloških podatkov. Biološki inštitut ZRC SAZU, Ljubljana. Search in Google Scholar

Sørensen, Th. 1948: A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content. Det Kongelige Danske Videnskaberns Selskab, Biologiske Skrifter 5 (4): 1–34. Search in Google Scholar

Suppan, U., Prügger, J. & Mayrhofer, H. 2000: Catalogue of the lichenized and lichenicolous fungi of Slovenia. Bibliotheca Lichenologica 76: 1–215. Search in Google Scholar

Šilc, U. & Čarni, A. 2012: Conspectus of vegetation syntaxa in Slovenia. Hacquetia 11 (1): 113–164. DOI: https://doi.org/10.2478/v10028-012-0006-110.2478/v10028-012-0006-1 Search in Google Scholar

Šilc, U., Čarni, A., Dakskobler, I., Kutnar, L., Marinšek, A., Rozman, A., Sajko, I. & Vreš, B. 2017: Zasnova monitoringa stanja ohranjenosti manjšinskih Natura 2000 gozdnih habitatnih tipov v Sloveniji : zaključno poročilo v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta (V4-1430). Elaborat. Biološki inštitut ZRC SAZU, Ljubljana, 170 pp. Search in Google Scholar

Urbančič, M., Simončič, P., Prus, T. & Kutnar, L. 2005: Atlas gozdnih tal. Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarski vestnik & Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, 100 pp. Search in Google Scholar

Zupančič, B. 1998: Padavine. In: Orožen Adamič, M., Fridl, J., Kladnik, D. & Perko, D. (eds.): Geografski atlas Slovenije. Država v prostoru in času. Državna založba Slovenije, Ljubljana, pp. 98–99. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo