1. bookVolume 20 (2021): Issue 2 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1854-9829
First Published
10 Jul 2007
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Vegetation analysis of the subalpine beech forest on the upper forest line in the Julian Alps (NW Slovenia and NW Italy) and in the northern Dinaric Alps

Published Online: 08 Jul 2021
Volume & Issue: Volume 20 (2021) - Issue 2 (December 2021)
Page range: 373 - 564
Received: 26 Sep 2020
Accepted: 12 Feb 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1854-9829
First Published
10 Jul 2007
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Accetto, M. 2002: Pragozdno rastlinje rezervata Krokar na Kočevskem. Gozdarski vestnik 60 (10): 419−443. Search in Google Scholar

Accetto, M. 2015: Gozdno in drugo rastje na levem bregu Iškega vintgarja. Acta Silvae et Ligni 106: 1–121. DOI: https://doi.org/10.20315/ASetL.106.110.20315/ASetL.106.1 Search in Google Scholar

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P. 2004a: Flora alpina. Bd. 1: Lycopodiaceae-Apiaceae. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 1159 pp. Search in Google Scholar

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P. 2004b: Flora alpina. Bd. 2: GentianaceaeOrchidaceae. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 1188 pp. Search in Google Scholar

Anonymous 2002: Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Uradni list RS 82/2002. Search in Google Scholar

Anonymous 2004: Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah. Uradni list RS 46/2004. Search in Google Scholar

Braun-Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Auflage. Springer, Wien – New York, 865 pp.10.1007/978-3-7091-8110-2 Search in Google Scholar

Budkovič, L., Gašperin, M. & Veber, I. 1996: Drevesa velikani v Bohinju. Gozdarsko društvo Bled, Bohinjka Bistrica, 48 pp. Search in Google Scholar

Buser, S. 2009: Geološka karta Slovenije 1: 250.000. Geological map of Slovenia 1.250,000. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana. Search in Google Scholar

Chytrý, M., Tichý L., Holt J. & Botta-Dukát Z. 2002: Determination of diagnostic species with statistical fidelity measures. Journal of Vegetation Science 13 (1): 79–90. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2002.tb02025.x10.1111/j.1654-1103.2002.tb02025.x Search in Google Scholar

Čušin, B., Babij, V., Bačič, T., Dakskobler, I., Frajman, B., Jogan, N., Kaligarič, M., Praprotnik, N., Seliškar, A, Skoberne, P., Surina, B., Škornik, S., Vreš, B. 2004: Natura 2000 v Sloveniji, Rastline. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 172 pp.10.3986/9789612545062 Search in Google Scholar

Dakskobler, I. 2002a: Jelovo-bukovi gozdovi v dolinah Kneže, Zadlaščice in Tolminke (južne Julijske Alpe, zahodna Slovenija). Razprave 4. razreda SAZU 43-3: 111−165. Search in Google Scholar

Dakskobler, I. 2002b: Jelovo-bukovi gozdovi na Bovškem (Julijske Alpe, severozahodna Slovenija). Razprave 4. razreda SAZU 43-2: 109−155. Search in Google Scholar

Dakskobler, I. 2003: Asociacija Rhododendro hirsuti-Fagetum Accetto ex Dakskobler 1998 v zahodni Sloveniji. Razprave 4. razreda SAZU 44-2: 5–85. Search in Google Scholar

Dakskobler, I. 2004: Jelovo-bukovi gozdovi v dolini Loške Koritnice v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija). Gozdarski vestnik 62 (7-8): 299−315. Search in Google Scholar

Dakskobler, I. 2008: Pregled bukovih rastišč v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva 87: 3−14. Search in Google Scholar

Dakskobler, I. 2015: Gozdna vegetacija Triglavskega narodnega parka. Acta Triglavensia 3: 9−39. Search in Google Scholar

Dakskobler, I., Urbančič, M. & Wraber, A. 2000: Gozd bukve in jelke z dlakavim slečem (Omphalodo-Fagetum rhododendretosum hirsuti) v Trnovskem gozdu (zahodna Slovenija). Zbornik gozdarstva in lesarstva 62: 5–52. Search in Google Scholar

Dakskobler, I. & Rozman, A. 2010: Novi nahajališči puhaste breze (Betula pubescens Ehrh.) in smrdljivega brina (Juniperus sabina L.) v Julijskih Alpah. New localities of Betula pubescens Ehrh. and Juniperus sabina L. in the Julian Alps. Gozdarski vestnik 68 (2): 107−122. Search in Google Scholar

Dakskobler, I., Rozman, A. & Franz, W. R. 2012: Betula pubescens Ehrh. subsp. carpatica (Willd.) Ascherson & Graebner, a new taxon in the flora of the Julian Alps and Slovenia and its new association Rhododendro hirsuti-Betuletum carpaticae ass. nov. Folia biologica et geologica 53 (1-2): 5−23. Search in Google Scholar

Dakskobler, I., Rozman, A. & Seliškar, A. 2013: Forest and scrub communities with green alder (Alnus viridis) in Slovenia. Hacquetia 12 (2): 95−185. DOI: https://doi.org/10.2478/HACQ-2013-001210.2478/hacq-2013-0012 Search in Google Scholar

Dakskobler, I., Seliškar, A. & Rozman, A. 2018: Phytosociological analysis of European larch forests in the Southeastern Alps. Hacquetia 17 (2): 247–519. DOI: https://doi.org/10.2478/hacq-2018-000410.2478/hacq-2018-0004 Search in Google Scholar

De Caceres M., & Legendre P. 2009: Associations between species and groups of sites: indices and statistical inference. Ecology 90: 12: 3566−3574. DOI: https://doi.org/10.1890/08-1823.110.1890/08-1823.120120823 Search in Google Scholar

Del Favero, R., Poldini, L., Bortoli, P., Dreossi, G., Lasen, C. & G. Vanone, G. 1998: La vegetazione forestale e la selvicoltura nella regione Friuli - Venezia Giulia. Vol. 2. Regione autonoma Friuli−Venezia Giulia. Direzione Regionale delle Foreste, Servizio delle Selvicoltura, Udine, 303 pp. + Appendix. Search in Google Scholar

Dufrene, M. & Legendre, P. 1997: Species assemblages and indicator species: the need for a flexible asymmetrical approach. Ecological Monographs 67 (3): 345−366. DOI: https://doi.org/10.1890/0012-9615(1997)067[0345:SAAIST]2.0.CO;2 Search in Google Scholar

Fanta, J. 1981: Fagus sylvatica L. und das Aceri-Fagetum an der alpinen Waldgrenze in mitteleuropäischen Gebirgen. Vegetatio 44: 13−24.10.1007/BF00119797 Search in Google Scholar

Ferreira, A., Kušar, G. & Hočevar, M. 2000: Kartiranje zgornje gozdne meje v Triglavskem narodnem parku z uporabo metod digitalne fotogrametrije. In: Hladnik, D. et al. (eds..): GIS v Sloveniji 1999–2000, Ljubljana, pp. 187−199. Search in Google Scholar

Firm, D., Rozman, A. & Diaci, J. 2006: Zgradba in razvoj visokogorske vegetacije v gozdnem rezervatu na Dleskovški planoti. In: Jurc, M. (ed.): Podnebne spremembe – vplivi na gozdarstvo. Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Ljubljana. Strokovna in znanstvena dela 130, pp. 133−151. Search in Google Scholar

Gams, I. 1976: O zgornji gozdni meji na jugovzhodnem Koroškem. Geografski zbornik 16 (2): 155−192. Search in Google Scholar

Gams, I. 1977: Gozd ob gornji meji uspevanja in varstvo narave. Varstvo narave 10: 23−31. Search in Google Scholar

Gams, I. 2002: Koliko visokogorja in hribovja imamo v Sloveniji. Planinski vestnik 102 (3): 24−28. Search in Google Scholar

Horvat, I. 1938: Biljnosociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj. Glasnik za šumarske pokuse 6: 127−279. Search in Google Scholar

Jennings, M.D., Faber-Langendoen, D., Loucks, O.L., Peet, R.K. & Roberts, D. 2009: Standards for associations and alliances of the U.S. National Vegetation Classification. Ecological Monographs 79 (2): 173−199. DOI: https://doi.org/10.1890/07-1804.110.1890/07-1804.1 Search in Google Scholar

Kadunc, A. & Rugani, T. 1999: Zgornja gozdna meja v Notranjem Bohinju. Gozdarski vestnik 57 (1): 23−33. Search in Google Scholar

Landolt, E., Bäumler, B. Erhardt, A., Hegg, O., Klötzli, F., Lämmler, W., Nobis, M., Rudmann-Maurer, K., Schweingruber, F. H., Theurillat, J.-P., Urmi, E., Vust, M. & Wohlgemuth, T. 2010: Flora indicativa. 2. Auflage. Haupt Verlag, Bern-Stuttgart-Wien, 323 pp. Search in Google Scholar

Legendre, P. & Anderson, M. J. 1999: Distance-based redundancy analysis: testing multispecies responses in multifactorial ecological experiments. Ecological Monographs 69: 1−24. DOI: https://doi.org/10.1890/0012-9615(1999)069[0001:DBRATM]2.0.CO;2 Search in Google Scholar

Lovrenčak, F. 1977: Zgornja gozdna meja v Kamniških Alpah v geografski luči (v primerjavi s Snežnikom). Geografski zbornik 16 (1): 1−144. Search in Google Scholar

Lovrenčak, F. 1987: Zgornja gozdna meja v Julijskih Alpah in na visokih kraških planotah Slovenije. Geografski zbornik 26 (1): 5–62. Search in Google Scholar

Lovrenčak, F. 1989: The upper forest line in the Julian Alps. Biogeographia 13 (1987): 113−118.10.21426/B613110288 Search in Google Scholar

Lovrenčak, F. 2007: Zgornja gozdna meja slovenskih Alp, visokih kraških planot in Prokletij. Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 217 pp. Search in Google Scholar

Marek, R. 1910: Waldgrenzstudien in den österreichischen Alpen. Dr. A. Petermanns Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt. Heft. 168, pp. 1−102 + 4 Graphs and map, Justus Perthes, Gotha. Search in Google Scholar

Maarel, van der E. 1979: Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity. Vegetatio 39 (2): 97–114. DOI: https://doi.org/10.1007/BF0005202110.1007/BF00052021 Search in Google Scholar

Maarel, van der E. & Franklin, J. 2013: Vegetation Ecology. 2nd Edition. Wiley-Blackwell. 572 pp. Search in Google Scholar

Marenče, M. 2003: Gozdni rezervati v Triglavskem narodnem parku. Triglavski razgledi 7 (11): 1−24. Search in Google Scholar

Marinček, L. 1980: Subalpsko bukovje Škofjeloškega pogorja. Loški razgledi 27: 182−192.10.1093/nq/27-2-192 Search in Google Scholar

Marinček, L. 1987: Bukovi gozdovi na Slovenskem. Delavska enotnost, Ljubljana, 153 pp. Search in Google Scholar

Marinček, L., 1996: Subalpine Buchenwälder in den Westlichen Dinariden. Atti del 24o Simposio della Societa Estalpino-Dinarica di Fitosociologia. - Ann. Mus. Civ. Rovereto. Sez.: Arch., St., Sc. nat. Suppl. II, vol. 11 (1995), pp. 197−208. Search in Google Scholar

Marinček, L., Mucina, L., Zupančič, M., Poldini, L., Dakskobler, I. & Accetto, M. 1993: Nomenklatorische Revision der illyrischen Buchenwälder (Verband Aremonio-Fagion). Studia Geobotanica 12 (1992): 121−135. Search in Google Scholar

Marinček, L., Poldini, L. & Zupančič, M. 1989: Beitrag zur Kenntniss der Gesellschaft Anemono-Fagetum. Razprave 4. razreda SAZU 30 (1): 3–64. Search in Google Scholar

Marinček, L. & Čarni, A. 2010: Altimontanski bukovi gozdovi podzveze Saxifrago-Fagenion (Aremonio-Fagion). Scopolia 69: 1−107. Search in Google Scholar

Martinčič, A. 2003: Seznam listnatih mahov (Bryopsida) Slovenije. Hacquetia 2 (1): 91–166. Search in Google Scholar

Martinčič, A. 2011: Annotated Checklist of Slovenian Liverworts (Marchanthiophyta) and Hornworts (Anthocerotophyta). Scopolia 72: 1–38. Search in Google Scholar

Martinčič, A., Wraber, T., Jogan, N., Podobnik, A., Turk, B., Vreš, B., Ravnik, V., Frajman, B., Strgulc Krajšek, S., Trčak, B., Bačič, T., Fischer, M. A., Eler, K. & Surina, B. 2007: Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Četrta, dopolnjena in spremenjena izdaja. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 967 pp. Search in Google Scholar

Mlinšek, D., Accetto, M., Anko, B., Piskernik, M. Robič, D., Smolej, I. & Zupančič, M. 1980: Gozdni rezervati v Sloveniji. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, 414 pp. Search in Google Scholar

Novosel, J. 1974: Gozdne združbe G.e. Tržič. Biro za gozdarsko načrtovanje Ljubljana, Elaborat. Search in Google Scholar

Oksanen, J., Blanchet, F. G., Friendly, M., Kindt, R., Legendre, P., McGlinn, D., Minchin, P. R., O’Hara, R. B., Simpson, G. L., Solymos, P., Stevens, M. H. H., Szoecs, E. & Wagner, H. 2017: vegan: Community Ecology Package. R package version 2.4-4. https://CRAN.R-project.org/package=vegan Search in Google Scholar

Podani, J. 2001: SYN-TAX 2000. Computer Programs for Data Analysis in Ecology and Systematics. User’s Manual, Budapest, 53 pp. Search in Google Scholar

Pogačnik, N. & Prosen M. 1998: Zgradba bukovega gozda ob gozdni meji na Snežniku. Gozdarski vestnik 56 (10): 443–459. Search in Google Scholar

Poldini, L. & Nardini, S. 1993: Boschi di forra, faggete e abieteti in Friuli. Studia Geobotanica 13: 215−298. Search in Google Scholar

R Core Team 2017: R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/. Search in Google Scholar

Robič, D. 1998: Gorski gozd v Sloveniji, poizkus opredelitve in nekatere posebnosti ravnanja z njim. In: J. Diaci (ed.): Gorski gozd. Zbornik referatov. 19. gozdarski študijski dnevi, Logarska dolina 26.–27. 3. 1998, pp. 1−16, Ljubljana. Search in Google Scholar

Seliškar, T., Vreš, B. & Seliškar, A. 2003: FloVegSi 2.0. Fauna, Flora, Vegetation and Paleovegetation of Slovenia. Computer programme for arranging and analysis of biological data. Biološki inštitut ZRC SAZU, Ljubljana. Search in Google Scholar

Slezák M., Hrivnák R., Ujházy K., Ujházyová M., Máliš F., Petrášová, A. 2016: Syntaxonomy and ecology of acidophilous beech forest vegetation in Slovakia. Phytocoenologia 46 (1): 69–87. DOI: https://doi.org/10.1127/phyto/2016/004710.1127/phyto/2016/0047 Search in Google Scholar

Suppan, U., Prügger, J. & Mayrhofer, H. 2000: Catalogue of the lichenized and lichenicolous fungi of Slovenia. Bibliotheca Lichenologica 76: 1–215. Search in Google Scholar

Surina, B. & M. Rakaj 2007: Subalpine beech forests with Hairy Alpenrose (Polysticho lonchitis-Fagetum rhododendretosum hirsuti subass. nova) on Mt. Snežnik (Liburnian Karst, Dinaric Mts). Hacquetia 6 (2): 195−208. DOI: https://doi.org/10.2478/v10028–007–0011–y10.2478/v10028-007-0011-y Search in Google Scholar

Surina, B. & Dakskobler, I. 2013: Phytosociology and ecology of the Dinaric fir-beech forests (Omphalodo-Fagetum) at the north-western part of the Illyrian floral province (NW Dinaric Alps). Hacquetia 12 (1): 11–85. DOI: https://doi.org/10.2478/HACQ-2013-000210.2478/hacq-2013-0002 Search in Google Scholar

Stur, D. 1857: Über den Einfluss des Bodens auf die Vertheilung der Pflanzen. Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. Wien, Mathem.- naturw. Kl. Bd. 25 (1-2): 349–421. Search in Google Scholar

Šilc, U. & Čarni, A. 2012: Conspectus of vegetation syntaxa in Slovenia. Hacquetia 11 (1): 113–164. DOI: https://doi.org/10.2478/v10028–012–0006–110.2478/v10028-012-0006-1 Search in Google Scholar

Theurillat, J.-P. 2004: Pflanzensoziologisches System. In: Aeschimann, D., Lauber, K., Moser D. M. & Theurillat J.-P.: Flora alpina 3: Register. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, pp. 301–313. Search in Google Scholar

Tregubov, V. 1957: Gozdne rastlinske združbe. In: Tregubov, V. & Čokl, M. (eds.): Prebiralni gozdovi na Snežniku. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, Strokovna in znanstvena dela 4, Ljubljana. pp. 23–65 Search in Google Scholar

Torelli, N. 2001: Odziv drevja na globoke in površinske poškodbe na primeru bukve (Fagus sylvatica L.) s poudarkom na nastanku in ekologiji ranitvenega lesa (»rdeče srce«) (pregled). Gozdarski vestnik 59 (2): 85–94. Search in Google Scholar

Tuma, H. 1925: Naše planine. Gospodarska čitanka (ed. J. Rustja), Goriška Mohorjeva družba, Gorica. pp. 36–47. Search in Google Scholar

Urbančič, M., Simončič, P., Prus, T. & Kutnar, L. 2005: Atlas gozdnih tal. Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarski vestnik & Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana. 100 pp. Search in Google Scholar

Vrtačnik Merčun, V. 1999: Gozdna meja v porečjih Martuljka in Belega potoka. Geografski obzornik 46 (2): 13–17. Search in Google Scholar

Willner, W. 2002: Syntaxonomische Revision der südmitteleuropäischen Buchenwälder. Phytocoenologia 32 (3): 337–453.10.1127/0340-269X/2002/0032-0337 Search in Google Scholar

Willner, W. 2007a: Fagion sylvaticae Luquet 1926 1971. In: Willner, W. & Grabherr, G. (eds.): Die Wälder und Gebüsche Österreichs. Ein Bestimmungswerk mit Tabellen. 1. Textband. Spektrum Akademischer Verlag in Elsevier, Heidelberg, pp. 144–166. Search in Google Scholar

Willner, W. 2007b: Saxifrago rotundifoliae-Fagetum. In: Willner, W. & Grabherr, G. (eds.): Die Wälder und Gebüsche Österreichs. Ein Bestimmungswerk mit Tabellen. 2. Tebellenband. Spektrum Akademischer Verlag in Elsevier, Heidelberg, pp. 172–176. Search in Google Scholar

Wraber, M. 1970: Die obere Wald- und Baumgrenze in den slowenischen Hochgebirgen in ökologischer Betrachtung. Mittl. Ostalp.-din. Ges. f. Vegetationskunde 11: 235–248. Search in Google Scholar

Zukrigl, K. 1989: Die montanen Buchenwälder der Nordabdachung der Karawanken und Karnischen Alpen. Naturschutz in Kärnten 9. Amt der Kärntner Landesregierung, Klagenfurt, 114 pp. Search in Google Scholar

Zupančič, M. 2012: Syntaxonomic problems of altimontane beech forests of the alliance Aremonio-Fagion in Slovenia. Folia biologica et geologica 53 (1-2): 83–127. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD