1. bookVolume 17 (2021): Issue 4 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-3454
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Individual Pension Products Offered by Banks in Poland - a Multidimensional Comparative Analysis

Published Online: 01 Jan 2022
Volume & Issue: Volume 17 (2021) - Issue 4 (December 2021)
Page range: 91 - 104
Received: 04 Dec 2021
Accepted: 16 Dec 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-3454
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Broadbent, J., Palumbo, M., Woodman, E. (2006). The Shift from Defined Benefit to Defined Contribution Pension Plans -Implications for Asset Allocation and Risk Management. Prepared for a Working Group on Institutional Investors, Global Savings and Asset Allocation established by the Committee on the Global Financial System. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.319.8852&rep=rep1&type=pdf. Search in Google Scholar

Brzęczek, T., Szczepankiewicz, M. (2016). Occupational Pension Schemes vs. Pension Funds in Central Europe. Efficiency and Investment Risk in the Years 2012-2014. Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection, 4(12), 3-15. Search in Google Scholar

Carlin, B.I. (2009). Strategic Price Complexity in Retail Financial Markets. Journal of Financial Economics, 91(3), 278-287. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.05.002.10.1016/j.jfineco.2008.05.002 Search in Google Scholar

Cash, A., & Tsai, H.-J. (2018). Readability of the Credit Card Agreements and Financial Charges. Finance Research Letters, 24, 145-150. https://doi.org/10.1016/j.frl.2017.08.003.10.1016/j.frl.2017.08.003 Search in Google Scholar

Chorkowy, B. (2014). Efektywność Inwestowania w Ramach III Filara Systemu Emerytalnego. Studia Ekonomiczne, vol 180, cz. 2. Search in Google Scholar

Dopierała, Ł. (2017). Efektywność produktów emerytalnych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń na życie na przykładzie IKE. Finanse i prawo finansowe, 2(14), 23-39.10.18778/2391-6478.2.14.03 Search in Google Scholar

Dopierała, Ł. (2018). Indywidualne konta emerytalne prowadzone przez zakłady ubezpieczeń. Efektywność inwesty-cyjna i zasady funkcjonowania. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Search in Google Scholar

Dopierała, Ł., Wojciechowski, L. (2015). Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostęp-nych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona−Mertona. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 41(3). Search in Google Scholar

KNF (2017). Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2016 roku, UKNF, Warszawa 2017. Retrieved from https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/IKE_IKZE_2016_50159_56333.pdf. Search in Google Scholar

KNF (2021a). Informacje o IKE według stanu na 31 grudnia 2020 roku, UKNF, Warszawa. Retrieved from https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/IKE_122020www_72709.xlsx. Search in Google Scholar

KNF (2021b), Informacje o IKZE według stanu na 31 grudnia 2020 roku, UKNF, Warszawa. Retrieved from https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/IKZE_122020www_72711.xlsx. Search in Google Scholar

Marcinkiewicz, E. (2015). Dobrowolne fundusze emerytalne w Polsce – analiza działalności i wyników inwestycyj-nych. In: F. Chybalski, E. Marcinkiewicz (Eds.), Współczesne problemy systemów emerytalnych. Wybrane zagad-nienia (196-209). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Search in Google Scholar

Mączyńska, A., Šebo, J., Voicu, S.D., Andersen, T.M., Carlucci, E., Gabaut, L., Hagen, J., Houdmont A., Joab M., Mešťan M., Naacke G., Nacheva D., Popova Y., Prache G., Rutecka-Góra J., Url T. (2021). Long-term and Pension Savings: The Real Return. 2021 Edition. Brussels: Better Finance. Search in Google Scholar

Pieńkowska-Kamieniecka, S., Rutecka-Góra, J., Kowalczyk-Rólczyńska, P., Hadryan, M. (2021). Readability, Efficiency and Costliness of Individual Retirement Products in Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 16(1), 45–74. Retrieved from https://doi.org/10.24136/eq.2021.002.10.24136/eq.2021.002 Search in Google Scholar

Rutecka, J. (2015). Realokacja czy nowe oszczędności? - O efektach zachęt podatkowych w dodatkowym oszczędza-niu na starość w Polsce. Rozprawy Ubezpieczeniowe, 18(1/2015), 66-79. Search in Google Scholar

Rutecka-Góra, J. (2016). Evolution of Supplementary Old-age Pension Systems in Selected CEE Countries. Journal of Management and Finance, 14(4), 149-162. https://doi.org/10.33119/ZiF.2016.14.4.10.33119/ZiF.2016.14.4 Search in Google Scholar

Rutecka-Góra J. (2019a). Efekty zachęt podatkowych w dodatkowym systemie emerytalnym w Polsce. In: I. Kwiecień, P. Kowalczyk-Rólczyńska (Eds.) Ubezpieczenia. Wyzwania rynku (49-62). Warszawa: Wydawnic-two C.H. Beck.10.33119/978-83-8198-041-8_49-62 Search in Google Scholar

Rutecka-Góra, J. (2019b). The Efficiency of a Supplementary Old-Age Pension System – The Case of Polish Voluntary Pension Funds. Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, 15(3), 76-87. https://doi.org/10.2478/fiqf-2019-0022.10.2478/fiqf-2019-0022 Search in Google Scholar

Rutecka-Góra, J. (2021). Inadequacies of Regulations on Supplementary Pension Plans in Central and Eastern European Countries. European Journal of Social Security, Vol. 23, Issue 3, 232-246. Retrieved from https://doi.org/10.1177/13882627211038964.10.1177/13882627211038964 Search in Google Scholar

Rutecka-Góra, J., Rutkowska-Tomaszewska, E. (2021). Oprocentowanie i opłaty oraz zasady ich ustalania i zmian w bankowych wzorcach umów i indywidualne produkty emerytalne w kontekście stosowania w nich niedozwo-lonych klauzul umownych. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 3, 33-57. Retrieved from https://doi.org/10.33995/wu2021.3.310.33995/wu2021.3.3 Search in Google Scholar

Szczepański, M., Brzęczek, T. (2016). Zarządzanie ryzykiem w pracowniczych programach emerytalnych. Uwarunko-wania instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne. Poznań: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Search in Google Scholar

Tapia, W. (2008). Comparing Aggregate Investment Returns in Privately Managed Pension Funds: An Initial Assessment. OECD Working Paper on Insurance and Private Pensions, No. 21. Retrieved from https://doi.org/10.1787/237833258822.10.1787/237833258822 Search in Google Scholar

Turner, J.A. (2013). Pension Investors: Complexity in Advisory Fee Disclosures. In: M. Szczepański (Ed.). Pension Reforms - Comparison and Evaluation. Poznan: Publishing House of Poznan University of Technology, 49-75. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo