1. bookVolume 13 (2021): Issue 2 (June 2021)
    Special Issue: Sparsely populated rural areas
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Social and Spatial Relation Between Small Towns and Villages in Peripheral Regions: Evidence from Lithuania, Poland and Slovakia

Published Online: 12 Jul 2021
Volume & Issue: Volume 13 (2021) - Issue 2 (June 2021) - Special Issue: Sparsely populated rural areas
Page range: 242 - 266
Received: 16 Nov 2020
Accepted: 19 Feb 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

This article deals with the important issue concerning that small towns and villages play an important role in the development of many European regions, not only from the point of view of agricultural function, but also due to the preservation of identity and heritage as well as social relations and management of spatial structures. On the other hand, in small towns and villages, there are growing problems related to the migration of people to big cities, leaving farms and villages. Progressive unemployment is observed, especially in peripheral areas. The research question is: what are the similarities and differences of social and spatial relations between small towns and surrounding villages in the selected countries? The article aims to present the interface between social and spatial relationships in small towns and surrounding villages in the context of analyzing the potential of rural areas and models for their development. Authors compared the specificity of small towns and villages of selected regions of Poland, Lithuania, and Slovakia. The following methods were used in the research: analysis and synthesis of literature and documents (legal and strategic), descriptive method, secondary data analysis, comparative method, visual data representation, case study.

Keywords

[1] Agergaard, J., Tacoli, C., Steel, G. & Ørtenblad, S. B. (2019). Revisiting Rural–Urban Transformations and Small-Town Development in Sub-Saharan Africa. European Journal of Development Research 31, 2–11. DOI: 10.1057/s41287-018-0182-z.10.1057/s41287-018-0182-z Search in Google Scholar

[2] Bucur, S. I. (2015). Characteristics and Temporal Gaps of the Rural Space. Agricultural Economics and Rural Development. New Series, 12(2), 223–235. Search in Google Scholar

[3] Csurgó, B. & Megyesi, B. (2016). The Role of Small Towns in Local Place Making. European Countryside 8(4), 427–443. DOI: 10.1515/euco-2016-0029.10.1515/euco-2016-0029 Search in Google Scholar

[4] Daugirdas, V. & Burneika, D. (2008). Peripherality and peripheral regions in Lithuania – borderland of EU. In Baubinas, R., ed., Problem regions in Lithuania (sociogeographical aspect) (pp. 6–21). Vilnius: Geografijos ir geologijos instittas. Search in Google Scholar

[5] Dax, T. (2014). Shaping rural development research in Europe: acknowledging the interrelationships between agriculture, regional and ecological development. An enhanced research strategy supported by the ERA-NET RURAGRI. Studies in Agricultural Economics, 116, 59–66. DOI: 10.7896/j.1408.10.7896/j.1408 Search in Google Scholar

[6] Filipović, M., Kokotović, K. V., Drobnjaković, M. (2016). Small Towns in Serbia – The “Bridge” Between the Urban and the Rural. European Countryside 8(4), 462–480. DOI: 10.1515/euco-2016-0031.10.1515/euco-2016-0031 Search in Google Scholar

[7] Giemza, K. (2015). Pozycja ustrojowa i wpływ samorządu gminnego na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. In Litwiniuk, P., ed., Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich, 25 lat doświadczeń. Nowe wyzwania (p. 66). Warszawa: Instytut prawa ustrojowego. Search in Google Scholar

[8] Halás, M. (2008). Priestorová polarizácia spoločnosti s detailným pohľadom na periférne regióny Slovenska. Sociologický časopis 44(2), 349–369.10.13060/00380288.2008.44.2.06 Search in Google Scholar

[9] [9] Halás, M. & Klapka, P. (2015). Spatial influence of regional centres of Slovakia: analysis based on the distance-decay function. Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche a Naturali 26, 169–185, DOI: 10.1007/s12210-015-0387-4.10.1007/s12210-015-0387-4 Search in Google Scholar

[10] Jaszczak, A. (2009). Od „hinterlandu“ do „innolandu“, czyli jak rozwijać obszary wiejskie. Polskie Krajobrazy Wiejskie Dawne i Współczesne (pp. 215–223). Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG. Search in Google Scholar

[11] Jaszczak, A. (2015). The Future of Cittaslow Towns, Architektura Krajobrazu 1, 70–81. Search in Google Scholar

[12] Jaszczak, A., Kristianova, K., Sopirova, A. (2019). Revitalization of public space in small towns: Examples from Slovakia and Poland, Zarządzanie Publiczne, 45(1), 35–46.10.4467/20843968ZP.19.003.9944 Search in Google Scholar

[13] Knox, P. & Mayer, H. (2009). Small Town Sustainability. Basel: Birkhäuser. Search in Google Scholar

[14] Kresl, P. K. & Ietri, D. (2016). Smaller Cities in a World of Competitiveness. London: Routledge.10.4324/9781315727387 Search in Google Scholar

[15] Krzysztofik, M. (2017). Problematyka prawna pojęcia obszaru wiejskiego, Studia Luridica Lublinensia 26(1), 299–314. DOI: 10.17951/sil.2017.26.1.299.10.17951/sil.2017.26.1.299 Search in Google Scholar

[16] Nestorová Dická, J., Gessert, A. & Sninčák, I. (2019). Rural and non-rural municipalities in the Slovak Republic, Journal of Maps, 15(1), 84–93. DOI: 10.1080/17445647.2019.1615010.10.1080/17445647.2019.1615010 Search in Google Scholar

[17] Novotný, L., Csachová, S., Kulla, M., Nestorová-Dická, J. & Pregi, L. (2016). Development Trajectories of Small Towns in East Slovakia. European Countryside, 8(4), 373–394. DOI: 10.1515/euco-2016-0026.10.1515/euco-2016-0026 Search in Google Scholar

[18] Plešivčák, M. & Buček, J. (2017). In the centre, but still on the periphery: Is there any room for development of socio-economically deprived region in Slovakia? International Journal of Social Economics, 44(11), 1539–1558, DOI: 10.1108/IJSE-01-2016-0023.10.1108/IJSE-01-2016-0023 Search in Google Scholar

[19] Piorr, A., Ravetz, J. & Tosics, I., eds. (2015). Peri-Urbanisation in Europe. Towards European Policies to Sustain Urban-Rural Futures. Københaven: University of Copenhagen. Search in Google Scholar

[20] Pociūtė, G. (2014). Periferingumo teritorinė raiška lietuvoje [PhD. theses]. Vilnius: University of Vilnius. Search in Google Scholar

[21] Pociūtė-Sereikienė, G. (2019). Peripheral regions in Lithuania: the results of uneven development. Regional Studies, Regional Science. 6(1), 70–77. DOI: 10.1080/21681376.2019.1571437.10.1080/21681376.2019.1571437 Search in Google Scholar

[22] Rakucevičius, R. (2003). Politologijos žodynas-žinynas. Vilnius: Žygimantų spaustuvė. Search in Google Scholar

[23] Rudnicki, R. (2011). Peryferyjność położenia geograficznokomunikacyjnego a wybrane wskaźniki rozwoju powiatów ziemskich. In Wesołowska, M., ed. Wiejskie obszary peryferyjne – uwarunkowania i czynniki aktywizacji (pp. 35–57). Warszawa: Instytut Geografii I Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Search in Google Scholar

[24] Runge, A. (2012). Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce, Prace Geograficzne, Zeszyt 129, 83–103. Search in Google Scholar

[25] Loomis, P. Ch. & Beegle, J. A. (1950). Rural Social Systems. New York: Prentice-Hall. Search in Google Scholar

[26] Spaziante, A. (2014). Rural Development. Challenges and opportunities for Europe. E3S Web of Conferences 2, Art. 03005. DOI: 10.1051/e3sconf/20140203005.10.1051/e3sconf/20140203005 Search in Google Scholar

[27] Surchev, P. (2010). Rural Areas – Problems and Opportunities for Development. Trakia Journal of Sciences, 8(3), 234–239. Search in Google Scholar

[28] Székely, V. & Novotný, J. (2019). Spatial differences in public transport accessibility of district centres in the Prešov region, Slovakia, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 22 (1), 31–43.10.4467/2543859XPKG.19.003.10923 Search in Google Scholar

[29] Szymańska, D. (2007). Urbanizacja na świecie. Warszawa: PWN. Search in Google Scholar

[30] Tautvaišaitė, Š. (2007). Priferinių regionų struktūrinių pokyčių valdymas [Mag. Theses]. Akademija: Lietuvos žemės ūkio universitetas. Search in Google Scholar

[31] Vaishar, A. & Zapletalová, J. (2009). Small towns as centres of rural micro-regions. European Countryside 1(2), 70–81. DOI: 10.2478/v10091/009-0006-4.10.2478/v10091-009-0006-4 Search in Google Scholar

[32] Vaishar, A., Zapletalová, J. & Nováková, E. (2016). Between Urban and Rural: Sustainability of Small Towns in the Czech Republic. European Countryside 8(4), 351–372. DOI: 10.1515/euco-2016-0025.10.1515/euco-2016-0025 Search in Google Scholar

[33] Wilczyński, R. (2008). Programy odnowy wsi w Polsce. In Wilkin, J., Nurzyńska, I., eds., Rural Poland 2008 (pp. 99–116). Warsaw: Fundation for the Development of Polish Agriculture. Search in Google Scholar

[34] Wilkin, J. (2013). Cele i zasady koordynacji polityk wspierających zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. In Heffner, K., ed., Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: stare problemy i nowe wyzwania (pp. 25–54). Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Search in Google Scholar

[35] Wolski, O. (2017). Odnowa wsi jako przedmiot badań. Ewolucja i systematyzacja pojęcia. Wieś i Rolnictwo 175, 121–147. DOI: 10.7366/wir022017/06. Search in Google Scholar

[36] BIP (2016). Ogólna charakterystyka województwa warmińśko-mazurskiego. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Search in Google Scholar

[37] Demographic Yearbook 2017, 2018 of Lithuania, Available at: https://osp.stat.gov.lt/services-portlet/pub-edition-file?id=30420. Search in Google Scholar

[38] European Commision (2008). Poverty and social exclusion in rural areas. Final study report. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities. Available at: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=it&eventsId=158&moreDocuments=yes&tableName=events. Search in Google Scholar

[39] Kaimiškųjų vietovių įtaka Lietuvos regionų gyvenimo kokybei ir sanglaudai (Influence of rural areas on the quality of life and cohesion of Lithuanian regions) (2006). LŽŪM, mokslinio tyrimo ataskaita (research report). Vadovas: J. Čaplikas. Search in Google Scholar

[40] Kauno regiono integruota teritorijų vystymo programa (Kaunas region integrated territorial development program) (2015). Įsakymas dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo. 2015 m. rugsėjo 9 d. Nr. 1V-709, Vilnius. Available at: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1c28b56056fe11e5825682aa0fc6b8d5. Search in Google Scholar

[41] Mapbox Studio. Available at: https://www.mapbox.com/mapbox-studio/. Search in Google Scholar

[42] Rural poverty and health systems in the WHO European Region (2010). Briefing on policy issues produced through the WHO/European Commission equity project Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. https://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0019/130726/e94659.pdf. Search in Google Scholar

[43] Rural Responses to Challenges in Europe (2016). European Network for Rural Development. Available at: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/publi-enrd-rr-21-2016-en.pdf. Search in Google Scholar

[44] Shrinking rural regions in Europe (2017). Towards smart and innovative approaches to regional development challenges in depopulating rural regions. Policy Brief. Available at: https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.pdf. Search in Google Scholar

[45] Statistical Yearbook of Poland (2020). Available at: https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2020,1,22.html. Search in Google Scholar

[46] Statistical Office of the Slovak Republic, Regional Statistical Yearbook of Slovakia, 2019, Available at: https://slovak.statistics.sk. Search in Google Scholar

[47] Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. Warmińsko-Mazurskie 2030 (2020). Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn. Search in Google Scholar

[48] Supralocal Program of Revitalisation of Cittaslow Towns. Ponadlokalny Program Rewitalizacji Miast Cittaslow. (2015). Available at: https://www.wmarr.olsztyn.pl/s/images/stories/. Search in Google Scholar

[49] Pliki/2015_06_08_Ponadlokalny_program_rewitalizacji_sieci_miast_Cittaslow.pdf. Search in Google Scholar

[50] Supralocal Program of Revitalisation of Cittaslow Towns. Ponadlokalny Program Rewitalizacji Miast Cittaslow. 2019. Available at: https://cittaslowpolska.pl/images/PDF/PPR_08_2019.pdf. Search in Google Scholar

[51] The Act No. 369/1990 on Municipal Establishment of the National Council of the Slovak Republic. Search in Google Scholar

[52] The Act of August 29, 2003 on official names of places and physiographic objects Dz.U.2019.1443 Art. 2. Search in Google Scholar

[53] The Agriculture, Food and Rural Development Law of 2002 June 25 No. IX-987, Vilnius. Search in Google Scholar

[54] The Law on Administrative Units of the Republic of Lithuania and Their Boundaries (1994). Search in Google Scholar

[55] The Law on Agriculture, Food and Rural Development of the Republic of Lithuania. 2008. Nr. X-1663, 2008-07-01, Žin. 2008, Nr. 81-3174. Search in Google Scholar

[56] Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć... Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2011). Załącznik nr 1 do uchwały nr 31/429/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 czerwca 2011 roku, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo