1. bookVolume 15 (2022): Issue 4 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

A Social Enterprise Within the Meaning of the Social Economy Act in the Context of Economic Theory and Practice

Published Online: 29 Dec 2022
Volume & Issue: Volume 15 (2022) - Issue 4 (December 2022)
Page range: 492 - 508
Received: 01 Dec 2022
Accepted: 01 Dec 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

1. Brdulak, J, Florczak, E., Gardziński T. (2021). Przedsiębiorstwo społeczne szansą zmniejszenia kosztów napięć we współczesnym kapitalizmie. [w:] Prospołeczność w życiu społeczno-gospodarczym w XXI wieku. red. E. Florczak, M. Dahl, Warszawa: Oficyna Uczelni Łazarskiego. Search in Google Scholar

2. Brdulak, J., Florczak E., Gardziński T. (2021). Prospołeczność w gospodarce jako czynnik zmian współczesnej ekonomii, Tom 17 Nr 1 Rola instytucji edukacyjnych w pobudzaniu rozwoju przedsiębiorczości. Kraków: Przedsiębiorczość-Edukacja. Search in Google Scholar

3. Brdulak, J., Florczak E., Gardziński T. (2022). Przedsiębiorstwo społeczne elementem współczesnego ładu gospodarki kapitalistycznej. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Search in Google Scholar

4. Brdulak, J., Florczak E., (2021). Usytuowanie przedsiębiorstwa społecznego w gospodarce, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 1-2., Warszawa: Oficyna Uczelni Łazarskiego. Search in Google Scholar

5. Brdulak, J.,Florczak E. (2016). Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce, Warszawa: Oficyna Uczelni Łazarskiego. Search in Google Scholar

6. Brinckerhoff, P.C., (2020). Social Entrepreneurship : The Art of Mission-Based Venture Development 1st Edition by Wiley. Search in Google Scholar

7. Dacin, A. P, Dacin T. M., Materar, M. (2010). Social enterpreneurship: Why we don’t Reed a nwe theory and how we move forward from here. Academy of Management Perspectives, 24(3), Academy of Management: Briarcliff Manor. Search in Google Scholar

8. Doherty, H., (2014). Social etnerprises as hybryd organizations: A review and research agenda. Lyon. Search in Google Scholar

9. Florczak E., Gardziński, T., (2020). Economic Transformation through Social Market Economy and Social Enterprise, Transformacja gospodarcza poprzez społeczną gospodarkę rynkową i przedsiębiorstwo społeczne. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 3(70), Kraków: Oficyna Uczelni Łazarskiego. Search in Google Scholar

10. Haugh H., Robson P., Hagedoorn J., Sugar K. (2022). The nascent ecology of social enterprises. Small Bus Econ.10.1007/s11187-020-00442-9 Search in Google Scholar

11. https://corporatefinanceinstitute.com/resources/esg/social-enterprise/ Search in Google Scholar

12. https://corporatefinanceinstitute.com/resources/esg/social-enterprise/ Search in Google Scholar

13. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001812 Search in Google Scholar

14. https://kukbuk.pl/artykuly/kooperatywy-spozywcze-w-polsce/ Search in Google Scholar

15. https://socialbusinessdesign.org/what-is-a-social-enterprise/ Search in Google Scholar

16. https://socialmovershub.com/2022/06/06/czym-jest-przedsiebiorczosc-spoleczna-definicja-a-polskieprawo/ Search in Google Scholar

17. https://socialmovershub.com/2022/06/06/lorem-ipsum-2/ Search in Google Scholar

18. https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/files/pozytek/ekonomia_spol/ustawa_ps_projekt.pdf Search in Google Scholar

19. https://www.oecd.org/cfe/leed/social-economy/social-entrepreneurship.htm Search in Google Scholar

20. Juraszek– Kopacz, B., Tyrowicz, J., (2008) Zmierzyć niemierzalne, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor Search in Google Scholar

21. Osiborska, K., Szczucka, A., Tragasz, M. (2009). Przegląd badań podmiotów ekonomii społecznej na świecie. Raport z danych zastanych. Kraków: MSAP. Search in Google Scholar

22. Ridley-Duff, R., Bull, M. (2011) Understanding Social Enterprise: Theory and Practice. Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd. Search in Google Scholar

23. Starnawska M., (2015). Przedsiębiorczość społeczna w społeczeństwie obywatelskim w Polsce, Studia BAS, Nr 4 (44) 2015, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. Search in Google Scholar

24. Suszyński C. (2007) Przedsiębiorstwo. Wartość, zarządzanie. Warszawa: PWE. Search in Google Scholar

25. Zahra, S.E., Gedajlovic, E., Neubaum, D.O., Shulman, J. M. (2009). A typology od social entrepreneurs: Motives, serach processes and ethical challenges. Journal of Business Venturing, 24(5)10.1016/j.jbusvent.2008.04.007 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo