1. bookVolume 15 (2022): Issue 3 (September 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Green Bonds as an Opportunity to Rationalise Local-Government Finances

Published Online: 28 Sep 2022
Volume & Issue: Volume 15 (2022) - Issue 3 (September 2022)
Page range: 323 - 335
Received: 01 Jul 2022
Accepted: 01 Jul 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

1. Adamowicz, M. (2022). A green concept of economic growth and development./Zielona koncepcja wzrostu i rozwoju gospodarczego. Economic and Regional Studies, 15(2), 158 – 180. https://doi.org/10.2478/ers-2022-001110.2478/ers-2022-0011 Search in Google Scholar

2. Cortellini, G., Panetta, I.C. (2021). Green Bond: A Systematic Literature Review for Future Research Agendas. Journal of Risk and Financial Management. 14(12): 589. https://doi.org/10.3390/jrfm1412058910.3390/jrfm14120589 Search in Google Scholar

3. Dierk-Oliver, K., (2019). Environmental, social and corporate governance (ESG) – also an innovation driver. Pobrano z: https://www.researchgate.net/publication/334398123_Environmental_social_and_corporate_governance_ESG_-also_an_innovation_driver (dostęp 11.07.2022) Search in Google Scholar

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy Tekst mający znaczenie dla EOG. Document 32014L 0095. Pobrano z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=PL (dostęp 09.12.2021) Search in Google Scholar

5. Fatica, S., Panzica, R. (2021). Green bonds as a tool against climate change? Bus. Strat. Env., 30, 2688–2701. https://doi.org/10.1002/bse.277110.1002/bse.2771 Search in Google Scholar

6. Frydrych, S. (2021). Green bonds as an instrument for financing in Europe. Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 20(2), 239–255.https://doi.org/10.12775/EiP.2021.014.10.12775/EiP.2021.014 Search in Google Scholar

7. Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. (2021). Informacja o wynikach kontroli, LZS.430.003.2021, Nr ewid. 148/2021/P/21/092/LSZ, Delegatura w Szczecinie. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli. Search in Google Scholar

8. Gemra, K. (2021). Świadomość funkcjonowania green bonds na polskim rynku obligacji korporacyjnych, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2021/4, Oficyna Wydawnicza SGH, 30 – 38. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.61.4.310.33119/KNoP.2021.61.4.3 Search in Google Scholar

9. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. (2020). (Financial economy of local government units 2020). Analizy statystyczne, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Search in Google Scholar

10. Grudziądz pierwszym polskim miastem, które wyemitowało zielone obligacje. Pobrano z: https://alebank.pl/grudziadz-pierwszym-polskim-miastem-ktore-wyemitowalo-zielone-obligacje/?id=346081&catid=27735&cat2id=25929 (dostęp 09.12.2021). https://doi.org/10.1080/20430795.2020.172486410.1080/20430795.2020.1724864 Search in Google Scholar

11. Kucharczyk K., (2021). Nie warto czekać na ostatnią chwilę. Pobrano z: https://www.rp.pl/forum-esg/art19091861-nie-warto-czekac-na-ostatnia-chwile (dostęp 09.12.2021) Search in Google Scholar

12. Lista spółek komunalnych, gminnych, miejskich, powiatowych. (02-07-2021). Pobrano z: https://www.coig.com.pl/Lista_wykaz_spolek- (dostęp 08.07.2022) Search in Google Scholar

13. Maltais, A., Nykvist B. (2020). Understanding the role of green bonds in advancing sustainability, Journal of Sustainable Finance & Investment, DOI: 10.1080/20430795.2020.172486410.1080/20430795.2020.1724864 Search in Google Scholar

14. Nocuń, K. (2021). Zielone obligacje pomogą łapać deszcz, Pobrano z: https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/1497877,zielone-obligacje-pomoga-lapac-deszcz-wywiad.html (dostęp 08.12.2021) Search in Google Scholar

15. Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, Informacja o wynikach kontroli. (2015). KGP – 4101 – 002 – 00/2014, Nr ewid. 13/2014/P/14/019/KGP, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli. Search in Google Scholar

16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Pobrano z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=PL (dostęp 08.07.2022) Search in Google Scholar

17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. (Tekst mający znaczenie dla EOG) PE/87/2019/REV/1. Pobrano z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2088 (dostęp 09.12.2021) Search in Google Scholar

18. Satoła, Ł. (2017). Spatial diversity of municipal capital companies in Poland/Przestrzenne zróżnicowanie komunalnych spółek kapitałowych w Polsce. Economic and Regional Studies, 10(3), 32 – 41. https://doi.org/10.2478/ers-2017-002210.2478/ers-2017-0022 Search in Google Scholar

19. Taksonomia w praktyce – jak przygotować się do raportowania nowych wskaźników. Deloitte: Warszawa, kwiecień 2021. Pobrano z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Prezentacje-webinary/pl_Webinar_Taksonomia_27_04.pdf (dostęp 09.12.2021, p. 11) Search in Google Scholar

20. Uchwała Nr XIII/107/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji Gminy – miasto Grudziądz do zmian klimatu do roku 2030”. Pobrano z: https://bip.grudziadz.pl/strony/19283.dhtml (dostęp 08.12.2021) Search in Google Scholar

21. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95) Search in Google Scholar

22. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Dz. U. 1995 Nr 83 poz. 420 Search in Google Scholar

23. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Dz. U. 1997 Nr 9 poz. 43 Search in Google Scholar

24. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (Dz. U. 2003 Nr 203 poz. 1966) Search in Google Scholar

25. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Dz. U. 2015 poz. 238 Search in Google Scholar

26. Ustawa z dnia 27 sierpnia o 2009 r. finansach publicznych. Dz. U. 2009 Nr 157 poz 1240 (z późn. zm.) Search in Google Scholar

27. Ziobrowska, J. (2017). Sharing economy jako nowy trend konsumencki. W: Prasznic U. K. (red. nauk), Własność w prawie i gospodarce (s. 261 - 269). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo