1. bookVolume 11 (2023): Issue 2 (December 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2303-5013
First Published
08 Sep 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Development of Circular Economy in Modern Conditions

Published Online: 03 Jul 2023
Volume & Issue: Volume 11 (2023) - Issue 2 (December 2023)
Page range: 97 - 112
Received: 06 Mar 2023
Accepted: 30 Jun 2023
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2303-5013
First Published
08 Sep 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

2207-1-д. Proekt Zakonu „Pro upravlinnya vidkhodamy”. Informational site. https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-upravlinnya-vidkhodami Search in Google Scholar

Danylyshyn B.M., Veklych O.O. (2008). Efekt dekaplinhu yak faktor vzayemozv”yazku mizh ekonomichnym zrostannyam i tyskom na dovkillya [The effect of decoupling as a factor ofinter relation between the economic growth and the pressure on the environment]. Visnyk NAN Ukrainy, 5, 12. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/2086 Search in Google Scholar

Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth. (2011). UNEP. Proyekty natsprohramy «Vidbudova chystoho ta zakhyshchenoho seredovyshcha» https://recovery.gov.ua/project/program/re-build-clean-and-safe-environment Search in Google Scholar

Fischer-Kowalski М., Swilling M., Renetc Y., von Weizsacker E.U. (2011). Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth. A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource. United Nations Environment Programme, 174 https://www.resourcepanel.org/reports/decoupling-natural-resource-use-and-environmental-impacts-economic-growth Search in Google Scholar

Korhonen J., Honkasalo A., Seppälä J. (2018). Circular Economy: The Concept and its Limitations. Ecological Economics. 143, 37–46. https://sustainability.es/wp-content/uploads/2020/01/Conceptos-y-limitaciones-de-la-economia-circular.pdf. Search in Google Scholar

Kirchherr J., Reike D., Hekkert M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation & Recycling. 127, 221–232. https://www.researchgate.net/publication/321432839_Conceptualizing_the_circular_economy_An_analysis_of_114_definitions. Search in Google Scholar

Loyko V. V., Malyar S. A. (2019). Orhanizatsiyno-ekonomichni aspekty rozvytku zhytlovo-komunal’noyi infrastruktury Ukrayiny v umovakh tsyrkulyarnoyi ekonomiky. Efektyvna ekonomika. 10. doi:10.32702/2307-2105-2019.10.11. Search in Google Scholar

Mašić B., Vladušić Lj. and Nešić S. (2022). Challenges in Creating Transformative Growth for Companies In Digital Economy. ECONOMICS-Innovative and Economics Research Journal, 6(2), 37-48. https://doi.org/10.2478/eoik-2018-0024 Search in Google Scholar

Minfin. Informational site. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/. Search in Google Scholar

Mishchenko V.S., Vyhovs’ka H.P. (2009). Orhanizatsiyno ekonomichnyy mekhanizm povodzhennya z vidkhodamy v Ukrayini ta shlyakhy yoho vdoskonalennya: monohrafiya. K.: Naukova dumka, 294. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe. Search in Google Scholar

Nguyen H., Stuchtey M., Zils M. (2014). Remaking the industrial economy. McKinsey Quaterly, February 2014. https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/remaking-the-industrial-economy. Search in Google Scholar

OECD. (2002). Indicators to measure decoupling of environmental pressures from economic growth. OECD. https://www.oecd.org/env/indicators-modellingoutlooks/1933638.pdf Search in Google Scholar

OECD (2003). Environmental indicators. Development, measurement and use. Reference paper. http://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/24993546.pdf. Search in Google Scholar

Ofitsiinyi sait derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Official site. https://www.ukrstat.gov.ua. Search in Google Scholar

Peters G.P., Weber C.L., Guan D., Hubacek K. (2007). China’s growing CO(2) emissions - a race between increasing consumption and efficiency gains Environ. Sci. Technol., 41, 5939-5944. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es070108f Search in Google Scholar

Podlevska O. M., Krasovska Yu. V. (2017). Priorytety natsionalnoi stratehii zbalansovanoho rozvytku Ukrainy. Ekonomika ta suspilstvo. Elektronne naukove fakhove vydannia. Mukachevo. 8, 477-481. https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/82.pdf Search in Google Scholar

Podlevskyi A.A, Podlevska O.M. (2021). Dekaplinh yak obov’iazkova umova perekhodu do tsirkuliarnoi ekonomiky. Transformation of national and regional models of economic development and legislation in the conditions of global challenges. Collection of scientific papers. Podhájska, 93, 63-65. https://www.researchgate.net/publication/356835220_transformation_of_the_national_and_regional_models_of_economic_development_and_legislation_in_the_conditions_of_global_challenges_collection_of_scientific_papers Search in Google Scholar

Podlevska O.M., Podlevskyi A.A. (2019). Tsyrkuliarna ekonomika v ekonomichnii systemi Ukrainy: yii stan ta perspektyvy. Visnyk NUVHP. Ekonomichni nauky. Rivne: NUVHP, 4. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17903 Search in Google Scholar

Podlevska O.M., Podlevskyi A.A. (2022). Tsyrkuliarna ekonomika yak napriam promyslovoi modernizatsii: yevropeiskyi dosvid. Stalyi rozvytok: zakhyst navkolyshnoho seredovyshcha. Enerhooshchadnist. Zbalansovane pryrodokorystuvannia. VII Mizhnarodnyi molodizhnyi konhres, 10-11 liutoho 2022, Ukraina, Lviv : Zbirnyk materialiv – Kyiv, 271 p., P.198-199. https://geodesy.udau.edu.ua/assets/files/2022/opysy_14_02/zbirnykviimolodizhnyyekokongres2022.pdf Search in Google Scholar

Podlevska O., Podlevskyi A. (2020). Ekolohichne, ekonomichne ta sotsialne upravlinnia korporatsiiamy v umovakh tsyrkuliarnoi ekonomiky. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii prysviachena 10 richchiu stvorennia kafedry ekonomiky, bezpeky ta innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstva Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. (18 liutoho 2020 roku). vidp. red. O. M. Polinkevych, L. V. Shostak. – Lutsk, 2020. – 612 s. – Lutsk, 2020, 304-307 s. http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/7927/1/%2BKonf_Lutsk_4%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%B0.pdf Search in Google Scholar

Tapio P. (2005) Towards a theory of decoupling: degrees of decoupling in the EU and the case of road traffic in Finland between 1970 and 2001. Transport Policy. 12, 137-151. https://ideas.repec.org/a/eee/trapol/v12y2005i2p137-151.html Search in Google Scholar

Tur О.M. (2012). Ekonomichne obgruntuvannia stratehii ekoloho-oriientovanoho rozvytku nacionalnoi ekonomiky. Economic substantiation of the strategy of ecologically oriented development of the national economy. Candidate’s thesis. Sumy: SumSU. Search in Google Scholar

Ukraina 2030. (2018). Doktryna zbalansovanoho rozvytku. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/E-Book-Doctrine-2030.pdf. Search in Google Scholar

UNEP, 2011 Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth. https://wedocs.unep.org/20.500.11822/9816 Search in Google Scholar

Williams P.T. Waste Treatment and Disposal. Chichester, John Wiley & Sons, 383. Search in Google Scholar

Zeng X.Y., Wong W.M. (2014). Decoupling of environmental pressures from economicactivities: evidence from Taiwan. Global journal of business research, 4(8), 41-50. https://ideas.repec.org/a/ibf/gjbres/v8y2014i4p41-50.html Search in Google Scholar

Zvarych I.Y. (2019). Hlobal’na tsyrkulyarna ekonomika: «ekonomika kovboyiv» vs «ekonomika kosmichnoho korablya»: monohrafiya. Ternopil’. VPTs «Ekonomichna dumka TNEU», 337. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27716 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD