1. bookVolume 8 (2021): Issue 2 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2354-0036
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Spreading one’s Wings, Milestones, Deus ex Machina: Self-creation as a Process of Changing Your Life with the Examples of Narrations Provided by Women

Published Online: 20 Nov 2021
Volume & Issue: Volume 8 (2021) - Issue 2 (December 2021)
Page range: 67 - 84
Received: 29 Jan 2020
Accepted: 11 Jun 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2354-0036
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Arons, M. (2007). Standing up for Humanity: Upright Body. Creative Instability, and Spiritual Balance. In R. Richards (Ed.), Everyday creativity and new views of human nature. Psychological, social, and spiritual perspectives (pp. 175–193). Washington DC: American Psychological Association. Search in Google Scholar

Bertaux, D. (2012). Analiza pojedynczych przypadków (au cas par cas) [Study case analysis]. In K. Kaźmierska (Ed.), Metoda biograficzna w socjologii [The biogarfical method in sociology] (pp. 309–333). Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS. Search in Google Scholar

Bauman, Z. (2009). Konsumowanie życia [Consuming Life]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-skiego. Search in Google Scholar

Całek, A. (2019). Nowa teoria listu [New Letter Theory]. Kraków: Biblioteka Jagiellońska i Księgarnia Akademicka.10.12797/9788381380027 Search in Google Scholar

Chmielińska, A. (2017). Dynamika transgresji twórczych. Studia przypadków pedagogów [Dynamics of creative transgressions. Case studies of educators]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Search in Google Scholar

Chmielińska, A., & Modrzejewska-Świgulska, M. (2020a). Women’s life (re)decisions. Report from biographical narratives. Przegląd Badań edukacyjnych, 30(1), 87–105.10.12775/PBE.2020.005 Search in Google Scholar

Chmielińska, A., & Modrzejewska-Świgulska, M. (2020b). W stronę samorealizacji. Re-decyzje życiowe kobiet [Towards Self Realization. Women’s life re-decisions]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Search in Google Scholar

Craft, A. (2000). Creativity across the primary curriculum. London–New York: Continuum. Search in Google Scholar

Craft, A. (2001). Little c creativity. In A. Craft, B. Jeffrey, & M. Leibling (Eds.), Creativity in education (pp. 45–61). London–New York: Continuum. Search in Google Scholar

Craft, A. (2002). Creativity and early years education. London–New York: Continuum. Search in Google Scholar

Davis, G.A. (2004). Creativity is forever. Dubuque-Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company. Search in Google Scholar

Denzin, N.K. (1989). Interpretative Biography. Newbury Park: Sage Publications.10.4135/9781412984584 Search in Google Scholar

Dubas, E. (2017). Uczenie się z własnej biografii jako egzemplifikacja biograficznego uczenia się [Learning from your own biography as an exemplification of biographical learning]. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 4(1), 63–87.10.18778/2450-4491.04.05 Search in Google Scholar

Elisondo R.C., & Vargas A. (2019). Women’s Everyday Creative Activities: a Qualitative Study. Creativity. Theories – Research – Applications, 6(1), 91–111.10.1515/ctra-2019-0006 Search in Google Scholar

Estés, C.P. (2001). Biegnąca z wilkami. Archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach [Women Who Run With the Wolves. Myths and Stories of the Wild Woman Archetype]. Poznań: Wydawnictwo Zyski S-ka. Search in Google Scholar

Fukuyama, F. (2000). Koniec historii [The end of history]. Poznań: Wydawnictwo Zysk i K-ka. Search in Google Scholar

Gibbs, G. (2011). Analizowanie danych jakościowych [Analizing Qualitative Data]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Giddens, A.(2007). Nowoczesność i tożsamość [Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Jacyna, M. (2007). Kultura indywidualizmu [The culture of individualism]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Kafar M. (2011). Biograficzne epifanie w kontekście tworzenia podstaw jakościowego kolektywu myślowego [Biographical epiphanies in the context of creating a qualitative research collective]. In. M. Kafar (Ed.), Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna [Scientific biographies. A transdisciplinary perspective] (pp. 37–66). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,10.18778/7525-639-0.03 Search in Google Scholar

Kaufman, J.C. (2010). Wywiad rozumiejący [Undertanding interview]. Warszawa: Oficyna Naukowa. Search in Google Scholar

Kubiak, A.E. (2005). Jednak New Age [However New Age]. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza Sp. z o.o. Search in Google Scholar

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów [Doing Interviews]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Lalak, D. (2010). Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej [Life as a biography. A biographical approach in a educational studies]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak. Search in Google Scholar

Maruszewski, T. (2005). Pamięć autobiograficzna [Autobiographical memory]. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Search in Google Scholar

Miller, W.C., & Baca, C.J. (2001). Quantum Change: When Epiphanies and Sudden Insights Transform Ordinary Lives. New York: The Guilford Press. Search in Google Scholar

Modrzejewska-Świgulska, M. (2014). Twórczość codzienna w narracjach pedagogów [Everyday creativity in educator’s narrations]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Search in Google Scholar

Oleś, P.K. (2019). The Paul Gauguin Syndrome: A Great Life Change. In I. Lebuda, & V.P. Glăveanu (Eds.). The Palgrave Handbook of Social Creativity Research (pp. 317–334). Cham: Palgrave Macmillan. Search in Google Scholar

Pawlak, J. (2009). Autokreacja. Psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju [Self-creation. Psychological analysis of the phenomenon and its importance for development]. Kraków: Wydawnictwo WAM. Search in Google Scholar

Pachucki, M.A., Lena, J., & Tepper, S. (2010). Creativity Narratives among college students: sociability and everyday creativity. The Sociological Quarterly, 51, 122–149.10.1111/j.1533-8525.2009.01161.x Search in Google Scholar

Pietrasiński, Z. (2008). Ekspansja pięknych umysłów. Nowy Renesans i ożywcza autokreacja [Expansion of beautiful minds. New Renaissance and invigorating self-creation]. Warszawa: Wydawnictwo CIS. Search in Google Scholar

Richards, R. (1990). Everyday creativity, eminent creativity, and health. Creativity Research Journal, 3, 300–326.10.1080/10400419009534363 Search in Google Scholar

Richards, R. (1997). Conclusions: When illness yields creativity. In M. A. Runco, & R. Richards (Eds.), Eminent creativity, everyday creativity and health (pp. 487–540). London: Ablex Publishing Co. Search in Google Scholar

Richards, R. (2007). Everyday creativity: Our hidden potential. In R. Richards (Ed.), Everyday creativity and new views of human nature. Psychological, social, and spiritual perspectives (pp. 25–53). Washington DC: American Psychological Association. Search in Google Scholar

Richards, R. (2010). Everyday creativity: Process and Way of Life – Four Key Issues. In J.C. Kaufman, & R.J. Sternberg (Eds.), The cambridge handbook of creativity (pp. 189–215), Cambridge: Cambridge Univeristy Press. Search in Google Scholar

Richards, R., & Kinney, D. (1997). Mood swings and creativity. In R. Richards, & M.A. Runco (Eds.), Eminent creativity, everyday creativity and health (pp. 137–156). London: Ablex Publishing Co. Search in Google Scholar

Richards, R., & Kinney, D.K., & Lunde, I., & Benet, M., & Merzel A.P.C. (1997). Creativity in manic-depressives, cyclothymes, their normal relatives, and control subjects. In M.A. Runco, & R. Richards (Eds.), Eminent creativity, everyday creativity and health (pp. 118–136). London: Ablex Publishing Co. Search in Google Scholar

Rosenthal, G. (2012). Badania biograficzne [Biographical research]. In K. Kaźmierska (Ed.), Metoda biograficzna w socjologii [The biogarfical method in sociology] (pp. 309–333). Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS. Search in Google Scholar

Runco, M.A. (1996). Personal creativity: Definition and developmental issues. New Directions for Child Development, 72, 3–30.10.1002/cd.23219967203 Search in Google Scholar

Runco, M. A. (2006). Reasoning and personal creativity. In J.C. Kaufman, & J. Bear (Eds.), Creativity and reason in cognitive development (pp. 99–116). Cambridge: Cambridge University Press. Search in Google Scholar

Runco, M.A. (2007). To understand is to create: An epistemological perspective on human nature and personal creativity. In R. Richards (Ed.), Everyday creativity and new views of human nature. Psychological, social, and spiritual perspectives (pp. 91–107). Washington DC: American Psychological Association. Search in Google Scholar

Sawyer, K. (2006). Explaining creativity. The science of human innovation. New York: Oxford University Press. Search in Google Scholar

Schulz, R. (1990). Twórczość – społeczne aspekty zjawiska [Creativity – social aspects of the phenomenon]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Schütz, A. (2012). Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne [Biographical analysis grounded empirically in an autobiographical narrative interview. How to analyze autobiographical narrative interviews]. In K. Kaźmierska (Ed.), Metoda biograficzna w socjologii [The biogarfical method in sociology] (pp. 141–278). Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS. Search in Google Scholar

Sennett, R. (2010). Kultura nowego kapitalizmu [The culture of new capitalism]. Warszawa: Spectrum. Search in Google Scholar

Stake, R.E. (2009). Jakościowe studium przypadku [Qualitative case study]. In N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (Eds.), Metody badań jakościowych [The Sage Handbook of Qualitative Research] (vol 1, pp. 623–654). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Szmidt, K.J. (2013). Pedagogika twórczości [Pedagogy of Creativity]. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psycho-logiczne. Search in Google Scholar

Szmidt, K.J. (2017). Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności [Educational conditions for the development of creativity]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.10.18778/8088-703-9 Search in Google Scholar

Sztompka, P. (2010). Socjologia zmian społecznych [Sociology of social changes]. Kraków: Wydawnictwo Znak. Search in Google Scholar

Swann, J., & Maybin, J. (2007). Introduction: Language creativity in Everyday. Applied Linguistics, 28, 497–517.10.1093/applin/amm047 Search in Google Scholar

Tan, A.G., & Lai-Chong, L. (2004). Creativity for teachers. Singapore: Marschall Cavendish Academic. Search in Google Scholar

Torrance, E.P. (1995). Why fly? A philosophy of creativity. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corp. Search in Google Scholar

Urbaniak-Zając D., & Kos E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice [Qualitative research in pedagogy]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Uszyńska-Jarmoc, J. (2007). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole [From potential creativity to self-creation at school]. Białystok: Trans Humana. Search in Google Scholar

Wąsiński, A. (2018). Autokreacje małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego [Self-creations of childless spouses for multidimensional adoption parenting]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Search in Google Scholar

Walters, J., & Gardner, H. (1986). The Crystallizing Experience: Discovering a Intellectual Gift. In R.J. Sternberg, & J. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness (pp. 306–330). New York: Cambridge University Press. Search in Google Scholar

Wengraf, T. (2002). Qualitative Research Interviewing. California–New Delhi: Sage. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD