1. bookVolume 1 (2019): Issue 1 (July 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Aug 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

Quality of Life Improvement in Kaizen Aspect

Published Online: 08 Oct 2019
Page range: 528 - 536
Received: 06 Apr 2019
Accepted: 15 May 2019
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Aug 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo
Abstract

The aim of the research is to analyze the quality of life improvement (Kaizen) in the running aspect in Poland. Until now, issues related to the running analysis of the quality life in terms were not the subject of broader, comprehensive scientific considerations. The research was taken in 2019 year and covered a group of 396 runners. The respondents are women posing 67,9% and men posing 32,1% residing in different areas of Poland. The research was based on a questionnaire (CAWI - Computer Assisted Web Interview). Although for most respondents the result is not the most important, they try to improve their running attitude and time. Runners use different ways to be motivated to work on themselves. An example of motivators can be a medal, obtained at the finish line or sharing success with participation in competition on social networks (Facebook).

Keywords

Behensky, J. A., Janet Roe, M. S. & Bolton, R. Lean Sigma – Will it work for Healthcare? FOCUS: Organizational Improvement/Project Management. Journal of Healthcare Information Management, 19 (1): 39-44, (2005).Search in Google Scholar

Berwick, D.M. Continuous improvement as an ideal in health care. New England Journal Medicine, (320): 53–56, (1989).Search in Google Scholar

Burchart – Korol D., Furman J. Kaizen jako strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw hutniczych, Hutnik, Nr 2, s. 158-162, (2009).Search in Google Scholar

Dickson E.D., Zlatko A., Vetterick D., Eller A., Singh S. Use of Lean in the Emergency Department: A Case Series of 4 Hospitals, Annals of Emergency Medicine, Volume 9, October: 504-510, (2009).10.1016/j.annemergmed.2009.03.024Open DOISearch in Google Scholar

Dziubiński Z. Zmiana społeczno-kulturowa a renesans sportu powszechnego w Polsce, [w:] A. Kaźmierczak, J. E. Kowalska, A. Maszorek-Szymala, A. Makarczuk (red.), Pedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej w życiu współczesnego człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, (2016)Search in Google Scholar

Furterer, S., Elshennawy, A. Implementation of TQM and Lean Six Sigma tools in local government: a framework and a case study, Total Quality Management, Vol. 16, No. 10: 1179-91. (2005).Search in Google Scholar

Glover W.J., Farris J.A., Van Aken E.M., Doolen T.N. Human resource outcomes: An empirical study, International Journal of Production Economics,Volume 132, Issue 2, August: 197–213 (2011).Search in Google Scholar

Imai K. KAIZEN. New York: Random House, (1986).Search in Google Scholar

Ito H., Iwasaki S., Nakano Y., Imanaka Y., Kawakita H., Gunji A. Direction of quality improvement activities of health care organizations in Japan, International Journal for Quality in Health Care, Volume 10, Number 4: 361–363, (1998).Search in Google Scholar

Kim CS, Spahlinger DA, Kin JM. Lean health care: what can hospitals learn from a world-class automaker? Journal Hospital Medicine, No. 1: 191-199, (2006).Search in Google Scholar

Liker, J. The Toyota Way, Simon & Schuster, New York, NY, (2004).Search in Google Scholar

Lillrank, P. And Kano, N. Continuous Improvement-Quality Control Circles in Japanese Industry, University of Michigan, Ann Arbor, MI, (1989).Search in Google Scholar

Manuel F. Suárez-Barraza, Juan Ramis-Pujol, Su Mi Dahlgaard-Park, Changing quality of life through the Personal Kaizen approach: a qualitative study, International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 5 Issue: 2, pp.191-207, https://doi.org/10.1108/IJQSS-03-2013-0015, (2013).10.1108/IJQSS-03-2013-0015,(2013)Open DOISearch in Google Scholar

Nembhard I. M., Edmondson A. C. Making it safe: The effects of leader inclusiveness and professional status on psychological safety and improvement efforts in health care teams, Journal of Organizational Behaviour, No 27: 941–966 (2006) Published online in Wiley interscience, (2006).10.1002/job.413Open DOISearch in Google Scholar

Nowak P. F., Supiński J. Uczestnictwo w biegach maratońskichA zdrowotność polskich biegaczy. Rozprawy naukoweAkademii Wychowania Fizycznego We Wrocławiu 45, s. 41-47, (2014).Search in Google Scholar

Nowak P.F. Poziom zaangażowania polskich biegaczy w ich sportową pasję, [w:] Siwiński W., Pluta B. (red.), Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań, Bogucki Wyd. Naukowe, AWF, Poznań, 290–301. Wyd. Naukowe, AWF, Poznań, 290–301, (2012).Search in Google Scholar

Nowicka I. Rola menadżerów przy wspieraniu procesów Kaizen, Kaizen, Nr 11, 20-24, (2013).Search in Google Scholar

Omyła-Rudzka M. Aktywność fizyczna Polaków, komunikat CBOS, nr 4887, (2013).Search in Google Scholar

Padilla G.V., Presant C., Grant M., Metter G., Lipsett J., Heide F. Quality of Life Index for Patients with Cancer, Research in nursing and health, Volume 6, Issue 3, pp. 99-154, (1983).Search in Google Scholar

Rembowski Ł. Wyścig z czasem. Top Logistyk, Nr 6-7: 48-51, (2011).Search in Google Scholar

Skrzypek A. Kaizen jako narzędzie doskonalenia zarządzania w przedsiębiorstwie, Problemy Jakości, Nr 2 (2012).Search in Google Scholar

Skrzypek E. Kaizen. Problemy Jakości. Nr 7, 18-21, (2010).Search in Google Scholar

Smith, R. Medicine's needs for Kaizen: putting quality first. Editorial, British Medical Journal, 301: 679-680, (1990).Search in Google Scholar

Stempień J. R. Ku Źródłom Polskiej Mody Na Bieganie – Perspektywa Nietzscheańska, Acta UniversitatisLodziensis Folia Sociologica 58,. (2016).Search in Google Scholar

Stempień J. R. Moda Na Bieganie – Doświadczenia Polski I Innych Krajów Analiza Porównawcza, Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 65, (2018), s. 89-107.Search in Google Scholar

Suarez-Barraza M. F., Ramis-Pujol J. (2010). Implementation of Lean-Kaizen in the human resource service process. A case study in a Mexican public service organisation, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 21, No. 3: 388-410.Search in Google Scholar

Suarez-Barraza M. F., Ramis-Pujol J. Implementation of Lean-Kaizen in the human resource service process. A case study in a Mexican public service organisation, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 21 No. 3: 388-410, (2010).Search in Google Scholar

Tesler D. Kompetencje menedżera Kaizen, cz.1, Logistyka a jakość, Nr 3, 40-43, (2007a).Search in Google Scholar

Tesler D. Kompetencje menedżera Kaizen, cz.2, Logistyka a jakość, Nr 4: 40-43, (2007b).Search in Google Scholar

Tetsuya O., Schmitz K.Z., Ahmed R.L., Yee D. Effects of Weight Training on Quality of Life in Recent Breast Cancer Survivors, Cancer, Volume106, Issue 9, pp. 2076-2083, (2006).Search in Google Scholar

Walczak M., Tomczak M. Poczucie jakości życia jako efekt zaspokojenia potrzeb psychologicznych i zróżnicowania motywacji do aktywności fizycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 78, (2011).Search in Google Scholar

Waśkowski Z. Profil polskiego biegacza. Raport z badań, (2014).Search in Google Scholar

Waśkowski Z., Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, (2007).Search in Google Scholar

Wiśniewska M. Osiągnięcie efektywnych procesów i całej organizacji jest możliwe. Czy Kaizen pozwala osiągnąć ten cel? Problemy Jakości, Nr 1: 24-27, (2005).Search in Google Scholar

Witkiewicz W., Cymbała V., Fiałkowska M. Możliwość wykorzystania prostych narzędzi poprawy jakości opartych na filozofii kaizen przy wdrożeniu Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej, XVI Ogólnopolska Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: 67-75, (2012).Search in Google Scholar

Wittenberg G. (2010). Kaizen—The many ways of getting better, MCB UP Ltd. ISSN: 0144-5154.Search in Google Scholar

Wolańska T. Leksykon. Sport dla wszystkich – rekreacja ruchowa, AWF, Warszawa, (1997).Search in Google Scholar

Wolniak R. Wykorzystanie Kaizen w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Problemy Jakości, Nr 6: 12-20, (2013).Search in Google Scholar

Wronka A. Ryzyko w procesie realizacji usprawnień KAIZEN, Problemy Jakości, Nr 10, s. 23-28, (2013).Search in Google Scholar

Plan your remote conference with Sciendo