1. bookVolume 5 (2019): Issue 1 (March 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Nov 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

The Federal Structure of the Polish–Lithuanian Commonwealth in the 16th–18th Centuries

Published Online: 06 Apr 2019
Page range: 21 - 28
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Nov 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

Baker J. Wayne, Faces of Federalism: From Bullinger to Jefferson, Publius: The Journal of Federalism 2000, vol. 4.Search in Google Scholar

Berman H.J., Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge, Ma, 1983.Search in Google Scholar

Davis N., God’s Playground: a history of Poland, vol. 1, Oxford 1981Search in Google Scholar

Eliazar D., Covenant and Commonwealth: From Christian Separation through Protestant Reformation. The Covenant Tradition in Politics, vol. II, New Brunswick–London 1996.Search in Google Scholar

Fabre J., Stanislas – August Poniatowski et l’Europe des lumieres, Paris 1952.Search in Google Scholar

Fiszma S., The Polish Renaissance and its European Context, Indiana 1988.Search in Google Scholar

Gierowski J.A., The Polish-Lithuanian Commonwealth in the XVIIIth Century. From Anarchy to Well – organized State, Kraków 1996,Search in Google Scholar

Grodecki R., Działalność gospodarcza Kazimierza Wielkiego, [in:] Polska Piastowska [Economic Activity of Casimir the Great, [in:] Piast’s Poland],Search in Google Scholar

Grodecki R., Dzieje wewnętrzne Polski w XIII wieku, [in:] Polska Piastowska [Poland in 13th Century [in:] Piast’s Poland], Warszawa 1969.Search in Google Scholar

Grodziski S., Salmonowicz S., Uwagi o królewskim ustawodawstwie. [in:] Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki, [Considerations about Royal Legislature [in:] Parliamentarism and Legislature trough Ages] Kraków 1999 and W. Uruszczak, „Sejm Walny wszystkich państw naszych”. Sejm w Radomiu i Konstytucja Nihil novi z 1505 r. [„General Sejm of Our All Nations”. Sejm in Radom and Nihil novi Constitution of 1505.], Czasopismo Prawno-Historyczne, Poznań 2004.Search in Google Scholar

Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium [History of Poland in Numbers. Population. Teritory]. Warszawa 1993, p. 20.Search in Google Scholar

Jędruch J., Constitutions, Elections and Legislatures of Poland 1493– –1977, Washington 1982Search in Google Scholar

Kot S., Socinianism in Poland, Boston 1957.Search in Google Scholar

Lutz D., From Covenant to Constitution in American Political Though. [in:] Publius: The Journal of American Federalism: 1980 vol. 4,Search in Google Scholar

Lutz D., The Origins of American Constitutionalism, Baton Rouge 1988.Search in Google Scholar

Olszewski H., Rzeczpospolita. Przyczynek do dziejów ideologii politycznoprawnej w dawnej Polsce. [in:] Sejm w dawnej Rzeczypospolitej. Ustrój i idee. Vol 2 [Commonwealth.Cause to the History of Legal and Political Thought in Poland [in:] Sejm in Former Poland. Structure and Ideas],Search in Google Scholar

Ostrom V., The meaning of American Federalism. Continuing a Self– Government Society, 1991Search in Google Scholar

Płaza S., Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia, Kraków 1969.Search in Google Scholar

R. van Caenegem, An Historical Introduction to Western Constitutional Law, Cambridge 1995.Search in Google Scholar

Redoway W.J. (ed.), The Cambridge History of Poland, Cambridge 1951.Search in Google Scholar

Salmonowicz S., La tolerance religieuse dans la „modele polonais” (XVIe–XVIIIe siecles) [in:] 350 anniversaire des Traites de West-phalie 1648–1998. Une genese de l’Europe, une societe a reconstruire. Actes du Colloque Internationl. Starsbourg 15 au 17 octobre 1998, Strasbourg 1998.Search in Google Scholar

Salmonowicz S., Prusy Królewskie w Rzeczpospolitej polsko-litewskiej. Uwagi porównawcze. [in:] Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje. Materiały z konferencji „Trzysta lat od początku unii polsko-saskiej. Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje” [Royal Pruthenia in Polish-Lithuanian Commonwealth. Comparative considerations [in:] Commonwealth of Many Nations and its Traditions]. Kraków 1999, p. 116–118.Search in Google Scholar

Sawicki J., Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego, Vol. 1. Warszawa 1952, 141–148.Search in Google Scholar

Segel H.B., Renaissance Culture in Poland. The Rise of Humanism 1470–1543, Cornell 1989.Search in Google Scholar

Volumina Legum, Vol. 2.Search in Google Scholar

Zamoyski A., The Polish Way: o thousand years’ history of Poles and their culture, London 1989.Search in Google Scholar

Plan your remote conference with Sciendo