Cite

Cilj istraživanja bio je ispitati narušava li GSM modulirano radiofrekvencijsko zračenje (RF) frekvencije 915 MHz strukturu mikrotubula te utječe li na rast stanica. Stanice V79 izložene su GSM-moduliranom polju unutar gigahercne transverzalne elektromagnetske komore (GTEM-komora) tijekom jednog, dva i tri sata. Generator signala u kombinaciji s pojačalom i modulatorom signala generirao je elektromagnetsko polje (EMF). Jačina električnoga polja namještena je na vrijednosti od 10, 20 i 30 V/m, a izračunane vrijednosti specifične brzine apsorpcije (SAR) u stanici bile su 0,23, 0,8 i 1,6 W/kg. Struktura mikrotubularnih proteina utvrđena je posrednom imunocitokemijom, a stanični rast određen je na temelju broja stanica izmjerenih za svako vrijeme izloženosti zračenju tijekom šest dana nakon ozračivanja. Značajne promjene u strukturi mikrotubula zabilježene su nakon tri sata zračenja, neovisno o jakosti električnoga polja. Također, značajno smanjen rast stanica zabilježen je tri dana nakon trosatne izloženosti zračenju. Navedene promjene uočene su bez obzira na primijenjenu jakost električnoga polja. Značajno smanjen rast stanica zabilježen je također tri dana nakon dvosatne izloženosti zračenju pri jakosti električnoga polja od 20 i 30 V/m. Možemo zaključiti da je učinak GSMmoduliranoga RF zračenja frekvencije 915 MHz na proteine mikrotubula i stanični rast ovisan o trajanju izloženosti zračenju. Zabilježene promjene bile su izraženije pri višoj jakosti električnoga polja.

eISSN:
1848-6312
Languages:
English, Slovenian
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Basic Medical Science, other