Open Access

Professional competences in family nurse practitioners in North-Western Poland


Cite

1. Widomska-Czekajska T, Górajek-Jóźwik J, editors. Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych. Vol. 2. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010.Search in Google Scholar

2. Kawczyńska-Butrym Z, editor. Pielęgniarstwo rodzinne. Teoria i praktyka. Warszawa: Centrum Edukacji Medycznej; 1997.Search in Google Scholar

3. Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal2_rmz_zad_ppoz_05082005.pdf (1.02.2018).Search in Google Scholar

4. Schroeder M, Affara F. Pielęgniarka rodzinna. Geneva: International Council of Nurses – Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie; 2001 – 2009. p. 18-9.Search in Google Scholar

5. World Health Organization. Munich Declaration. Nurses and Midwives: a Force for Health. Copenhagen: WHO/EURO, 2000.Search in Google Scholar

6. Brodzińska M, Modzelewska K, Stachowska M, Talarska D. Stratyfikacja czynników determinujących opinię o jakości świadczeń w zakresie kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Doniesienia wstępne. Prob Hig Epidemiol 2010;91(2):303-7.Search in Google Scholar

7. Piegdoń G. Realizacja funkcji zawodowych w Centrum Zdrowia Dziecka. Mag Pielęg Położ 2001;6:8-9.Search in Google Scholar

8. Glińska J, Lewandowska M. Autonomiczność zawodu pielęgniarskiego w świadomości pielęgniarek z uwzględnieniem pełnionych funkcji zawodowych. Probl Pielęg 2007;4(15):249-53.Search in Google Scholar

9. Glińska J, Nowak A, Brosowka B, Lewandowska M. Analiza poziomu świadomości pielęgniarek w zakresie autonomii zawodowej. Probl Pielęg 2010;18(4):477-82.Search in Google Scholar

10. Gaweł G, Pater B, Potok H, Ogonowska D. Świadomość odpowiedzialności zawodowej wśród pielęgniarek. Probl Pielęg 2010;18(2):105-10.Search in Google Scholar

11. Pender NJ, Barkauskas VH, Hayman L, Rice VH, Anderson ET. Health promotion and disease prevention: Toward excellence in nursing practice and education. Nurs Outlook 1992;40(3):106-12.Search in Google Scholar

12. Ljubič A, Clark DJ, Štemberger Kolnik T. Comparison of family nursing in Slovenia and Scotland: integrative review. Int Nurs Rev 2017;64(2):276-85.10.1111/inr.1232427791264Search in Google Scholar

13. Murashima S, Ashara K, White C. The meaning of public health nursing: Creating 24 hour care in a community in Japan. Nursing Health Sci 1999;1:83-92.10.1046/j.1442-2018.1999.00013.x10894656Search in Google Scholar

14. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. (DzU z 1996 r. Nr 91, poz. 410).Search in Google Scholar

15. Marcinowicz L, Chlabicz S, Konstantynowicz J, Gugnowski Z. Involvement of family nurses in home visits during an 8-year period encompassing primary healthcare reforms in Poland. Health Soc Care Community 2009;17(4):327-34.10.1111/j.1365-2524.2008.00824.x19054138Search in Google Scholar

16. Zał. nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1248).Search in Google Scholar

17. Szlenk-Czyczerska E, Kędra E. Zadania pielęgniarki rodzinnej w opiece nad chorym z przewlekłą chorobą układu krążenia. Puls Uczelni 2016;3(10):27-32.10.5604/20812021.1220905Search in Google Scholar

18. Doroszkiewicz H, Bień B. Community nursing care of the elderly during transformation of the primary health care system. Rocz AM Białyst 2005;50 Suppl 1:102-6.Search in Google Scholar

19. Zaczyk I, Brzyska M, Stypuła A, Tobiasz-Adamczyk B. Zadania pielęgniarki środowiskowej związane z potrzebami ludzi starszych na podstawie wyników grup fokusowych przeprowadzonych w ramach projektu europe-jskiego PROGRESS: „Zwiększenie dostępu do środowiskowych form opieki dla osób starszych, mieszkających we własnych gospodarstwach domowych”. Probl Pielęg 2011;19(2):239-43.Search in Google Scholar

20. Pluta A, Basińska-Drozd H, Faleńczyk K, Budnik-Szymoniuk M. Udział pielęgniarki rodzinnej w opiece nad pacjentem geriatrycznym. Med Rodz 2014;1:27-30.Search in Google Scholar

21. Klimaszewska K, Bondaruk I, Rolka H, Krajewska-Kułak E, Kowalczuk K, Jankowiak B, et al. Rola edukacyjna pielęgniarki w zakresie postępowania z chorym na depresję. Probl Hig Epidemiol 2007;88(4):408-16.Search in Google Scholar

eISSN:
2719-6313
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Basic Medical Science, other, Clinical Medicine, Surgery, Public Health