1. bookVolume 28 (2023): Issue 1 (March 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Open Access

The Migration of Ukrainians to Poland: The Context of Border Criminology

Published Online: 11 Mar 2023
Volume & Issue: Volume 28 (2023) - Issue 1 (March 2023)
Page range: 155 - 172
Received: 09 Aug 2022
Accepted: 17 Jan 2023
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish

Barker V., Penal Power at the Border: Realigning State and Nation, ‘Theoretical Criminology’ 2017, vol. 21, no. 4.10.1177/1362480617724827 Search in Google Scholar

Błachut J., Problemy związane z pomiarem przestępczości, Warsaw 2007. Search in Google Scholar

Bosworth M., Guild M., Governing Through Migration Control: Security and Citizenship in Britain, ‘British Journal of Criminology’ 2008, no. 48.10.1093/bjc/azn059 Search in Google Scholar

Dauvergne C., Sovereignty, Migration and the Rule of Law in Global Times, ‘The Modern Law Review’ 2004, vol. 67, no. 4.10.1111/j.1468-2230.2004.00501.x Search in Google Scholar

De Genova N.P., Migrant ‘Illegality’ and Deportability in Everyday Life, ‘Annual Review of Anthropology’ 2002, vol. 31.10.1146/annurev.anthro.31.040402.085432 Search in Google Scholar

Doliwa-Klepacka A., The New Pact on Migration and Asylum as a Response to Current Migration Challenges: Selected Issues, ‘Białostockie Studia Prawnicze’ 2021, vol. 26, no. 1.10.15290/bsp.2021.26.01.01 Search in Google Scholar

Fekete L., From Refugee Protection to Managed Migration: The EU’s Border Control Programme, ‘European Race Bulletin’ 2003, vol. 43. Search in Google Scholar

Gałązka A., Mync A., Zmiany społeczno-gospodarcze i infrastrukturalne na obszarach przygranicznych w warunkach otwierających się granic, Warsaw 1999. Search in Google Scholar

Garland D., Limits of the Sovereign State: Strategies of Crime Control in Contemporary Society, ‘British Journal of Criminology’ 1996, vol. 36, no. 4.10.1093/oxfordjournals.bjc.a014105 Search in Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warsaw 2015. Search in Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny Statistics Poland, Sytuacja demograficzna Polski do 2019 r. Migracje zagraniczne ludności w latach 2000–2019, Warsaw 2020. Search in Google Scholar

Green P., State Crime Beyond Borders, (in:) S. Pickering, L. Weber (eds.), Borders, Mobility and Technologies of Control, Dordrecht 2006.10.1007/1-4020-4899-8_8 Search in Google Scholar

Hetmantseva N.D., Kiriiak O.V., Kozub I.G., The Phenomenon of Labor Migration as a Determining Factor of Global Problems, ‘Białostockie Studia Prawnicze’ 2021, vol. 26, no. 1.10.15290/bsp.2021.26.01.05 Search in Google Scholar

Jałowiecki B., Oddziaływanie granicy na gminy województw przygranicznych. Wyniki badań ankietowych, (in:) A. Mync, R. Szul (eds.) Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym, Warsaw 1999. Search in Google Scholar

Klaus D. Woźniakowska-Fajst, Związki między wiktymizacją oraz ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ‘Archiwum Kryminologii’ 2012, vol. 34. Search in Google Scholar

Kozłowski W., Przestępczość graniczna, celna i dewizowa na zachodnim odcinku granicy państwowej w latach 1990–1997, ‘Studia Zachodnie’ 2000, no. 5. Search in Google Scholar

Krasmann S., The Enemy on the Border: Critique of a Programme in Favour of a Preventive State, ‘Punishment and Society’ 2007, no. 9.10.1177/1462474507077496 Search in Google Scholar

Kurczewska J., Bojar H., Konsekwencje wprowadzenia układu z Schengen – wyniki badań społeczności pogranicza wschodniego, Warsaw 2002. Search in Google Scholar

Lubelski Urząd Wojewódzki, Dane statystyczne dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r., https://www.lublin.uw.gov.pl/wsoic/dane-statystyczne-dotycz%C4%85ce-mniejszo%C5%9Bci-narodowych-i-etnicznych-wed%C5%82ug-narodowego-spisu. Search in Google Scholar

Mniejszości Narodowe i Etniczne, Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/mniejszosci/charakterystyka-mniejs/6480,Charakterystyka-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-w-Polsce.html. Search in Google Scholar

Omyła-Rudzka M., Stosunek Polaków do innych narodów, Centrum Badania Opinii Społecznej, 2012, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_022_12.PDF. Search in Google Scholar

Pickering S., Weber L., State Crime Beyond Borders, (in:) S. Pickering, L. Weber (eds.), Borders, Mobility and Technologies of Control, Dordrecht 2006.10.1007/1-4020-4899-8 Search in Google Scholar

Pickering S., Border Narratives, (in:) S. Pickering, L. Weber (eds.), Borders, Mobility and Technologies of Control, Dordrecht 2006.10.1007/1-4020-4899-8 Search in Google Scholar

Radek R., Współpraca transgraniczna jako narzędzie przełamywania uprzedzeń i stereotypów na polskich pograniczach (wybrane problemy), 2012, https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/31114/55–88_Wspolpraca%20transgraniczna.pdf?sequence=1&isAllowed=y.10.18778/7525-791-5.05 Search in Google Scholar

Rowe E., Walters R., Grewcock M., Essay: Leanne Weber and Sharon Pickering (2011) ‘Globalization and Borders: Death at the Global Frontier’, ‘International Journal for Crime, Justice and Social Democracy’ 2013, vol. 2, no. 3.10.5204/ijcjsd.v2i3.133 Search in Google Scholar

Sobczyński M., Percepcja współpracy transgranicznej Polski z sąsiadami pośród mieszkańców pograniczy, (in:) M. Malikowski, D. Wojakowski (eds.) Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych, etnicznych i lokalnych, Kraków 2005. Search in Google Scholar

Straż Graniczna, Statystyki SG, https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-sg/2206,Statystyki-SG.html. Search in Google Scholar

Stumpf J., The Crimmigration Crisis: Immigrants, Crime, and Sovereign Power, ‘American University Law Review’ 2006, vol. 56. Search in Google Scholar

Szul R., Transformacja a rozwój obszarów przygranicznych, (in:) A. Mync, R. Szul (eds.) Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym, Warsaw 1999. Search in Google Scholar

Szul R., Rola granicy w gospodarce – próba ujęcia teoretycznego, (in:) A. Mync, R. Szul (eds.) Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym, Warsaw 1999. Search in Google Scholar

Weber L., McCulloch J., Penal Power and Border Control: Which Thesis? Sovereignty, Governmentality, or the Pre-Emptive State? ‘Punishment and Society’ 2019, vol. 21, no. 4.10.1177/1462474518797293 Search in Google Scholar

Weber L., Pickering S., Constructing Voluntarism, Technologies of ‘Intent Management’ in Australian Border Controls, (in:) H. Schwenken, S. Russ-Sattar (eds.) New Border and Citizenship Politics, Basingstoke 2014.10.1057/9781137326638_2 Search in Google Scholar

Weber L., Pickering S., Globalization and Borders: Death at the Global Frontier, Basingstoke 2011.10.1057/9780230361638 Search in Google Scholar

Włodarczyk-Madejska J., Kopeć M., Goździk G., O przestępczości cudzoziemców i przestępczości wobec cudzoziemców w Polsce na podstawie statystyki policyjnej, ‘Archiwum kryminologii’ 2021, vol. 43, no. 2. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD