1. bookVolume 28 (2023): Issue 1 (March 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Open Access

Penetration of Cultures, Penetration of Crimes: Who Do Borders Protect?

Published Online: 11 Mar 2023
Volume & Issue: Volume 28 (2023) - Issue 1 (March 2023)
Page range: 7 - 22
Received: 26 Sep 2022
Accepted: 23 Jan 2023
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish

Bauman Z., Płynna nowoczesność, Cracow 2006. Search in Google Scholar

Bek D., Obrona przez kulturę. Analiza na gruncie polskiego prawa karnego, Warsaw 2018. Search in Google Scholar

Bek D., Przestępstwa motywowane kulturowo – kierunki możliwych ocen prawnokarnych, ‘Chorzowskie Studia Polityczne’ 2015, no. 10, pp. 119–132. Search in Google Scholar

Bek D., Znaczenie odmienności kulturowej sprawcy dla oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego, ‘Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały’ 2014, vol. 1, no. 14, pp. 109–121 Search in Google Scholar

Bojarski J., Leciak M., Polskie interkulturowe prawo karne(?) – niektóre aspekty tzw. obrony przez kulturę, (in:) A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak (eds.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, Toruń 2012, pp, 75–96. Search in Google Scholar

Bokszański Z., O indywidualistach w społeczeństwie współczesnym, ‘Studia Socjologiczne’ 2009, no 1, pp. 151–168. Search in Google Scholar

Borowik I., Pluralizm jako cecha przemian religijnych w kontekście transformacji w Polsce, (in:) I. Borowik, T. Doktór, Pluralizm religijny i moralny w Polsce, Cracow 2001, pp. 13–49 Search in Google Scholar

Boutellier H., Crime and Morality: The Significance of Criminal Justice in Post-Modern Culture, Dordrecht/Boston/London 2000. Search in Google Scholar

Budyn-Kulik M., Aksjologiczne podstawy kryminalizacji w społeczeństwie ponowoczesnym, Lublin 2022. Search in Google Scholar

Bunikowski D., Idea neutralności moralnej prawa we współczesnych systemach prawnych, (in:) S. Janeczek, A. Starościc (eds.), Etyka, cz. 2, Lublin 2016, pp. 541–577.10.2307/j.ctt2204qs6.27 Search in Google Scholar

Chiu D.C., The Cultural Defense: Beyond Exclusion, Assimilation, and Guilty Liberalism, ‘California Law Review’ 1994, vol. 82, no. 4, pp. 1053–1125.10.2307/3480939 Search in Google Scholar

Chmiel-Antoniuk P., Duda M., Ickiewicz-Sawicka M., Kultura a zbrodnia, Czeremcha 2018. Search in Google Scholar

Donovan J.M., Garth J.S., Delimiting the Culture Defense, ‘Quinnipiac Law Review’ 2007, vol. 26, no. 1, pp. 109–146. Search in Google Scholar

Duda M., Przestępstwa z nienawiści w świetle teorii i praktyki orzeczniczej, (in:) W. Pływaczewski, P. Lubiewski (eds.), Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, Olsztyn 2014, pp. 68–79. Search in Google Scholar

Dudek M., Czy każda kultura zasługuje na obronę? Kilka wątpliwości dotyczących cultural defense i prawa karnego w dobie multikulturalizmu, ‘Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej’ 2011, no. 2, pp. 47–60. Search in Google Scholar

Dziamski G., Hybrydyczna tożsamość Europy Środkowej po 1989 r., (in:) W. Kalaga (ed.), Dylematy wielokulturowości, Cracow 2004, pp. 163–176. Search in Google Scholar

Dziennik.pl, ‘Szwecja szokuje raportem o przemocy. “Rząd skapitulował i oddał władzę”, https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/8173406,szwecja-przemoc-raport.html. Search in Google Scholar

Dziennik.pl, ‘W Szwecji ginie najwięcej na milion mieszkańców osób w strzelaninach w Europie’, https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/8240499,szwecja-przestepczosc.html. Search in Google Scholar

Forsal.pl, ‘Rekordowa liczba strzelanin w Szwecji. “Potrzebujemy przełamać negatywny trend”, https://forsal.pl/swiat/aktualnosci/artykuly/8082046,rekordowa-liczba-strzelanin-w-szwecji-potrzebujemy-przelamac-negatywny-trend.html. Search in Google Scholar

Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warsaw 1990. Search in Google Scholar

Gębski M., ‘Szwecja na czele niechlubnego zestawienia… czas na zmianę?’, https://www.forum-ekonomiczne.pl/szwecja-na-czele-niechlubnego-zestawieniaczas-na-zmiane/. Search in Google Scholar

Giddens A., Sutton P.W., Socjologia, Warsaw 2012. Search in Google Scholar

Grzyb M., Przestępstwa motywowane kulturowo. Aspekty kryminologiczne i prawnokarne, Warsaw 2016. Search in Google Scholar

Grzyb M., Wymuszone małżeństwa – kryminalizować, czy nie kryminalizować?, ‘Biuletyn PTK’ 2010/2011, no. 19. Search in Google Scholar

Gutkowska A., Prawo karne wobec wyzwań wielokulturowości. Przestępstwa kulturowe na przykładzie wymuszonego małżeństwa, (in:) M. Lubelski, R. Pawlik, A. Strzelec (eds.), Idee nowelizacji kodeksu karnego, Cracow 2014. Search in Google Scholar

Helios J., Jedlecka W., Kultura jako czynnik legitymizujący prawo europejskie, (in:) O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło (eds.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? Warsaw 2012, pp. 189–198. Search in Google Scholar

Hentig H. von, The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime, New York 1948. Search in Google Scholar

Jarosz M., Problemy dezorganizacji rodziny, Warsaw 1979. Search in Google Scholar

Kalisz A., Klauzula moralności (publicznej) w prawie polskim i europejskim jako przykład regulacyjnej, ochronnej oraz innowacyjnej funkcji prawa, ‘Principia’ 2013, no. 57–58, pp.191–213. Search in Google Scholar

Kania M.M., Spory wokół obrony przez kulturę w kontekście debat na temat wielokulturowości, ‘Polityka i Społeczeństwo’ 2016, vol. 2, no. 14, pp. 151–163.10.15584/polispol.2016.2.10 Search in Google Scholar

Kleczkowska, A. Rola cultural defence w wymiarze sprawiedliwości karnej, ‘Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny’ 2012, vol. 2, pp. 71–84.10.14746/rpeis.2012.74.2.6 Search in Google Scholar

Krzysztofek K., Pogranicza i multikulturalizm w rozszerzonej Unii, ‘Studia Europejskie’ 2003, no. 1, pp. 77–94. Search in Google Scholar

Kużelewska E., Piekutowska A., The EU Member States’ Diverging Experiences and Policies on Refugees and the New Pact on Migration and Asylum, ‘Białostockie Studia Prawnicze’ 2021, vol. 26, no. 1, pp. 23–36.10.15290/bsp.2021.26.01.02 Search in Google Scholar

Leciak M., Konflikty międzykulturowe w Polsce w ujęciu karnoprawnym – próba diagnozy problemu, ‘Studia Iuridica Toruniensia’ 2014, vol. 15, pp. 111–128.10.12775/SIT.2014.029 Search in Google Scholar

Mariański J., Moralność w procesie przemian, Warsaw 1990. Search in Google Scholar

Mariański J., Postawy Polaków wobec norm moralności obywatelskiej i społecznej, ‘Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne’ 2017, vol. 20, no. 3, pp. 9–22. Search in Google Scholar

Mazurkiewicz P., Wielokulturowość a multikulturalizm, ‘Chrześcijaństwo, Świat, Polityka. Zeszyty społecznej myśli Kościoła’ 2020, no. 24, pp. 242–264. Search in Google Scholar

Merton R.K., Teoria, socjologia i struktura społeczna, Warsaw 2002. Search in Google Scholar

National Geographic, Polacy pokochali Festiwale Kolorów. Gdzie i kiedy odbędą się następne imprezy? https://www.national-geographic.pl/traveler/artykul/festiwal-kolorow-kiedy-i-gdzie-sie-odbywa-na-czym-polega-i-kto-pojawil-sie-do-tej-pory-na-scenie. Search in Google Scholar

Nikitorowicz J., Tożsamościowe skutki wielokulturowości. Wielość kultur w jednym człowieku czy ekstremizm i separatyzm kulturowy? ‘Lubelski Rocznik Pedagogiczny’ 2017, vol. 36, no. 3, pp. 13–24.10.17951/lrp.2017.36.3.13 Search in Google Scholar

Oniszczuk J., Ponowoczesność: państwo w ujęciu postnowoczesnym (kilka zagadnień szczegółowych), ‘Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno – Społeczne Studia i Prace’ 2012, no. 1, pp. 11–41.10.33119/KKESSiP.2012.1.1 Search in Google Scholar

Pałecki K., Zmiany w aksjologicznych podstawach prawa jako wskaźnik jego tranzycji, (in:) K. Pałecki (ed.), Dynamika wartości w prawie, Cracow 1997, pp. 15–28. Search in Google Scholar

Paleczny T., Stosunki międzykulturowe: modele pluralizmu w społeczeństwach ‘ponowoczesnych’, (in:) K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek (eds.), Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, Cracow 2006, pp. 14–24. Search in Google Scholar

Pasieka A., Wielokulturowość po polsku o polityce wielokulturowości jako mechanizmie umacniania polskości, ‘Kultura i Społeczeństwo’ 2013, no. 3, pp. 129–155. Search in Google Scholar

Pieniążek P., Transgresje nowoczesności, ‘Kultura i Społeczeństwo’ 2018, no. 2, pp. 203–212.10.35757/KiS.2018.62.2.12 Search in Google Scholar

PolskieRadio24, ‘“To może się powtórzyć”. Po ataku w Kongsbergu norweskie służby wskazują na problem “otwartego” społeczeństwa’, https://polskieradio24.pl/5/1223/artykul/2833322,-to-moze-sie-powtorzyc-po-ataku-w-kongsbergu-norweskie-sluzby-wskazuja-na-problemy-otwartego-spoleczenstwa. Search in Google Scholar

PolskieRadio24, ‘W Sztokholmie działają 52 zorganizowane grupy przestępcze. Gangi są coraz brutal-niejsze, https://polskieradio24.pl/5/1223/artykul/2842157,w-sztokholmie-dzialaja-52-zorganizowane-grupy-przestepcze-gangi-sa-coraz-brutalniejsze. Search in Google Scholar

Sadowski A., Wielokulturowość jako czynnik zrównoważonego i inteligentnego rozwoju polski, ‘Optimum: Studia Ekonomiczne’ 2016, no. 4, pp. 69–82.10.15290/ose.2016.04.82.06 Search in Google Scholar

Sitarz O., Culture defense a polskie praw o karne, ‘Archiwum Kryminologii’ 2007–2008, vol. 29–30, pp. 643–652. Search in Google Scholar

Śliz A., Szczepański M.S., Pożądane, dozwolone czy zakazane? Refleksje o granicach wielokulturowości, (in:) M. Biernacka, K. Krzysztofek, A. Sadowski (eds.), Społeczeństwo wielokulturowe – nowe wyzwania i zagrożenia, Białystok 2012, pp. 37–56. Search in Google Scholar

Stefaniuk M.E., Skuteczność prawa i jej granice, ‘Studia Iuridica Lublinensia’ 2011, vol. 16, pp. 55–72. Search in Google Scholar

Szahaj A., Wielokulturowość: za i przeciw (kilka uwag), (in:) D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska (eds.), Studia nad wielokulturowością, Cracow 2010, pp. 25–30. Search in Google Scholar

Sztompka P., Socjologia, Warszawa 2009. Search in Google Scholar

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Cracow 2002. Search in Google Scholar

Szwecja.net, ‘“Zakazane dzielnice” w Szwecji’, http://szwecja.net/NOW/fs-now/2017/Zakazane. html (accessed 19.09.2022); Nettavisen Nyheter, ‘Oto cała prawda o szwedzkich strefach “no-go”’, https://www.nettavisen.no/polsk/oto-ca-a-prawda-o-szwedzkich-strefach-nogo/s/12–95–3423368624. Search in Google Scholar

TVN24, ‘Muzułmański problem Szwecji. Płonące przedmieścia Sztokholmu’, https://tvn24.pl/swiat/muzulmanski-problem-szwecji-plonace-przedmiescia-sztokholmu-ra472381–3413500. Search in Google Scholar

TVP.info, ‘Wzrost przestępczości w Szwecji. Szef policji podał przyczyny’, https://www.tvp.info/57904971/szwecja-szef-policji-anders-thornberg-wzrost-przestepczosci-wynika-z-migracji-i-braku-integracji. Search in Google Scholar

Van Broeck J., Cultural Defense and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences), ‘European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice’ 2001, vol. 9, no. 1, pp. 1–32.10.1163/15718170120519282 Search in Google Scholar

Warylewski J., Wybrane zagadnienia problemów wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce wobec zróżnicowania kulturowego społeczeństwa, ‘Studia Iuridica Toruniensia’ 2014, vol. 15, pp. 195–209.10.12775/SIT.2014.033 Search in Google Scholar

Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki. Globalizacja. Demokracja. Państwo narodowe, Cracow 2004. Search in Google Scholar

Wrzesień W., Współczesne oblicza anomii, ‘Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny’ 2017, vol. 4, pp. 285–304.10.14746/rpeis.2017.79.4.22 Search in Google Scholar

Zdanowicz M., Poland’s Stance on the Refugee and Migration Crisis in the European Union, ‘Białostockie Studia Prawnicze’ 2021, vol. 26, no. 1, pp. 85–103.10.15290/bsp.2021.26.01.07 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD