1. bookVolume 26 (2021): Issue 5 (December 2021)
    Special issue
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
access type Open Access

Non-ruling forms of activity of public administration in administrative enforcement proceedings

Published Online: 17 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 26 (2021) - Issue 5 (December 2021) - Special issue
Page range: 229 - 242
Received: 25 Jul 2021
Accepted: 30 Oct 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Abstract

The article contains an analysis of the issues related to the application of non-ruling forms of activity of public administration in the performance of public law obligations through administrative enforcement proceedings. In principle, as part of such proceedings, public law obligations, understood as orders or prohibitions within the area of administrative law and other branches of law applied by administrative authorities (tax law, financial law, labor law), are carried out. Non-ruling forms of activity play a major role in administrative enforcement proceedings. The implementation of an enforcement measure may be related to authorized entities taking not only ruling, but also non-ruling actions. In order to apply an enforcement measure (which constitutes an institutionalized form of administrative compulsion), an administrative authority, on occasion, has to take non-ruling activities. Considering, primarily, the significant severity of the compulsion measures that may be applied towards the party obliged under enforcement proceedings, this proceedings should be carried out with respect for the values of a democratic state and with due care for the good of an individual.

Keywords

Błaś A., Niewładcze formy działania administracji, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 5: Prawne formy działania administracji, Warszawa 2013. Search in Google Scholar

Błaś A., Prawne formy działania administracji publicznej, (w:) J. Boć (red.) Prawo administracyjne, Wrocław 2005. Search in Google Scholar

Boć J., Działalność konsensualna (dwustronna i wielostronna), (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 5: Prawne formy działania administracji, Warszawa 2013. Search in Google Scholar

Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 2005. Search in Google Scholar

Bojanowski E., Wykonanie zastępcze w egzekucji administracyjnej, Warszawa 1975. Search in Google Scholar

Borkowski J., Komentarz do rozdziału 7 KPA, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 2011. Search in Google Scholar

Borkowski J., Określenie administracji i prawa administracyjnego, (w:) System prawa administracyjnego, t. 1, Ossolineum 1977. Search in Google Scholar

Borkowski J., Pojęcie władztwa administracyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 167, PPiA, t. II, Wrocław 1972. Search in Google Scholar

Chróścielewski W., Imperium a gestia w działaniach administracji publicznej (w świetle doktryny i zmian ustawodawczych lat 90-tych), „Państwo i Prawo” 1995, z. 6. Search in Google Scholar

Cieślik Z., Konstytucyjne podstawy kontraktowych działań administracji publicznej, (w:) J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.) Prawo administracyjne dziś i jutro, Warszawa 2018. Search in Google Scholar

Hauser R., Leoński Z., Skoczylas A., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2003. Search in Google Scholar

Hauser R., Skoczylas A. (red.), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2018. Search in Google Scholar

Jagielski J., Gołaszewski P., W sprawie władczości działań niewładczych administracji, (w:) J. Łukasiewicz (red.) Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, Rzeszów 2012. Search in Google Scholar

Jendrośka J., Polskie postępowanie administracyjne, Wrocław 2000. Search in Google Scholar

Jędrzejewski T., Masternak M., Rączka P., Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2020. Search in Google Scholar

Kijowski D., Umowy w administracji publicznej, (w:) Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005. Search in Google Scholar

Klat-Wertelecka L., Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, Wrocław 2009. Search in Google Scholar

Klat-Wertelecka L., Przedmiot egzekucji administracyjnej, (w:) J. Korczak (red.), Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, Wrocław 2016. Search in Google Scholar

Krawczyk M., Podstawy władztwa administracyjnego, Warszawa 2016. Search in Google Scholar

Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990. Search in Google Scholar

Masternak M., Prawne formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – refleksje ogólne, (w:) T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka (red.), Prawne formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Toruń 2019. Search in Google Scholar

Niczyporuk J., Zlecenie wykonania zastępczego w egzekucji administracyjnej, (w:) J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004. Search in Google Scholar

Podkowik J., Wolność umów i jej ograniczanie w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Radwanowicz J., Istota i znaczenie pojęcia przymusu administracyjnego, (w:) J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24–27 września 2006 r., Warszawa 2007. Search in Google Scholar

Radwanowicz-Wanczewska J., Przymus administracyjny jako następstwo niewykonania obowiązku prawnego, „Administracja. Teoria-Dydaktyka–Praktyka” 2008, nr 4. Search in Google Scholar

Radwanowicz-Wanczewska J., Umowy w egzekucji administracyjnej, (w:) J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.) Umowy w administracji, Wrocław 2008. Search in Google Scholar

Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2010. Search in Google Scholar

Wierzbowski M., Wiktorowska A., Prawne formy działania administracji, (w:) M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2008. Search in Google Scholar

Ziemski K.M., Indywidualny akt administracyjny jako prawna forma działania administracji, Poznań 2005. Search in Google Scholar

Ziemski K.M., Podstawy problematyki, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 5: Prawne formy działania administracji, Warszawa 2013. Search in Google Scholar

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Zakamycze 2014. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo