1. bookVolume 25 (2020): Issue 4 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
access type Open Access

Granting the Academic Title of Professor. Some Reflections on the Regulations Contained in Law on Higher Education and Science

Published Online: 19 Aug 2021
Volume & Issue: Volume 25 (2020) - Issue 4 (December 2020)
Page range: 137 - 157
Received: 21 Jun 2020
Accepted: 10 Sep 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Abstract

The Law on Higher Education and Science of 20 July 2018, entered into force on 1 October 2018, introduced changes concerning the prerequisites for the acquisition of the academic title of professor and the procedure for awarding it. The stage of proceedings before the board of an organisational unit (e.g. Faculty Council) was also abandoned, which in fact led the procedure beyond the ‘walls of the university’ and limited it to the stage of proceedings before the Council of Scientific Excellence. The author considers selected issues relating to the Professor’s academic title, concerning the premise for awarding it, the course of the proceedings in this subject and the entities taking part in them, as well as the role played by the President of the Republic of Poland in these proceedings. As a result of the considerations conducted, the author assumed that the most far-reaching change was the legislator’s resignation from the stage of proceedings before the council of the entity from which the candidate for the title of professor had come from, assuming that the role of the President of the Republic of Poland in this process had not undergone any significant changes. He remains bound by the opinions of the reviewers appointed by the Council of Scientific Excellence and its position expressed in the administrative decision issued on the application for the academic title. In accordance with the viewpoint of the author, due to the resignation of the legislator from the stage of proceedings before an individual’s council, the opinions of the reviewers expressed in the justification of the Council of Scientific Excellence decision are now, in principle, the only emanation of the assessment of the scientific community expressed in this procedure.

Keywords

Borkowski J., Podstawy prawne nadawania stopni i tytułu, naukowych i w zakresie sztuki, a kontrola sądu administracyjnego w tych sprawach, (w:) J. Góral, R. Hauser, J. Repel, M. Zirk-Sadowski (red.), Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007. Search in Google Scholar

Brzezicki T., Sobotko P., Postępowanie w sprawach stopni naukowych a zasady sprawiedliwości proceduralnej, (w:) A. Jakubowski, A. Wiktorowska, Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, LEX Omega 2018, nr 233451. Search in Google Scholar

Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, www.spj.pwn.pl Search in Google Scholar

Fundowicz S., Parchomiuk J., Wznowienie postępowania w sprawie nadania stopnia lub tytułu naukowego, (w:) J.P. Tarno, A. Szot, P. Pokorny (red.), Specyfika postępowań w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, Lublin 2016. Search in Google Scholar

Izdebski H., (w:) H. Izdebski, J. M. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, LEX, WKP 2019, https://sip.lex.pl. Search in Google Scholar

Jakubowski A., Stopnie i tytuły naukowe – postępowanie o nadanie tytułu profesora – powołanie recenzentów. Glosa do wyroku NSA z dnia 7 października 2014 r., I OSK 1423/14, OSP 2015/7–8/70. Search in Google Scholar

Kiebała A., Kariera naukowa – zdobywanie stopni i tytułów naukowych, (w:) S. Waltoś, Rozmus A. (red.), Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, Warszawa 2012, Search in Google Scholar

Łętowski J., Ambicje przed sądem. O orzecznictwie sądowym w sprawach stopni naukowych, (w:) H. Olszewski, B. Popowska (red.), Gospodarka. Administracja. Samorząd, Poznań 1997. Search in Google Scholar

Pruszyński J., Stopnie naukowe. Studium z prawa administracyjnego, Warszawa 1983. Search in Google Scholar

Pruszyński J.P., Czy nadanie stopnia naukowego ma charakter decyzji administracyjnej? (Kilka uwag do projektu ustawy o stopniach i tytułach naukowych z 1983 r.), „Organizacja-Metody -Technika w Administracji Państwowej” 1984, nr 2. Search in Google Scholar

Sieniuć M., Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego, Łódź 2019. Search in Google Scholar

Sieniuć M., Uzasadnienie decyzji administracyjnej w polskim orzecznictwie sądowym na tle założeń Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

Ślebzak K., (w:) K. Baran (red.), Komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (w:) Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz, LEX, WKP 2020, https://sip.lex.pl Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo