1. bookVolume 25 (2020): Issue 2 (June 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
access type Open Access

Medical Confidentiality after Patient Death in Selected Civil and Common Law Systems

Published Online: 19 Aug 2021
Volume & Issue: Volume 25 (2020) - Issue 2 (June 2020)
Page range: 199 - 217
Received: 27 Apr 2020
Accepted: 16 Jun 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Abstract

The paper presents problems related to medical confidentiality after the patient’s death. The reasons for the waiver of this secret need to be considered. To this end, the authors analysed Polish regulations of medical law and then compared them to selected European regulations: French and English law. The inspiration for describing these two legal orders were two media-highlighted cases of the publication of medical diaries after the deaths of people holding the highest state offices: Lord Moran and Dr. Claude Gubler. The first doctor published his memoirs concerning the state of health of the English statesman of World War II – Winston Churchill, while the second published his memoirs after the death of the French President – François Mitterrand. The authors describe the reaction of the law to these breaches of secrecy after the deaths of the patients, and confront them with the current regulations. The whole is crowned with conclusions resulting from the comparison of Polish, French and English law. The paper uses the dogmatic-legal and comparative methods.

Keywords

Alured Faunce T., Pilgrims in Medicine: Concience, Legalism and Human Rights: An Alegory of Medical Humanities, Foundational Virtues, Ethical Principles, Law and Human Rights in Medical Personal and Professional Development, Leiden 2005.10.1163/9789047405832 Search in Google Scholar

Banta N.M., Death and Privacy in the Digital Age, “North Carolina Law Review” 2016, vol. 94, nr 3. Search in Google Scholar

Bergoignen-Esper C., Sargos P., Les grands arrêts du droit de la santé, Dalloz 2016. Search in Google Scholar

Bosek L., W sprawie kwalifikacji więzi rodzinnej jako dobra osobistego (uwagi krytyczne na tle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego), „Forum Prawnicze” 2015, nr 3. Search in Google Scholar

Choong K.A., Mifsud Bonnici J.P., Posthumous Medical Confidentiality: The Public Interest Conundrum, “European Journal of Comparative Law and Governance” 2014, 1(nr 2).10.1163/22134514-00102002 Search in Google Scholar

Contis M., Secret professionnel, (w:) P. Pedrot, E. Cadeau, P. le Coz (red.), Dictionnaire de droit de la santé et de la biomédicine, Paris 2006. Search in Google Scholar

Delprat L., Du secret médical au secret d’État… ou la justification d’une violation du secret médical par la protection de la liberté d’expression, „Médicine et Droit” 20016, nr 1 (76).10.1016/j.meddro.2006.01.005 Search in Google Scholar

Demichel A., Le secret médical, Les Etudes Hospitalières 2001. Search in Google Scholar

Drozdowska U., Problematyka wyznaczania granic autonomii informacyjnej pacjenta w świetle najnowszych zmian w prawie medycznym, (w:) E.W. Pływaczewski, J. Bryk (red.), Meandry prawa – teoria i praktyka. Księga Jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela, Szczytno 2017. Search in Google Scholar

Glanowski G., Umowa o świadczenie zdrowotne, Kraków 2018. Search in Google Scholar

Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2010. Search in Google Scholar

Karlik P., Tajemnica zawodowa lekarza w procesie karnym w świetle ostatnich zmian, „Medyczna Wokanda” 2016, nr 8. Search in Google Scholar

Kopff A., Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego. Zagadnienia konstrukcyjne, „Studia Cywilistyczne” 1972, t. XX. Search in Google Scholar

Kubiak R, Tajemnica medyczna, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Kubiak R., Tajemnica medyczna, (w:) E. Zielińska (red.), System prawa medycznego, t. II, cz. 1: M. Boratyńska, P. Konieczniak (red.), Regulacja prawna czynności medycznych, Warszawa 2019. Search in Google Scholar

Maehle A.H., Preserving Confidentiality or Obstructing Justice Historical Perspectives on a Medical Privilege in Court, “Journal of Medical Law and Ethics” 3, August 2015, nr 1–2.10.7590/221354015X14319325750151 Search in Google Scholar

McLaren A., Privileged Communications: Medical Confidentiality in Late Victorian Britain, „Medical History” 1993, nr 37.10.1017/S0025727300058105 Search in Google Scholar

Mémeteau G., Cours de droit médical, Les Etudes Hospitalières 2006 (troisième éd.). Search in Google Scholar

Michałowska K., Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

Moran I., Churchill. Walka o przetrwanie, Londyn–Boston 1966. Search in Google Scholar

Muszala A., Tajemnica lekarska – jej zakres i zagrożenia, „Medycyna Praktyczna” 2009, nr 7. Search in Google Scholar

Nixson W., Has the Right to Breach Patient Confidentiality Created a Common Law Duty to Warn Genetic Relatives, “QUT Law Review” 17 October 2017, nr 1.10.5204/qutlr.v17i2.693 Search in Google Scholar

Poisson D., Que devient le secret médical après le décès d’une personne? „Laennec”2007, nr 1(55).10.3917/lae.071.0049 Search in Google Scholar

Pogorzelska A., Tajemnica lekarska – wniosek NRL do Trybunału Konstytucyjnego, „Gazeta Lekarska” z 28.10.2016. Search in Google Scholar

Robitscher J.B., Doctors’ Privileged Communications, Public Life, and History’s Rights, “Cleveland-Marshall Law Review” 17 May 1968, nr 2. Search in Google Scholar

Safjan M., Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Warszawa 1998. Search in Google Scholar

Safjan M., Problemy prawne tajemnicy lekarskiej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1995, nr 11. Search in Google Scholar

Sakowicz A., Prawo do milczenia w polskim procesie karnym, Białystok 2019. Search in Google Scholar

Sarda F., Le secret médical en Europe, „Médicine et Droit” 1997, nr 1 (22).10.1016/S1246-7391(97)85680-1 Search in Google Scholar

Sawicki J., W kręgu starych i nowych konfliktów, Warszawa 1967. Search in Google Scholar

Serwach M., Problematyka osoby bliskiej oraz możliwości zwolnienia lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy medycznej w świetle nowych przepisów, „Medycyna Praktyczna” 2019, nr 3. Search in Google Scholar

Skrenty Ż., Standard wykonywania zawodu lekarza jako zawodu zaufania publicznego – wybrane zagadnienia, (w:) A. Górski, M. Grassmann, E. Sarnacka (red.), Standard wykonywania zawodów medycznych, Warszawa 2019. Search in Google Scholar

Sobczak J., Tajemnica lekarska, „Medyczna Wokanda” 2016, nr 8. Search in Google Scholar

Świderska M., Zgoda osoby bliskiej na ujawnienie tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta (po nowelizacji), „Przegląd Prawa Medycznego” 2019, nr 1. Search in Google Scholar

Wałachowska M., Wynagrodzenie szkód deliktowych doznanych przez pośrednio poszkodowanych, Warszawa 2014. Search in Google Scholar

Warren S.D., Brandeis L.D, The Right to Privacy, “Harvard Law Review” 1890, nr 4.10.2307/1321160 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo