1. bookVolume 25 (2020): Issue 2 (June 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
access type Open Access

Criminal Law Protection of Medical Data

Published Online: 19 Aug 2021
Volume & Issue: Volume 25 (2020) - Issue 2 (June 2020)
Page range: 99 - 121
Received: 30 Mar 2020
Accepted: 16 Jun 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Abstract

The paper shows the areas of criminal law protection of medical data, both in the context of respect for medical confidentiality and reliability of documents. The first part presents the crime of disclosing professional secrecy, styled in Article 266 § 1 of the Criminal Code. In this respect the circle of entities which may be the perpetrators of this act and its subject matter is discussed in more detail. The next section presents criminal law protection of medical data as sensitive personal data. Article 107, paragraph 2 of the Act on the protection of personal data has been exegesisated, indicating the field of penalization of the act sanctioned in it. The last fragment is devoted to protecting the credibility of medical records. It presents the scope of responsibility for the so-called certification of the truth (Article 271 § 1 of the Penal Code). It points out the shortcomings of this provision resulting from the use of the normative clause “other person entitled to issue a document” in the description of the act. Establishing this circumstance may be difficult both for a medical officer and for the bodies appointed to prosecute crimes. These problems result from the multiplicity of legal acts, of different rank, which may create such authorization. Therefore, it has been postulated that medical-legal regulations concerning exceptions to medical confidentiality and competence to issue documents containing medical data should be tidied up and unified.

Keywords

Andrejew I., Kodeks karny. Krótki komentarz, Warszawa 1978. Search in Google Scholar

Banasiński C., Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy, (w:) M. Wierzbowski, M. Wyrzykowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2001. Search in Google Scholar

Błachnio-Parzych A., Przepisy karne w ustawie z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, (w:) G. Sibiga (red.), Przepisy prawa uzupełniające RODO. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2018, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 22. Search in Google Scholar

Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1997. Search in Google Scholar

Chybiński O., (w:) O. Chybiński, W. Gutekunst, W. Świda, Prawo karne. Część szczególna, Wrocław–Warszawa 1980. Search in Google Scholar

Dębski R., Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie, Łódź 1995. Search in Google Scholar

Dubisz S. (red.), Wielki słownik języka polskiego PWN, t. V, Warszawa 2018. Search in Google Scholar

Duda J., Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Warszawa 2009. Search in Google Scholar

Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2002. Search in Google Scholar

Hoc S., (w:) R.A. Stefański, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

Kmieciak B., Problem tajemnicy psychiatrycznej w kontekście dostępu pracowników niemedycznych do informacji o pacjencie, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2014, nr 14(1).10.15557/PiPK.2014.0006 Search in Google Scholar

Kuczma P., Adwokat jako zawód zaufania publicznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Palestra” 2012, nr 3–4. Search in Google Scholar

Kunicka-Michalska B., (w:) L. Gardocki (red.), System prawa karnego, t. 8: Przestępstwa przeciwko pań-stwu i dobrom zbiorowym, Warszawa 2013. Search in Google Scholar

Kunicka-Michalska B., Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym, Warszawa 1972. Search in Google Scholar

Kunicka-Michalska B., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX i XXXIII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000. Search in Google Scholar

Lach A., (w:) V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016. Search in Google Scholar

Majewski J., (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, Warszawa 2012. Search in Google Scholar

Sarnecki P., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 maja 2001 r., I CKN 1217/98, „Palestra” 2002, nr 5–6. Search in Google Scholar

Piórkowska-Flieger J., (w:) L. Gardocki, System prawa karnego, t. 8: Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, Warszawa 2013. Search in Google Scholar

Roxin C., Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band I. Grundlagen der Aufbau der Verbrechenslehre, München 1992. Search in Google Scholar

Schönke A., Schröder H., Strafgezetzbuch Kommentar, München 1991. Search in Google Scholar

Siewierski M., (w:) J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1977. Search in Google Scholar

Siwicki M., Locus delicti przestępstw popełnianych za pośrednictwem sieci teleinformatycznej – przypadek oszustwa „na prezesa”, „Przegląd Sądowy” 2020, nr 2. Search in Google Scholar

Wróbel W., (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Warszawa 2013. Search in Google Scholar

Zakrzewski R., Ochrona wiarygodności dokumentów w nowym Kodeksie karnym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1999, nr 7–8. Search in Google Scholar

Zawłocki R., (w:) A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 222–316, t. II, Warszawa 2010. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo