1. bookVolume 10 (2015): Issue 2 (November 2015)
    Batavus magnus sum. Papers in honour of Professor Andrzej Borowski
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-2938
First Published
17 Jul 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Van privileges tot republiek: Evolutie van de taal van de Opstand. Een woordenboek / From the Privileges to the Republic: the Evolution of the Language of the Dutch Revolt. A Dictionary

Published Online: 23 Jan 2016
Volume & Issue: Volume 10 (2015) - Issue 2 (November 2015) - Batavus magnus sum. Papers in honour of Professor Andrzej Borowski
Page range: 103 - 114
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-2938
First Published
17 Jul 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Acten Vanden Vredehandel gheschiet te Colen. 1581. Leyden: n.p.Search in Google Scholar

Apologie, ofte Verantwoordinghe des doerluchtighen ende hooghgeborenen Vorsts ende Heeren, Heeren Wilhelms van Godes ghenade Prince van Orangien. 1581. Leyden: n.p.Search in Google Scholar

Blockmans, Wim P. 1985. “De ‘constitutionele’ betekenis van de privilegien van Maria van Bourgondie (1477).” Het algemene en de gewestelijke privilegien van Maria van Bourgondie voor de Nederlanden. Ed. Wim P. Blockmans. Kortrijk-Heule: UGA. 473-516.Search in Google Scholar

Bragt, Ria van, ed. 1956. De blijde inkomst van de hertogen van Brabant Johanna en Wenceslas. Leuven: Nauwelaerts.Search in Google Scholar

Bray, Guy de. 1580. Confession de foy. n.p.: n.p.Search in Google Scholar

Clercq, Gilles le. 1566. Remonstrance ofte vertoogh aen den grootmachtigen Coninck van Spaengen […] in de welcke verhaelt en verclaert zijn de lasten ende inconvenienten rijsende uut der Inquisitie ende placaten…. n.p.: n.p.Search in Google Scholar

Cooltuyn, Cornelis. 1559. Dat Evangeli der Armen. n.p.: n.p.Search in Google Scholar

Corte vertoninghe van recht byden Ridderschap, Edelen, ende steden van Hollandt ende Westvrieslant van allen ouden tijden in den voorschreven Lande gebruyckt tot behoudenisse vande vryheden, gherechticheden, privilegien ende loffelicke ghebruycken vanden selven Lande. 1587. Rotterdam: n.p.Search in Google Scholar

Dathenus, Petrus. 1559. Een Christelicke Verantwordynghe op die Disputacie binnen Audenaerde tusschen M. Adriaen Haemstadt ende Jan Daelman. n.p.:n.p. Search in Google Scholar

“Discours.” 1574. Sekere brieven waer inne den aenhevanghen vredehandel deses Jaers LXXVIIII verwaetet is. Delft. f: 21-43.Search in Google Scholar

Duke, Alastair. 1990. Reformation and Revolt in the Low Countries. London: Hambledon Press.Search in Google Scholar

_____. 2009. Dissident Identities in the Early Modern Low Countries. Eds J. Pollmann, and A. Spicer. Farnham: Ashgate. 57-76.Search in Google Scholar

Een trouwe Waershouwinghe, aen de goede mannen van Antwerpen. 1581. n.p.: n.p.Search in Google Scholar

Emanuel-Erneste. Dialogue de deux personnages sur l’Estats de Pais Bas. 1580. Anvers: n.p.Search in Google Scholar

Gelderen, Martin van. 2002. The Political Thought of the Dutch Revolt 1555-1590. Cambridge: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Groenveld, Simon et al. 2008. De Tachtigjarige Oorlog: opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560-1650). Zutphen: Walburg Pers. Search in Google Scholar

_____. 2009. Unie - Bestand - Vrede. Drie fundamentele wetten van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hilversum: Verloren.Search in Google Scholar

Haemstede, Adriaan van. 1559. De Gheschiedenisse ende den doodt der vromer martelaren. Antwerpen: n.p.Search in Google Scholar

Harline, Craig. 1987. Pamphlets, Printing and Political Culture in the Early Dutch Republic. Dordrecht: Springer Science & Business Media.10.1007/978-94-009-3601-0Search in Google Scholar

Hessels, Joannes Henricus, ed. 1882. Ecclesiae Londino Batavae Archivum, vol. II, Epistulae et tractatus. Cantabrigiae: typis Academiae svmptibus Ecclesiae londinobatavae.Search in Google Scholar

Junius, Franciscus. 1566. Brief discours envoye au roy Philippe nostre sire et souverain Seigneur, pour le bien et profi t de sa Maieste, et singulierement de ses pays bas, auquel est monstre le moyen qu’il faudroit tenir pour obvier aux troubles et emotions pour le faict de la religion, et extirper les sectes et heresies pullulantes en sesdicts pays. n.p.: n.p.Search in Google Scholar

Knuttel, Willem Pieter Cornelis. 1889. Catalogus van de pamfl etten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek. vol. 1. ‘s-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.Search in Google Scholar

Leeuwen, Jacqueline van. 2003. “Schependen in den Lage Landen. Een erste verkenning van hun betekenis, overlevering en formulering (dertinde tot zestiende eeuw).” Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 6: 135-136.Search in Google Scholar

Lem, Anton van der. 2014. De Opstand in de Nederlanden 1568-1648. De Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld. Leiden: Uitgeverij Vantilt.Search in Google Scholar

Libellus Supplex Imperatoriae Maiestati Caeterisq[ue] Sacrii Imperii Electoribus, Princibus, atq[ue] Ordinibus, nomie Belgarum ex Inferiori Germania, Evangelicae religionis causa per Albani Ducis tyrannidem eiectorum in comitiis Spirensibus exhibitus. 1570. n.p.: n.p.Search in Google Scholar

Marnix van Sint Aldegonde, Philips van. 1567. Vraye Narration et apologie des choses passees au Pays-Bas, touchant le fait de la religion en l’ain MDLXVI. n.p.: n.p.Search in Google Scholar

Micron, Marten. 1911. “Een waerachteghe historie van Hoste (gheseyt Joris) van der Katelyne, te Ghendt om het vry opentlick straffen der afgodischer leere, ghebrant, ten grooten nutte ende vertroostinghe aller christen.” Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. Vol. VIII. Ed. F. Pijper. ’s-Gravenhage: Nijhof. 187-253.Search in Google Scholar

Oczko, Piotr. 2009. W najdroższej Holandyjej... Szkice o siedemnastowiecznym dramacie i kulturze niderlandzkiej. Krakow: Księgarnia Akademicka.Search in Google Scholar

Petit, Louis David. 1882. Bibliotheek van Nederlandsche pamfl etten. Verzamelingen van de Bibliotheek van Joannes Thysius en de Bibliotheek der Rijks-Universiteit te Leiden. Vol. 1, 1500-1648. ‘s-Gravenhage: A.W. Sijthoff.Search in Google Scholar

Pneumenander, Marbesius. 1568. Vermaninghe aen die gemeyne Capiteynen ende krijchsknechten in Nederland. Doesborgh: n.p.Search in Google Scholar

Pocock, John Greville Agard. 1975. The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton: Princeton University Press.Search in Google Scholar

Politicq onderwijs. 1582. Mechelen: n.p.Search in Google Scholar

Pollmann, Judith. 2010. “No Man’s Land. Reinventing Netherlandish Identities, 1585- -1621.” Networks, Regions and Nations. Shaping Identities in the Low Countries, 1300-1650. Eds R. Stein, and J. Pollmann. Leiden: Brill. 241-261.Search in Google Scholar

Saravia, Adrianus. 1933. “Een hertgrondighe Begheerte, vanden edelen lanckmoedighen hoochgheboren Prince van Oraengien.” Prins Willem van Oranje. Geschriften van 1568. Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door Dra M.G. Schenk met een voorwoord van Prof. Dr. A.A. van Schelven. Amsterdam-Sloterdijk: Wereldbibliotheek. 129-155.Search in Google Scholar

Schama, Simon. 1987. The Embarrassment of Riches. An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age. London: Vintage. Search in Google Scholar

Skinner, Quentin. 1978. The Foundations of Modern Political Though: Vol. 1. The Age of Reformation. Cambridge: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Straeten, Joseph van der. 1952. Het charter en de raad van Kortenberg, Deel 1. Brussel: n.p.Search in Google Scholar

Szmytka, Rafał. 2014. ≫Lecz jako tyran zostanie opuszczony≪. Niderlandzka myśl polityczna w drugiej połowie XVI wieku. Krakow: Historia Iagellonica.Search in Google Scholar

Veluanus, Anastasius. 1906. “Der Leken Wechwyser.” Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. Vol IV. Ed. F. Pijper. ’s-Gravenhage: Nijhof. 123-376.Search in Google Scholar

Vertoog ende openinghe, om een goede, salighe, ende generale vrede te maken in dese Nederlanden, ende deselven onder de ghehoorsaemheyt des conincx, in haere oude voorspoedicheyt, fleur ende welvaert te brenghen, by maniere van supplicatie. 1576. n.p.: n.p.Search in Google Scholar

Volder, Guilelmus de. 1531. Een troost ende spiegel der siecken. Antwerpen. Tekst bekend ook onder titel Tobias ende Lazarus.Search in Google Scholar

Wesembeek, Jacob van. 1568. De bewijsinghe vande onschult van mijn heere Philips, baenreheere van Montmorency, grave van Hoorne, vrijheere van Weert etc., admirale ende capitein generale van der zee vanden Nederlande, riddere vander oorden vande gulden vlies etc. n.p.: n.p.Search in Google Scholar

Woltjer, Jan Juliaan. 1994. Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog. Over de Nederlandse Opstand 1555-1580. Amsterdam: Balans. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo