1. bookVolume 10 (2015): Issue 2 (November 2015)
    Batavus magnus sum. Papers in honour of Professor Andrzej Borowski
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-2938
First Published
17 Jul 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

“[…] Non urbs, tamen urbibus ipsa major.” The Image of The Hague in the Dutch Literature and Art of the 17th and 18th Century

Published Online: 23 Jan 2016
Volume & Issue: Volume 10 (2015) - Issue 2 (November 2015) - Batavus magnus sum. Papers in honour of Professor Andrzej Borowski
Page range: 37 - 66
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-2938
First Published
17 Jul 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Aerssen, François van. 1618. Practiicke van den Spaenschen Raet, Dat is: Clare vertooninghe dat den Raedt door I. Lipsium, Er. Putaneum, ende Fr. Campanellam, ghegeven, om de vereenighde Nederlanden wederom te brengen onder ’t gebiet van den Coning van Spangien, in alle hare deelen ofte alreede in’t werck gestelt is, ofte noch daghelijcks in ’t werck gesteldt wordt. [...] Tot waerschouwinghe van alle Vrye, Vrome Nederlanders, insonderheyt der gener die inde regieringhe zijn. n.p: n.p.Search in Google Scholar

Aerts, Remieg. 2001. “De burgerlijkheid van de Gouden Eeuw: De geschiedenis van een constructie.” Beschaafde Burgers: Burgerlijkheid in de vroegmoderne tijd. Eds. Harald Hendrix and Marijke Meijer Drees. 5-22.Search in Google Scholar

Ampzing, Samuel. 1629. Beschryvinge ende lof der stad Haerlem. Haarlem: Adriaen Rooman.Search in Google Scholar

Awianowicz, Bartosz B. 2004. “Pochwała - enkomion - panegiryk: Glosa terminologiczna na marginesie książki Jakuba Niedźwiedzia Nieśmiertelne teatra sławy.” Barok. Historia- -literatura-sztuka 21: 185-193.Search in Google Scholar

_____. 2009. “Urbes laudandi ratio: Antyczna teoria pochwały miast i jej recepcja w ‘De inventione et amplificatione oratoria’ Gerarda Bucoldianusa oraz w ‘Essercitii di Aftonio Sofi sta’ Orazia Toscanelli.” Terminus 11: 15-31.Search in Google Scholar

Barlaeus, Caspar. 1645. Poemata. Amstelodami: Apud Ioannem Blaeu. 6 Jun. 2013. <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Latijn/Barlaeus27.html#CBb409b>.Search in Google Scholar

Bleyswijck, Dirck van. 1667. Beschryvinge van Delft. Delft: Arnold Bon.Search in Google Scholar

Blockmans, Wim. 2012. Metropolen aan de Noordzee: De geschiedenis van Nederland 1100- -1560. Amsterdam: Prometheus.Search in Google Scholar

Blockmans, Wim, and Wouter Prevenier. 1997. De Bourgondiers: De Nederlanden op weg naar eenheid 1384-1350. Amsterdam: Meulenhoff / Leuven: Kritak.Search in Google Scholar

Borowski, Andrzej. 1987. Pojęcie i problem „Renesansu połnocnego.” Przyczynek do geografi i historycznoliterackiej humanizmu renesansowego połnocnego. Krakow: Uniwersytet Jagielloński.Search in Google Scholar

_____. 2007. Iter Polono-Belgo-Ollandicum: Cultural and Literary Relationships between the Commonwealth of Poland and the Netherlands in the 16th and 17th Centuries. Krakow: Księgarnia Akademicka.Search in Google Scholar

Boucheron, Patrick, Denis Menjot, and Marc Boone. 2003. La ville medievale. Histoire de l’Europe urbaine 2. Ed. Jean-Luc Pinol. Paris: Editions du Seuil.Search in Google Scholar

Burke, G.L. 1956. The Making of Dutch Towns: A Study in Urban Development from the 10th to the 17th Centuries. London: Cleaver-Hume Press.Search in Google Scholar

Buszewicz, Elwira. 1998. Cracovia in litteris: Obraz Krakowa w piśmiennictwie doby Odrodzenia.Search in Google Scholar

Krakow: TAiWPN “Universitas.”Search in Google Scholar

_____, ed. 2004. Metropolia Sarmatow: Dawni poeci i pisarze o Krakowie. Antologia. Krakow: Księgarnia Akademicka.Search in Google Scholar

Classen, Albrecht. 2009. “Urban Space in the Middle Ages and the Early-Modern Age: Historical, Mental, Cultural, and Social-Economic Investigations.” Urban Space in the Middle Ages and the Early Modern Age. Ed. Albrecht Classen. Berlin - New York: De Gruyter. 1-145.10.1515/9783110223903.1Search in Google Scholar

Curtius, Ernst Robert. 1997. Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Transl. Andrzej Borowski (orig. title Europaische Literatur und lateinisches Mittelalter). Krakow: Universitas.Search in Google Scholar

Does, Jacob van der. 1668. ‘s Graven-Hage met de voornaemste plaetsen. The Hague: Hermannus Gael.Search in Google Scholar

Doorn, M. van, et al., eds. 1984-1986. Ach lieve tijd: 750 jaar Den Haag en de Hagenaars, 15 vols. Zwolle: Waanders.Search in Google Scholar

Foucault, Michel. 2004. “Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias.” From: Architecture /Mouvement/ Continuite. Oct. 1984. Orig. title “Des espaces autres” (1967). Transl. Jay Miskowiec. 2 Feb. 2015. <http://web.mit.edu/allanmc/www/foucault1.pdf>.Search in Google Scholar

Frijhoff, Willem, and Marijke Spies. 2000. 1650. Bevochten eendracht. Den Haag: Sdu Uitgevers.Search in Google Scholar

Gelder, H.E. van. 1937. ‘s-Gravenhage in zeven eeuwen. Amsterdam: Meulenhoff.Search in Google Scholar

Günzel, Stephan. 2012. “Space and Cultural Geography.” Travelling Concepts for the Study of Culture. Eds. Barbara Neumann and Ansgar Nunning. New York - Berlin: De Gruyter. 307-320.10.1515/9783110227628.307Search in Google Scholar

Haan, Corrie de, and Johan Oosterman, Johan, eds. 1996. Is Brugge groot? Amsterdam: Querido.Search in Google Scholar

Hannay, M., and M.H.M. Schrama. 1996. Van Dale handwoordenboek Nederlands-Engels. Utrecht-Antwerpen: Van Dale Lexicografi e.Search in Google Scholar

Hendrix, Harald, and Marijke Meijer Drees, eds. 2001. Beschaafde burgers: burgerlijkheid in de vroegmoderne tijd. Amsterdam: Amsterdam University Press (Utrecht Renaissance Studies).10.5117/9789053565117Search in Google Scholar

Hogenelst, Dini, and Frits van Oostrom. 1995. Handgeschreven wereld: Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen. Amsterdam: Prometheus.Search in Google Scholar

Huizinga, Johan. 1968. Dutch Civilisation in the Seventeenth Century and Other Essays. Selected by Pieter Geyl and F.W.N. Hugenholtz. Transl. Arnold J. Pomerans. London: Collins.Search in Google Scholar

Huygens, Constantijn. 1981. Stede-stemmen en Dorpen, ed. by C.W. de Kruyter. Zutphen: Thieme.Search in Google Scholar

Israel, Jonathan Irvine. 1998. The Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall 1477-1806. Oxford: Oxford University Press. Search in Google Scholar

Jałowiecki, Bohdan, and Marek S. Szczepański. 2006. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Scholar.Search in Google Scholar

Jardine, Lisa. 2009. “In search of the ‘real’ Dorothee van Dorp.” De zeventiende eeuw 25(2): 37-53.Search in Google Scholar

Karvonen, A., and K. Yocom. 2011. “The civics of urban nature: enacting hybrid landscapes.” Environment and Planning A 43: 1305-1322.10.1068/a43382Search in Google Scholar

Krzywy, Roman. 2013. Wędrowki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podrożopisarstwa. Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie.Search in Google Scholar

Leerintveld, Ad. 1988. “’Ter goeder memorie van mynen naem’; de nalatenschap van Constantijn Huygens.” Leven en leren op Hofwijck. Ed. Victor Freijser. Delft: Delftse Universitaire Pers. 97-115.Search in Google Scholar

_____. 2008. “Stedestemmen voor de Vrije Nederlanden. Historische argumentatie in een gedichtenreeks van Constantijn Huygens.” De zeventiende eeuw: Cultuur in de Nederlanden in multidisciplinair perspectief. Tijdschrift van de Werkgroep Zeventiende Eeuw 24: 14-24.Search in Google Scholar

Lefebvre, Henri. 1991. The Production of Space. Transl. Donald Nicholson-Smith. Malden, MA: Blackwell Publishing.Search in Google Scholar

Lesger, Clé. 1993. “Stedelijke groei en stedensystemen.” Stedebouw: De geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden. Eds. E. Taverne, and I. Visser. Nijmegen: SUN. 30-38.Search in Google Scholar

Mak, Geert. 2007. De goede stad. Amsterdam: Uitgeverij Atlas.Search in Google Scholar

Meeus, Hubert. 1995. “Dye vermaerde coopstat van Antwerpen.” Nederlands in culturele context. Eds Th. A. J. M. Janssen, P. G. M. de Kleijn, and A. M. Musschoot. Woubrugge: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek / Munster: Nodus. 220-247. (Handelingen twaalfde Colloquium Neerlandicum).Search in Google Scholar

Meijer Drees, Marijke. 2001. “Zeventiende-eeuwse literatuur in de Republiek: burgerlijk?” Beschaafde Burgers: Burgerlijkheid in de vroegmoderne tijd. Eds Harald Hendrix and Marijke Meijer Drees. 63-80.Search in Google Scholar

Niedźwiedź, Jakub. 2003. Nieśmiertelne teatra sławy: Teoria i praktyka tworczości panegirycznej na Litwie w XVII-XVIII wieku. Krakow: Księgarnia Akademicka.Search in Google Scholar

Pleij, Herman. 1991. “Inleiding. Op belofte van profi jt.” Op belofte van profi jt. Stadsliteratuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde. Eds H. Pleij et al. Amsterdam: Prometheus. 8-51. Search in Google Scholar

_____. 1994. “The rise of urban literature in the Low Countries.” Medieval Dutch Literature in its European Context. Ed. E. Kooper. Cambridge: Cambridge University Press. 62-77.10.1017/CBO9780511553967.007Search in Google Scholar

Polkowski, Marcin. 2012. A Struggle for Survival. The Continuity of Catholic Religious Literature in Holland: The Example of Delft (1450-1650). Lublin: Wydawnictwo KUL. Search in Google Scholar

_____. 2013. “Reconstructing the Middle Ages. Dirk van Bleyswijck’s Beschryvinge der Stadt Delft and its uneasy relationship with the past.” De zeventiende eeuw 29(2): 248- -264.10.18352/dze.9406Search in Google Scholar

Prak, Maarten. 2009. The Dutch Republic in the Seventeenth Century. Transl. D. Webb. Cambridge: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Price, J.L. 1976. Nederlandse cultuur in de gouden eeuw. Transl. Olga de Marez-Oyens. Utrecht / Antwerpen: Het Spectrum. Search in Google Scholar

“Randstad, Region, Netherlands.” Encyclopaedia Britannica. 2015. 25 Aug. 2015. <http://www.britannica.com/place/Randstad> Search in Google Scholar

Riemer, Jacob de. 1730. Beschryving van ‘s Graven-hage. 2 vols. Delft: Reinier Boitet.Search in Google Scholar

Rutte, Reinout. 2008. “Stadslandschappen: Een overzicht van de stadswording in Nederland van de elfde tot de vijftiende eeuw.” Stadswording in de Nederlanden: Op zoek naar overzicht. Eds Reinout Rutte, and Hildo van Engen. Hilversum: Verloren. 143- -169.Search in Google Scholar

Santing, Catrien. 2001. “‘Gueden vrede ende gericht.’ De beschavende politiek van de Kamper burgerij in de Renaissance.” Beschaafde Burgers: Burgerlijkheid in de vroegmoderne tijd. Eds Harald Hendrix and Marijke Meijer Drees. 81-103.Search in Google Scholar

Scaliger, Julius Cesar. 1600. Poemata omnia in duas partes divisa. [Heidelberg]: In Bibliopolio Commeliano.Search in Google Scholar

Schama, Simon. 1997. The Embarrassment of Riches: An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age. New York: Vintage Books.Search in Google Scholar

Schenkeveld-van der Dussen, M.A. 2002. “Otium en Otia.” In de boeken, met de geest. Vijftien studies van M.A. Schenkeveld-van der Dussen over vroegmoderne Nederlandse literatuur. Eds A.J. Gelderblom, E.M.P. van Gemert, M.E. Meijer Drees, and E. Stronks. Amsterdam: Amsterdam University Press. 124-135.Search in Google Scholar

Schmal, H. 1988. “Patterns of Urbanization and De-urbanization in the Netherlands between 1650 and 1850.” The Rise and Decline of Urban Industries in Italy and the Low Countries. Ed. Herman van der Wee. Louvain: Louvain University Press. 287-306.Search in Google Scholar

Slits, Frans. 1990. Het Latijnse stedendicht: Oorsprong en ontwikkeling tot in de zeventiende eeuw. Amsterdam: Thesis Publishers.Search in Google Scholar

Stal, Kees. 2005. “Een plaets so magnifycq van gebouwen.” Den Haag: Geschiedenis van de stad. 2: De tijd van de Republiek. Ed. Th. Wijsenbeek en E. van Blankenstein. Zwolle: Waanders. 23-56.Search in Google Scholar

Strengholt, Leen. 1989. “De Stede-stemmen van Constantijn Huygens.” Holland 21: 88- -110.Search in Google Scholar

Taverne, Ed. 1978. In ‘t land van belofte: in de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek 1580-1680. Maarssen: Schwartz.Search in Google Scholar

Taverne, Ed, and Irmin Visser, eds. 1993. Stedebouw: De geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden. Nijmegen: SUN.Search in Google Scholar

Thompson-Fawcett, Michelle. 2003. “Urbanist lived experience: Resident observations on life in Poundbury.” Urban Design International 8 (1/2): 67-84.10.1057/palgrave.udi.9000096Search in Google Scholar

Vandommele, Jeroen, and Stijn Bussels. 2014. “’Cooplieden die rechtveerdich handelen eenpaer.’ Coornhert en het zestiende-eeuwse Antwerpen over handel en rijkdom.” ‘Un certain Holandois.’ Coornhert en de vragen van zijn tijd. Eds Jaap Gruppelaar, and Jurgen Pieters. Hilversum: Verloren. 143-166.Search in Google Scholar

Velde, Henk te. 1993. “How high did the Dutch fl y? Remarks on stereotypes of burger mentality.” Images of the Nation: Different Meanings of Dutchness 1870-1940. Eds A. Galema, B. Henkes, and H. te Velde. Amsterdam: Rodopi. 59-80.Search in Google Scholar

Verbaan, Eddy. 2011. De woonplaats van de faam: Grondslagen van de stadsbeschrijving in de zeventiende-eeuwse Republiek. Hilversum: Verloren.Search in Google Scholar

Vries, Jan de. 1984. European Urbanization 1500-1800. London: Methuen & Co.Search in Google Scholar

Vries, Willemien de. 1990. “The Country Estate Immortalized: Constantijn Huygens’ Hofwijck.” The Dutch Garden in the Seventeenth Century. Ed. John Dixon Hunt. Dumbarton Oaks: Trustees for Harvard University (Dumbarton Oaks Colloquium on the History of Landscape Architecture, 12). 81-98. Search in Google Scholar

Wagenaar, Pieter. 2005. “Haagse bestuurders en ambtenaren.” Den Haag: Geschiedenis van de stad. 2: De tijd van de Republiek. Eds Th. Wijsenbeek, and E. van Blankenstein. Zwolle: Waanders. 90-120.Search in Google Scholar

Wijsenbeek, Thera, and Elisabeth van Blankenstein, eds. 2005. Den Haag: Geschiedenis van de stad. 2: De tijd van de Republiek. Zwolle: Waanders. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo