1. bookVolume 17 (2016): Issue 1 (March 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1407-6179
First Published
20 Mar 2000
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Competence and Capacity-Building Requirements in Transport and Logistics Market

Published Online: 22 Feb 2016
Volume & Issue: Volume 17 (2016) - Issue 1 (March 2016)
Page range: 1 - 8
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1407-6179
First Published
20 Mar 2000
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

1. Barysienė, J., Batarlienė, N., Bazaras, D., Čižiūnienė, K., Griškevičienė, D., Griškevičius, A.J., Lazauskas, J., Mačiulis, A., Palšaitis, R., Vasilis-Vasiliauskas, A. & Vasilienė-Vasiliauskienė, V. 2015. Analysis of the current logistics and transport challenges in the context of the changing environment. Transport. Volume 30, Issue 2, pages 233-241, DOI: 10.3846/16484142.2015.104640310.3846/16484142.2015.1046403Search in Google Scholar

2. Čepas, P. (2007) Prielaidos įsidarbinamumo kompetencijos ugdymui, kompetencijos formavimosi laukas. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 4, 24–35.Search in Google Scholar

3. Čižiūnienė, K., and Štaraitė, E. (2015) Absolventų integracija į darbo rinką ir tęstinio mokymosi, kaip investicijų į žmogiškąjį kapitalą, poreikis. Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos: Studijos kintančioje verslo aplinkoje, konferencijos, įvykusios Alytaus kolegijoje 2015 m. balandžio mėn. 24 d. pranešimų medžiaga, p. 111–115.Search in Google Scholar

4. Gallacher, J., Reeve, F. (2000) “Work-based Leaning: The Implications for Higher Education and for Supporting Informal Learning in the Workplace”, Working Papers of the Global Colloquium on Supporting Lifelong Learning, Milton Keynes, UK: Open University Press.Search in Google Scholar

5. Jarvis, P., Holford, J., Griffin, C. (2004) The theory and practice of learning. London. Kogan Page.10.4324/9780203465653Search in Google Scholar

6. Jucevičienė, P. (2007) Besimokantis miestas. Monografija. Kauno technologijos universitetas.Search in Google Scholar

7. Kabashkin, I. (2007) Regional Logistics & ICT Profile. Baltic Regional report 54:2007. Turku School of Economics, Turku, 167 p. DOI: 10.13140/RG.2.1.4554.6003Search in Google Scholar

8. Kabashkin, I., Lotter, H-J. (2009) Common Virtual Environment in the European Transport Training. Transport and Telecommunication, Vol. 10, No 2, 2009, pp. 10–15. ISSN 1407-6160.Search in Google Scholar

9. Kardelis, K. (2002) Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Leidykla JUDEX. Kaunas.Search in Google Scholar

10. Knowles, M. S. (1975) Self-directed learning. Cambridge: Prentice Hall Regents.Search in Google Scholar

11. Kučinskienė, R. (2003) Ugdymo karjerai metodologija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.Search in Google Scholar

12. Laužackas, R. (2005) Profesinio rengimo terminų aiškinamasis žodynas. Kaunas: Vytauto didžiojo universiteto leidykla.Search in Google Scholar

13. Laužackas, R. (2005). Profesinio rengimo metodologija. Kaunas: Vytauto didžiojo universiteto leidykla.Search in Google Scholar

14. Ledauskaitė, K.; Bazaras, D. Actual attitudes of demands for specialists in transport sector. Transport and Telecommunication, Vol. 9, no. 1 (2008), p. 29-33. ISSN 1407-6160.Search in Google Scholar

15. Ledauskaitė, K. (2010). Transporto sektoriaus žmogiškųjų išteklių potencialo ekonominis vertinimas. Disertacija. Vilnius: Technika.Search in Google Scholar

16. Lepaitė, D. (2003) Kompetencijų plėtojančių studijų programų lygio nustatymo metodologija. Kaunas: Technologija.Search in Google Scholar

17. Longworth, N. (2000). Making lifelong learning work: learning cities for a learning century. London: Kogan Page.Search in Google Scholar

18. Palšaitis, R.; Bazaras, D. (2006) Prospective of Logistics Training in Lithuania. Transport and Telecommunication, 7(2), 390–397. ISSN 1407-6160. Riga.Search in Google Scholar

19. Paulauskaitė, N.; Vanagas, P. (1998) Оrganizacijоs kultūrоs tyrimas įgyvendinant visuоtinės kоkybės vadybą. Kaunas: Technоlоgija.Search in Google Scholar

20. Petkevičiūtė, N. (2006) Karjeros valdymas: asmeninė, individualioji, perspektyva. Kaunas: Vytauto didžiojo universiteto leidykla.Search in Google Scholar

21. Rosinaitė, V. (2009) Studijų karjeros kompetencijų ugdymas: empirinis efektyvumo sąlygų įvertinimas. Acta Paedagigica Vilnensia. Mokslo darbai, 22, 76–87.Search in Google Scholar

22. Stanišauskienė, V. (2004) Rengimosi karjerai proceso socioedukaciniai pagrindai. Kaunas: Technologija.Search in Google Scholar

23. Zuzevičiūtė, V. (2006) Mokymosi universitete strategijos – praktika ir problemos. Pedagogika, 81, 89–95.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD