1. bookVolume 12 (2017): Issue 1 (June 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1857-8462
First Published
01 Jul 2005
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

The Notary Service - Justice Services

Published Online: 11 May 2017
Volume & Issue: Volume 12 (2017) - Issue 1 (June 2017)
Page range: 135 - 147
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1857-8462
First Published
01 Jul 2005
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

• Дабовиќ Анастасовска,Ј. (2013). Професионална одговорност на нотарите за штета и должност за задолжително осигурување, Нотариус бр. 23, p.11-30Search in Google Scholar

• Tanaskoviç, Z. (2003) Funkcija javnog beleżnika (notara) u savrenmenim pravnim sistemima. Pravni informator, br 1Search in Google Scholar

• Tutulani-Semini, M. (2008). Relativizimi i lirisë së profesioneve të lira në funksion të një shërbimi “absolutisht” në të mire të qytetarëve dhe në përputhje me ligjin. Noteria, Revista shqiptare për studime ligjore, TiranëSearch in Google Scholar

• Law on performing notary activities of 1996 (“Official Gazette of the R.M.” no. 59/96, 25/98, 06/02 and 66/06)Search in Google Scholar

• Law on Notary (“Official Gazette of the R.M.” no. 55/07)Search in Google Scholar

• Law on Litigious Procedure („Official Gazette of the R.M’’ no. 18/2008);Search in Google Scholar

• Law on Non- Litigious Procedure („Official Gazette of the R.M’’ no. 79/2005);Search in Google Scholar

• Law On Money Laundering Prevention And Other Criminal Proceeds And Financing Terrorism (“Official Gazette of the R.M.” no. 4/2008)Search in Google Scholar

• BGB-Bürgerlicher Gesetzbuch, Neuste Fassung, KölnSearch in Google Scholar

• Code civil, Livre III, Titre V, Chapitre I, Section I,Search in Google Scholar

• ZGB-Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (Stand am 5. Dezember 2008)Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD