1. bookVolume 13 (2015): Issue 2 (October 2015)
    Issue title: The Long History of Lutheranism in Scandinavia. Contemporary Voices in Finnish Historical Research. Issue Editor: Pirjo Markkola
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2284-7308
First Published
20 Sep 2012
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Lutheran Clergy in an Orthodox Empire. The Apppointment of Pastors in the Russo-Swedish Borderland in the 18th Century

Published Online: 15 Oct 2015
Volume & Issue: Volume 13 (2015) - Issue 2 (October 2015) - Issue title: The Long History of Lutheranism in Scandinavia. Contemporary Voices in Finnish Historical Research. Issue Editor: Pirjo Markkola
Page range: 57 - 75
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2284-7308
First Published
20 Sep 2012
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

Ahonen H (2002) Artikkelikokoelma Vanhan Suomen kirkkohistoriasta. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 89-91: 454.Search in Google Scholar

Akiander M (1868) Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift. I. Helsingfors: Svenska Litteratur-sällskapets tryckeri.Search in Google Scholar

Akiander M (1869) Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift. II. Helsingfors: Svenska Litteratur-sällskapets tryckeri.Search in Google Scholar

Amburger E (1966) Die Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917. Leiden: Brill.Search in Google Scholar

Aminoff-Winberg J (2007) På flykt i eget land. Internflyktingar i Sverige under stora nordiska kriget. Åbo: Åbo Akademi.Search in Google Scholar

Andresen A (2008) Eestimaa kirikukorraldus 1710-1832. Riigivõimu mõju institutsioonidele ja õigusele. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.Search in Google Scholar

Andresen A (2012) Formal stipulation and practical implementation of religious privileges in Estland, Livland and Courland under Russian supremacy. Researching the core of Baltic regional identity. Ajalooline Ajakiri 139/140: 33-54.Search in Google Scholar

Aronsson P (1992) Bönder gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre smålandssocknar, 1680-1800. Lund: Lunds universitet.Search in Google Scholar

Bergström C (1991) Lantprästen. Prästens funktion i det agrara samhället 1720-1800. Oland-Frösåkers kontrakt av ärkestiftet. Stockholm: Nordiska museet.Search in Google Scholar

Blickle P (1987) Communal Reformation and Peasant Piety. Central European History 20: 216-228.10.1017/S0008938900012073Search in Google Scholar

Cederberg AR (1936) Vanhan Suomen ja muun Suomen välinen yhteys Uudenkaupungin rauhan jälkeen. Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja 18: 1-68.Search in Google Scholar

Crafoord F (2002) ‘Läter all ting ährligha och skickeliga tilgå’. Prästerskapet i 1600-talets Sverige. Stockholm: Almqvist & Wiksell.Search in Google Scholar

Danielson-Kalmari JR (1911) Viipurin läänin palauttaminen muun Suomen yhteyteen, second edition. Helsinki: WSOY.Search in Google Scholar

De Madariaga I (1981) Russia in the Age of Catherine the Great. New Haven, CT: Yale University Press.Search in Google Scholar

Favorin M (1975) Mäntyharjun historia I 1860-luvulle. Mäntyharju: Mäntyharjun seurakunta.Search in Google Scholar

Granfelt OH (1931) Rättskipningen i Gamla Finland under ryska tiden (1721-1811). Tidskrift utgiven af Juridiska Föreningen i Finland 67: 274-314.Search in Google Scholar

Gustafsson H (1989) Sockenstugans politiska kultur. Lokal självstyre på 1800-talets landsbygd. Stockholm: Stadshistoriska institutet.Search in Google Scholar

Hannikainen O (1888) Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. Helsinki: J. C. Frenckell ja poika.Search in Google Scholar

Harnesk B (1998) Kommunalism, makt och motmakt i det tidigmoderna Europa. Historisk Tidskrift 118(4): 635-644.Search in Google Scholar

Holmquist H (1933) Tillsättningar av gäll i Sverige under reformationsårhundradet. Historisk Tidskrift 53: 90-128.Search in Google Scholar

Jutikkala E (1963) Bonden i Finland genom tiderna. Helsingfors: LTs Förlag.Search in Google Scholar

Kansanaho E (1985) Kirkko Karjalassa. Lappeenranta: Karjalan kirjapaino Oy.Search in Google Scholar

Katajala K (1994) Nälkäkapina. Veronvuokraus ja talonpoikainen vastarinta Karjalassa 1683-1697. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Search in Google Scholar

Kaukiainen Y (2012) Kymenlaakson 1700-luku. In Kaukiainen Y (ed) Kymenlaakson historia I. Jokilaakso ja rajamaa esihistoriasta 1810-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, pp. 262-436.Search in Google Scholar

Knapas R (2013) Kirkollista ja maallista kulttuuria. In Kaukiainen Y, Marjomaa R, and Nurmiainen J (eds) Viipurin läänin historia IV. Vanhan Suomen aika. Keuruu: Otava, pp. 164-197.Search in Google Scholar

Laasonen P (1985) Kyrkoherdatillsättningar i Finland under senkarolinsk tid 1690-1713. Karolinska förbundets årsbok 1985: 62-106.Search in Google Scholar

LeDonne JP (2004) The Grand Strategy of the Russian Empire, 1650-1831. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Leinberg KG (1888) Bidrag till kännedom af vårt land IV. Jyväskylä: Länkeläs förlag.Search in Google Scholar

Leppik L (2012) The provincial reforms of Catherine the Great and the Baltic common identity. Ajalooline Ajakiri 139/140: 55-78.Search in Google Scholar

Linde M (2000): Statsmakt och bondemotstånd. Allmoge och överhet under stora nordiska kriget. Uppsala: Uppsala universitet.Search in Google Scholar

Lindeqvist KO (1919) Ison vihan aika Suomessa. Porvoo: WSOY.Search in Google Scholar

Lindström P (2000) Från konsensus till majoritet. Bönder, prästval och politisk kultur 1650-1800. Historisk Tidskrift 120(2): 207-225.Search in Google Scholar

Lindström P (2003) Prästval och politisk kultur, 1600-1850. Umeå: Umeå universitet.Search in Google Scholar

Markkola P and Kajander K (2014) Paikallishistorioiden papit yhteisöissään. In Markkola P, Snellman H, and Östman A (eds) Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, pp. 107-134.Search in Google Scholar

Matinolli E (1955) Turun hiippakunnan papinvaalit ja papinvirkojen täyttäminen aikakautena 1721-1808. Turku: Turun yliopisto.Search in Google Scholar

Matinolli E (1957) Porvoon hiippakunnan papinvaalit ja papinvirkojen täyttäminen aikakautena 1721-1808. Turku: Turun yliopisto.Search in Google Scholar

Paaskoski J (2012) Vanhan Suomen hallintohistoria. In Orrman E and Paaskoski J (eds) Vanhan Suomen arkistot. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, pp. 17-166.Search in Google Scholar

Rajainen M (1972) Luterilaisuus Venäjän valtikan alaisena. Itä-Suomen ja Inkerin kirkon järjestelyvaiheita Uudenkaupungin ja Turun rauhojen molemmin puolin. Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura.Search in Google Scholar

Ranta R (2000) Haminan hiippakunnan tausta, synty ja kehitys. In Keskinen K (ed) Haminan hiippakunta 1743-1812. Helsinki: Helsingin yliopisto, pp. 8-15.Search in Google Scholar

Räihä A (2014) Kejsarinnas undersåte i stället för donationsbo. Bondeaktivism och rättvisenormer i 1700-talets ryska gränstrakt. Historisk Tidskrift 134(4): 587-614.Search in Google Scholar

Salenius JM (1877) Niitä näitä Itä-Suomesta III. Helsinki: Hufwudstadsbla’in kirjapaino.Search in Google Scholar

Salenius JM (1900) Pappien siirtymisestä Uudesta Suomesta Vanhaan Suomeen. Historiallinen Arkisto 16: 93-95.Search in Google Scholar

*** (1813) Samling af Författningar och Stadgar, hwilka ändra eller förklara Kyrko- Lagen af År 1686, och ännu äro till efterlefnad gällande; Författad och utgifwen på Kongl. Majets Nådiga Befallning År 1813. Stockholm: Olof Grahn.Search in Google Scholar

Sandstedt E (1986) Prästerskapets ekonomiska och sociala villkor i Lunds stift 1723-1832. Lund: Studentlitteratur.Search in Google Scholar

Schmidt O (1894) Geschichte des Kirchenpatronats in Livland. In Engelmann J, Erdmann C, von Rohland, W (eds) Dorpater Juristische Studien. Band III: 37-75.Search in Google Scholar

Sirenius S (1903) Vanhan Suomen luterilaisesta kirkosta venäläisvallan aikana 1710-1812. Vartija 7/8: 225-263.Search in Google Scholar

Suolahti G (1919) Suomen papisto 1600- ja 1700-luvuilla. Porvoo: WSOY.Search in Google Scholar

Tackett T (1977) Priest and Parish in Eighteenth-Century France: A Social and Political Study of the Curés in a Diocese of Dauphiné 1750-1791. Princeton, NJ: Princeton University Press.Search in Google Scholar

Vilkuna KHJ (2005) Viha. Perikato, katkeruus ja kertomus isostavihasta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Search in Google Scholar

Väänänen K (1975) Pappissivistys Vanhassa Suomessa. Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura.Search in Google Scholar

Väänänen K (2000) Haminan hiippakunnan papisto. In Keskinen, K (ed) Haminan hiippakunta 1743-1812. Helsinki: Helsingin yliopisto, pp. 16-25.Search in Google Scholar

Widen S (1988) Änkeomsorg i ståndssamhället. Försörjnings- och understödsformer för prästänkor i Åbo stift 1723-1807. Åbo: Åbo Akademis förlag.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo