1. bookVolume 49 (2017): Issue 1 (March 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

Tourist maps – definition, types and contents

Published Online: 22 May 2017
Page range: 27 - 41
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

Tourist maps are one of the most common groups of cartographic documents. Their variety in terms of content, subject matter and publication titles is a result of growing popularity of diverse forms of tourism activity. The aim of the authors of this article is to demonstrate issues related to tourist maps, including their variety in relation to contemporary forms of tourism. As tourist maps are constantly developing, the authors decided to propose a classification of tourist maps which is adequate from the point of view of the types of maps we currently distinguish. Taking into consideration the aim and type of tourism, the maps were divided into the following sub-groups: maps for sightseeing tourism, qualified tourism, and other tourism, as well as tourist city maps, and maps prepared for promotion and advertising of tourism. The first there categories were further divided into more detailed sub-categories and each of them was described briefly in terms of its content. The classification of maps based on their scales and form of content presentation was also included.

Keywords

Forest D., Castner H.W., 1985, The design and perception of point symbols for touristic maps. “Cartographic Journal” Vol. 22, No. 1, pp. 11–19.Search in Google Scholar

Gerber R., Burden P., Stanton G., 1990, Development of public information symbols for tourism and recreational mapping. “Cartographic Journal” Vol. 27, No. 2, pp. 92–103.Search in Google Scholar

Kajoch A., 1973, Problemy szaty graficznej map turystycznych. In: K. Trafas (ed.), Problemy kartografii turystycznej. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 2, Kraków−Warszawa, pp. 67–69.Search in Google Scholar

Kajoch A., 1996, Jak powstaje mapa turystyczna? In: W.A. Wójcik (ed.), Góry w kartografii, Materiały z sympozjum w Krakowie dnia 7 grudnia 1996 r. Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej, pp. 65−71.Search in Google Scholar

Kałamucki K., 2003, Analiza zakresu treści map turystycznych w różnych skalach. In: K. Trafas, P. Struś, J. Szewczuk (eds.), Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” Vol. 24, Kraków, pp. 11–16.Search in Google Scholar

Kałamucki K., 2005, Poznawcza i kształcąca funkcja współczesnych map turystycznych. In: Społeczna i edukacyjna rola kartografii, “Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 26, Warszawa, pp. 64–71.Search in Google Scholar

Kaprowski W., 1973, Potrzeba opracowania map turystycznych na podkładzie mapy topograficznej. In: K. Trafas (ed.), Problemy kartografii turystycznej. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 2, Kraków–Warszawa, pp. 46–51.Search in Google Scholar

Kaprowski W., 2004, Geografia turystyczna. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.Search in Google Scholar

Konferencja Naukowo-Techniczna na temat „Kartografia turystyczna”, 1979. Bydgoszcz: Stowarzyszenie Geodetów Polskich – Sekcja Kartograficzna, Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk – Sekcja Fotogrametrii i Kartografii, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Kartograficzna.Search in Google Scholar

Kowalczyk A., 2015, Kartografia turystyczna – problemy metodologiczne i metodyczne. In: Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (eds.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki t. XV: Turystyka w badaniach geograficznych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 9–32.Search in Google Scholar

Kurek W. (ed.), 2007, Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Leonowicz A., 2003, Wykorzystanie mapy w turystyce kwalifikowanej na przykładzie map turystycznych gór wysokich. In: K. Trafas, P. Struś, J. Szewczuk (eds.), Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii, „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 24, Kraków, pp. 67–71.Search in Google Scholar

Mapa turystyczna jako źródło informacji i badań naukowych, 1986. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań 4 maja 1984. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego.Search in Google Scholar

Medyńska-Gulij B., 2003, Wizualizacja treści map turystycznych. In: K. Trafas, P. Struś, J. Szewczuk (eds.), Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 24, Kraków, pp. 95–98.Search in Google Scholar

Merski J., Warecka J., 2009, Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna. Warszawa: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna.Search in Google Scholar

Nowak E., 1973, Ocena map turystycznych wydanych przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. In: K. Trafas (ed.), Problemy kartografii turystycznej, „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 2, Kraków−Warszawa, pp. 12–15.Search in Google Scholar

Nowak-Ferdhus E., 1980, Zakres treści turystycznej na polskich mapach turystycznych. In: D. Markowska, J. Ostrowski, J. Pasławski (eds.), Stan i perspektywy rozwoju polskiej kartografii, „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 7, pp. 214–220.Search in Google Scholar

Ostrowski J., Ostrowski W., 1975, Zakres treści i rozwiązania graficzne turystycznych planów miast. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 7, nr 1, pp. 7–13.Search in Google Scholar

Pasławski J. (ed.), 2010, Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wrocław: Nowa Era.Search in Google Scholar

Pawlak W., 1973, Rzeźba terenu na mapie turystycznej. In: K. Trafas (ed.), Problemy kartografii turystycznej, „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 2, Kraków−Warszawa, pp. 52–59.Search in Google Scholar

Ratajski L., 1989, Metodyka kartografii społeczno--gospodarczej. Warszawa−Wrocław: PPWK.Search in Google Scholar

Robinson A., Sale R., Morrison J., 1988, Podstawy kartografii. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Roszczewska M., Zalewski W., 2003, Mapa topograficzna jako podkład map turystycznych. In: K. Trafas, P. Struś, J. Szewczuk (eds.), Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 24, Kraków, pp. 17–27.Search in Google Scholar

Różycki P., 2006, Zarys wiedzy o turystyce. Kraków: Proksenia.Search in Google Scholar

Saliszczew K.A., 2003, Kartografia ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Toczek-Werner S., 2004, Trendy obserwowane w rekreacji na świeżym powietrzu. In: J. Wyrzykowski, K. Klementowski (eds.), Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, pp. 105–112.Search in Google Scholar

Trafas K. (ed.), 1973, Problemy kartografii turystycznej. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 2, Kraków−Warszawa: PTG – Komisja Kartograficzna, PPWK.Search in Google Scholar

Trafas K., 2003, Typy i rodzaje map turystycznych. In: K. Trafas, P. Struś, J. Szewczuk (eds.), Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 24, Kraków, pp. 7–10.Search in Google Scholar

Trafas K., Struś P., Szewczuk J. (eds.), 2003, Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 24, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.Search in Google Scholar

Wójcik W.A. (ed.), 1996, Góry w kartografii. Materiały z sympozjum w Krakowie dnia 7 grudnia 1996 r., Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej.Search in Google Scholar

Wyrzykowski J., 2002, Podstawowe formy turystyki. In: S. Toczek-Werner (ed.), Podstawy rekreacji i turystyki, Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, pp. 61–65.Search in Google Scholar

Wyrzykowski J., Marak J. (eds.), 2010, Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.Search in Google Scholar

Żyszkowska W., Spallek W., Borowicz D., 2012, Kartografia tematyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Plan your remote conference with Sciendo