1. bookVolume 19 (2015): Issue 4 (December 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
01 Jan 1984
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

The evaluation of archival maps in geohistorical research

Published Online: 30 Dec 2015
Page range: 72 - 77
Received: 20 Mar 2015
Accepted: 24 Nov 2015
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
01 Jan 1984
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

The array of archival maps from the 19th and 20th centuries is very large and, in order to assess their reliability for a particular analysis, some kind of evaluation form must be used. The proposed evaluation form comprises both formal and quantitative criteria, enriched with the maps’ elaboration circumstances, which may influence their reliability. These factors are also applied at both the spatial and attribute levels of information. Guidelines include: the scope of content, the map’s mathematical precision, the descriptive information correctness, the time reference of the content, and the information transfer efficiency.

Keywords

Arnold, S 1951, Geografia historyczna Polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Search in Google Scholar

Bertin, J 1967, Sémiologie graphique, Paris, Mouton/Gauthier-Villars.Search in Google Scholar

Boczarow, MK 1966, Osnowy tieorii projektowania sistiem kartograrficznych znakow, Moscow.Search in Google Scholar

Buczek, K 1974, ‘Stan i potrzeby badań nad dziejami kartografii polskiej’ in Materiały na III Konferencję poświęconą naukom pomocniczym historii, ed J Szymański, Problemy nauk pomocniczych historii, Katowice, pp. 143–157.Search in Google Scholar

Carlock, FD 1916, Military Topography and Photography, George Banta Publishing Company.Search in Google Scholar

Dukaczewski, D 2005, ‘Elektroniczna mapa animowana Gór Izerskich’, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 37, no. 1, pp. 23–36.Search in Google Scholar

Eckert, M 1939, Kartographie; Ihre aufgaben und bedeutung für die kultur der gegenwart, W. de Gruyter & Co., Berlin.Search in Google Scholar

Faluszczak, FP 2011, Kartografia Galicji Wschodniej w latach 1772–1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.Search in Google Scholar

Gąsiewicz, S 1930, Znaki topograficzne map, Główna Księgarnia Wojskowa, Warsaw.Search in Google Scholar

Goodchild, MF 1993, ‘Data models and data quality: problems and prospects’ in, eds MF Goodchild, B Parks & L Steyaert, Environmental Modeling with GIS, Nowy Jork, Oxford University Press, pp. 94–103.Search in Google Scholar

Govedarica, M & Borisov, M 2011, ‘The analysis of data quality on topographic maps’, Geodetski vestnik, vol. 55, no. 4, pp. 713–725.Search in Google Scholar

Gregory, IN & Healey, RG 2007, ‘Historical GIS: structuring, mapping and analysing geographies of the past’, Progress in Human Geography, vol. 31, no. 5, pp. 638–653.Search in Google Scholar

Hooke, J & Perry, RA 1976, ‘The Planimetric Accuracy of Tithe Maps’, The Cartographic Journal, vol. 13, no. 2, pp. 177–183.Search in Google Scholar

Jenny, B & Hurni, L 2011, ‘Studying cartographic heritage: Analysis and visualization of geometric distortions’, Computers & Graphics, vol. 35, no. 2, pp. 402–411.Search in Google Scholar

Jutrzenka-Supryn, D 2008, ‘Materiały i techniki wykonywania map od starożytności do XVIII wieku’ in Z dziejów kartografii, eds S Alexandrowicz & R Skrycki, Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie, Szczecin, pp. 71–85.Search in Google Scholar

Kent, A & Vujakovic, P 2009, ‘Stylistic Diversity in European State 1:50 000 Topographic Maps’, The Cartographic Journal, vol. 46, no. 3, pp. 179–213.Search in Google Scholar

Konias, A (1984) ‘Metody oceny dokładności dawnych map’, Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych in. Lublin, pp. 64–76.Search in Google Scholar

Konias, A 2010, Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od II połowy XVIII wieku do połowy XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk.Search in Google Scholar

Krassowski, B 1973, Polska kartografia wojskowa 1918–1945, Wydawnictwo MON, Warsaw.Search in Google Scholar

Kreutzinger, J 1928, Topografja. Pomiar i zdjęcie kraju, kartografja i wojskowe znaczenie terenu, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warsaw.Search in Google Scholar

Krzywicka-Blum, E 1994, ‘Nowa metoda analizy i prezentacji zmienności skali dawnych map dużych obszarów’, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 26, no. 2, pp. 75–84.Search in Google Scholar

Libiński, H 1912, Jak czytać austriackie mapy wojskowe i orientować się za ich pomocą w terenie?, Księgarnia Gebethner i Spółka, Kraków.Search in Google Scholar

Naylor, S 2006, ‘Historical geography: natures, landscapes, environments’, Progress in Human Geography, vol. 30, no. 6, pp. 792–802.Search in Google Scholar

Nita, J., Myga-Piątek, U. 2012, ‘Rola GIS w ocenie historycznych opracowań kartograficznych na przykładzie Wyżyny Częstochowskiej’ in Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, eds J Plit & J Nita, Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, Sosnowiec, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, pp. 116–135.Search in Google Scholar

Ostrowski, W 1979, ‘Semantyczny aspekt sprawności mapy’, Prace i Studia Geograficzne, no. 1, pp. 153–224.Search in Google Scholar

Panecki, T 2014, ‘Creating a common symbol classification for a new historical geoportal of Poland’, Miscellanea Geographica, vol. 18, no. 4, pp. 34–40.Search in Google Scholar

Pasławski, J 1967, ‘Mapa topograficzna 1:100 000 Polski zachodniej i północnej wydana w drugiej połowie XIX wieku’, Przegląd Geodezyjny, vol. 39, pp. 7-13, 68-72, 108–111.Search in Google Scholar

Plit, J 1996, ‛Antropogeniczne i naturalne przeobrażenia krajobrazów roślinnych Mazowsza (od schyłku XVIII w. do 1990 r.)’, Prace Geograficzne PAN, vol. 166, pp. 7-140.Search in Google Scholar

Saliszczew, K 1984, Kartografia ogólna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Search in Google Scholar

Scharfe, W 1972, Abriss der Kartographie Brandenburgs 1771–1821, Walter de Gruyter, Berlin, New York.Search in Google Scholar

Szady, B 2008, ‘Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii historycznej’, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 40, no. 3, pp. 279–283.Search in Google Scholar

Szeliga, J 1968, ‘Analiza dokładności wybranych map wybrzeża polskiego z XVII i XVIII wieku’, Zeszyty Geograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, vol. 10, 37–85.Search in Google Scholar

Timár, G, Molnár, G, Székely, B, Biszak, S, Varga, J and Jankó, A 2006, Digitized maps of the Habsburg Empire – The map sheets of the second military survey and their georeferenced version, Arcanum, Budapest.Search in Google Scholar

Warszawa Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi, 1827 [Online]. Available from: <http://bc.wbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=17882&from=publication>.Search in Google Scholar

Wolski, J 2012, ‘Błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych’ in Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, eds J Plit & J Nita, Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, Sosnowiec, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, pp. 15–32.Search in Google Scholar

Wong, DW & So, BKL & Zhang, P 2012, ‘Addressing quality issues of historical GIS data: an example of Republican Beijing’, Annals of GIS, vol. 18, no. 1, pp. 17–29.Search in Google Scholar

Żyszkowska, W 2012, ‘Mapa Departamentu Poznańskiego Edwarda Raczyńskiego jako źródło w badaniach stanu i zmian środowiska Wielkopolski’ in Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, eds B Konopska, J Ostrowski, J Pasławski & PE Weszpiński, Dawne mapy jako źródła historyczne, Warszawa, pp. 36–44.Search in Google Scholar

Plan your remote conference with Sciendo