1. bookVolume 4 (2016): Issue 1 (January 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1339-4584
First Published
06 Mar 2015
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Foreign language education of seniors

Published Online: 09 Feb 2016
Volume & Issue: Volume 4 (2016) - Issue 1 (January 2016)
Page range: 110 - 123
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1339-4584
First Published
06 Mar 2015
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

BERNDT, A. (2000). Senioren lernen Deutsch: 13 Grundgedanken. GFL Journal, 1(3), 1-14. Available at: http://www.gfl-journal.de/3-2000/berndt.pdf Search in Google Scholar

BROWN, D. (1987). Principles of Language Learning and Teaching. NJ: Prentice - Hall.Search in Google Scholar

BÚTOROVÁ, Z. et al. (2013). Štvrtý rozmer tretieho veku. Desať kapitol o aktívnom starnutí. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky.Search in Google Scholar

CIMERMANOVÁ, I. (2000). Vek, výber metódy a úloha učiteľa. In Pongó, Š. & Pokrivčák, A. (Eds.), Teaching foreign languages to adults (p. 24-29). Nitra: UKF.Search in Google Scholar

COULMAS, F. (2013). Sociolinguistics: The Study of Speakers' Choices. Cambridge: Cambridge University Press. Available at: https://books.google.sk/books?id=1oDRAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.10.1017/CBO9781139794732Search in Google Scholar

ČORNANIČOVÁ, R. (1998). Edukácia seniorov. Vznik, rozvoj, podnety pre geragogiku. Bratislava: UK.Search in Google Scholar

GARDNER, H. (1983). Howard Gardner´s multiple intelligences. (Frames of mind). Available at: http://businessballs.com/howardgardnermultipleintelligences.htm Search in Google Scholar

GROFČÍKOVÁ, S. (2011). Problematika učebných štýlov žiakov. In Vybrané kapitoly z didaktiky pedagogiky a sociálnej pedagogiky (p. 98-127). Nitra: UKF.Search in Google Scholar

HARMER, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson Education, Ltd. Longmann.Search in Google Scholar

HATÁR, C. (2014a). Geragogika. Vybrané kapitoly z teórie a metodiky edukácie seniorov. Nitra: UKF.Search in Google Scholar

HATÁR, C. (2014b). Kvalita života inštitucionalizovaných seniorov v edukačnom kontexte. Nitra: UKF. Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie - európsky referenčný rámec. Available at: http://nuczv.sk/vzdelavanie-dospelych/wp-content/uploads/2015/05/ERR-KK_SK.pdf KRASHEN, S. D. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford: Pergamon Press.Search in Google Scholar

LIGHTBOWN, P. M. & SPADA, N. (1997). Ako sa učíme jazyky. Bratislava: SAP.Search in Google Scholar

MALÍKOVÁ, M. (2000). Kritický vek pre osvojovanie si cudzích jazykov. In Pongó, Š. & Pokrivčák, A. (Eds.), Teaching foreign languages to adults (p. 15-18). Nitra: UKF.Search in Google Scholar

MATULČÍK, J. (2004). Teórie výchovy a vzdelávania dospelých v zahraničí. Bratislava: Gerlach Print. Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa. Available at: http://www.minedu.sk/data/files/2607_2000_memorandum_o_celozivotnom_vzdelavani.pdf Search in Google Scholar

MITTERLECHNER, Ch. (2012). Staroba neznamená koniec. In Socioterapia, 2(2), 8-10. Available at: http://www.socioterapia.info/wp-content/uploads/2011/04/Socioterapia_4_2012.pdf Search in Google Scholar

Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020. Available at: https://lt.justice.gov.sk/Attachment/NPAS%20vlastn%C3%BD%20materi%C3%A1l.pdf?instEID=-1&attEID=58655&docEID=325565&matEID=6548&langEID=1&tStamp=20130823122420050 Search in Google Scholar

Národný program ochrany starších ľudí. Available at: http://www.er2012.gov.sk/data/att/5578_subor.pdf Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike. Available at: http://www.cpk.sk/web/dokumenty/npvv.pdf Search in Google Scholar

PETTY, G. (2002). 25 Ways for Teaching Without Talking. Available at: http://www.geoffpetty.com/activelearning.html Search in Google Scholar

PETŘKOVÁ, A. & ČORNANIČOVÁ, R. (2004). Gerontagogika. Úvod do teorie a praxe edukace seniorů. Olomouc: UP.Search in Google Scholar

POKRIVČÁKOVÁ, S. (2013). Applied Linguistics Research of Bilingualism and its Incentives for Foreign Language Pedagogy. Journal of Language and Cultural Education, 1(1), 51-62.Search in Google Scholar

POKRIVČÁKOVÁ, S. (2014). Code-switching ako lingvodidaktický fenomén. X-Linguae, 7(2), 61-74.Search in Google Scholar

PORUBSKÁ, G. & ĎURDIAK, Ľ. (2005). Manažment vzdelávania dospelých. Nitra: SlovDidac.Search in Google Scholar

PRUSÁKOVÁ, V. (2010). Teoretické východiská analýzy vzdelávacích potrieb dospelých. In Prusáková, V. et al., Analýza vzdelávacích potrieb dospelých. Teoretické východiská (p. 13-44). Banská Bystrica: UMB.Search in Google Scholar

PRŮCHA, J. (2014). Andragogický výzkum. Praha: Grada.Search in Google Scholar

REID, J. M. (1998). Understanding Learning Styles in the Second Language Classroom. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Regents.Search in Google Scholar

REPKOVÁ, K. (2012). Dobrovoľníctvo v kontexte aktívneho starnutia: konceptuálna evolúcia a pretrvávajúce stereotypy. Rodina a práca, 4, 46.Search in Google Scholar

RIDING, R. & RAYNER, S. (2009). Cognitive Styles and Learning Strategies. London: David Fulton Publish.Search in Google Scholar

SCHLEPPEGRELL, M. (1987). The Older Language Learner. ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics Washington DC. Identifier: ED287313.Search in Google Scholar

SPOLSKY, B. (1998). Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press. Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva do roku 2015. Vzdelávanie dospelých, 12(1), 7-20. Stratégia celoživotného vzdelávania 2011. Available at: http://www.minedu.sk/data/files/1899.pdf Štatút Univerzity tretieho veku (5/2011). Nitra: UKF.Search in Google Scholar

ŠVEC, Š. (2008). Anglicko-slovenský lexikón pedagogiky a andragogiky. Bratislava: Iris.Search in Google Scholar

ŠVEC, Š. et al. (2002). Jazyk vied o výchove. Bratislava: Gerlach Print.Search in Google Scholar

ŠVEC, Š. et al. (1998). Metodológia vied o výchove. Kvantitatívno-scientistické a kvalitatívno-humanitné prístupy. Bratislava: Iris. The Madrid International Plan of Action on Ageing. Guiding Framework and Toolkit for Practitioners&Policy Makers. Available at: http://undesadspd.org/LinkClick.aspx?fileticket=8iGbix5_6gs%3D&tabid=502Search in Google Scholar

TILESTON, D. W. (2004). What Every Teacher Should Know About Learning. Memory, and the Brain. California: Corwin Press.Search in Google Scholar

TKÁČIKOVÁ, M. (2000). Basic Principles of Teaching Foreign Language to Adults. In Pongó, Š. & Pokrivčák, A. (Eds.), Teaching foreign languages to adults (p. 24-29). Nitra: UKF.Search in Google Scholar

TÓTHOVÁ, M. (2010). Mozog - reč - učenie. Východiská a podstata mozgovokompatibilného učenia v neurodidaktickom kontexte. Nitra: UKF.Search in Google Scholar

TUREK, I. (2003). Ako sa naučiť učiť. Prešov: MPC.Search in Google Scholar

VÁGNEROVÁ, M. (2000). Vývojová psychologie. Praha: Portál.Search in Google Scholar

VETEŠKA, J. & TURECKIOVÁ, M. (2008). Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada.Search in Google Scholar

ZAIDI, A. et al. (2013). Active Ageing Index 2012. Concept, Methodology and Final Results. Vienna: ECV. Available at: http://www1.unece.org/stat/platform/download/attachments/76287849/Methodology-Paper%20Final.pdf?version=1&modificationDate=1393836329990&api=v2Search in Google Scholar

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Available at: http://www.minedu.sk/data/att/8688.pdf Search in Google Scholar

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Available at: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/448-2008.pdf Search in Google Scholar

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Available at: www.minedu.sk/data/att/8684.pdf Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD