1. bookVolume 67 (2016): Issue 3 (December 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Loss of Congruence in Slovak Possessive Resultative Constructions (Evidence from the Slovak National Corpus)

Published Online: 22 May 2017
Volume & Issue: Volume 67 (2016) - Issue 3 (December 2016)
Page range: 283 - 295
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

Possessive resultative constructions containing a HAVE-verb and a past passive participle have been used in West Slavic languages for centuries without showing a rapid grammaticalisation into a perfect (cf. evidence from Polish and Czech). The same holds for Slovak, where examples can be found at least from the 17th century on without rapidly changing on the grammaticalisation chain. At the same time, Krupa demonstrated in 1960 a loss of congruence between object and past passive participle in possessive resultatives in colloquial Slovak distinguishing different types. Loss of congruence is often considered to be an important grammaticalisation step for emerging participial perfects. A sought in the Slovak National Corpus brought some evidence for such constructions in journalistic texts and from the Internet (the same types as used by Krupa), but their frequency is very low so far.

Keywords

BLÁHA, Ondřej: Moravský jazykový separatismus: zdroje, cíle, slovanský kontext. In: Studia Moravica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica – Moravica, 2005, Jg. III, S. 293 – 299.Search in Google Scholar

ĎUROVIČ, Ľubomír: Vzťah slovies esse : habere v slovanských jazykoch a otázka pasíva v slovenčine. In: Slavica Lundensia, 1980, Jg. 8, S. 19 – 28.Search in Google Scholar

GIGER, Markus: Ireverzibilita výsledných stavů jako faktor při interpretaci slovenských časových souvětí. In: Varia VI. Ed. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť 1997, S. 106 – 118.Search in Google Scholar

GIGER, Markus: Syntaktické modelovanie slovenských posesívnych rezultatívnych konštrukcií v rámci dependenčnej gramatiky. In: Jazykovedný časopis, 2000, Jg. 51, Nr. 1, S. 17 – 26.Search in Google Scholar

GIGER, Markus: Resultativkonstruktionen im modernen Tschechischen (unter Berücksichtigung der Sprachgeschichte und der übrigen slavischen Sprachen). Bern etc.: Lang 2003. (Slavica Helvetica 69) 525 S.Search in Google Scholar

GIGER, Markus: Rezultativum: In: Kapitoly z české gramatiky. Ed. F. Štícha. Praha: Academia 2011, S. 857 – 882.Search in Google Scholar

GIGER, Miriam: Lexika a štýl administratívno-právnych textov zo 16. – 18. storočia. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2004. (Unpublizierte Dissertation) 357 S.Search in Google Scholar

HAUSENBLAS, Karel: Slovesná kategorie výsledného stavu v dnešní češtině. In: Naše řeč, 1963, Jg. 46, Nr. 1, S. 13 – 28.Search in Google Scholar

KRUPA, Viktor: Stavové perfektum v slovenčine. In: Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Rad III Philologica, 1960, Jg. 11 – 12, S. 47 – 56.Search in Google Scholar

ŁAZIŃSKI, Marek: Was für ein Perfekt gibt es im modernen Polnisch? In: Linguistik online, 2001, Nr. 8, S. 1 – 15.10.13092/lo.8.979Search in Google Scholar

LOPORCARO, Michele: Sintassi comparata dell’accordo participiale romanzo. Torino: Rosenberg e Sellier 1998. 272 S.Search in Google Scholar

MATHESIUS, Vilém: Slovesné časy typu perfektního v hovorové češtině. In: Naše řeč, 1925, Jg. 9, Nr. 7, S. 200 – 202.Search in Google Scholar

MENDOZA, Imke: Verhinderte Grammatikalisierung? Zur Diachronie von Resultativkonstruktionen mit mieć, haben‘ im Polnischen. In: Wiener Slawistischer Almanach, 2013, Jg. 72, S. 77 – 102.Search in Google Scholar

MÚCSKOVÁ, Gabriela: Jazykové zmeny v historickom vývine gramatických tvarov z aspektu gramatikalizácie (na príklade vývinu slovenského préterita). Bratislava: Univerzita Komenského 2016. 192 S.Search in Google Scholar

NAČEVA-MARVANOVÁ, Mira: Perfektum v současné češtině. (Studie z korpusové lingvistiky 11) Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2010. 224 S.Search in Google Scholar

NEDJALKOV, Vladimir P. – JACHONTOV, Sergej E.: Tipologija rezul’tativnych konstrukcii. In: Tipologija rezul’tativnych konstrukcii. Red. V. P. Nedjalkov. Leningrad: Nauka 1983, S. 5 – 41.Search in Google Scholar

NITSCH, Kazimierz: Nowy czas przeszły złożony. In: Język Polski, 1913, Jg. 1, S. 102 – 106.Search in Google Scholar

NOMAĆI [=Nomachi], Motoki: Nekoliko napomena o tzv. posesivnom perfektu u srpskom jeziku. In: Naš jezik, 2006, Jg. 37, S. 43 – 51.Search in Google Scholar

NOMACHI, Motoki: On the Periphrastic Perfect in the Kashubian Literary Language. In: Slavia Occidentalis Iaponica, 2008, Jg. 11, S. 4 – 23.Search in Google Scholar

ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1986. 272 S.Search in Google Scholar

PDS: Pramene k dejinám slovenčiny. 1, 2. Zostavili M. Majtán – J. Skladaná – T. Laliková. Bratislava: Veda 1992, 2002. 400 S., 250 S.Search in Google Scholar

PAULINY, Eugen: Slovenské časovanie. Bratislava: Štátne nakladateľstvo 1949. 121 S.Search in Google Scholar

PISARKOWA, Krystyna: Składniowa funkcja imiesłowów z czasownikiem mieć. In: Język Polski, 1964, Jg. 44, S. 231 – 237.Search in Google Scholar

PMČ: GREPL, Miroslav et al.: Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1995. 800 S.Search in Google Scholar

SEJÁKOVÁ, Jana: Adjektivizácia n-/t-ových príčastí v súčasnej slovenčine. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1995. (Unpublizierte Dissertation). 248 S.Search in Google Scholar

SNK: Slovenský národný korpus. Verzia prim-7.0-public.all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2010. Dostupný na: http://korpus.juls.savba.skSearch in Google Scholar

WEYDT, Harald, KAZMIERCZAK, Alicja: Gibt es ein Perfekt im modernen Polnisch? In: Linguistik online, 1999, Nr. 4, S. 1 – 20.10.13092/lo.4.1033Search in Google Scholar

WIEMER, Björn, GIGER, Markus: Resultativa in den nordslavischen und baltischen Sprachen. Bestandsaufnahme unter arealen und grammatikalisierungstheoretischen Gesichtspunkten. (LINCOM Studies in Language Typology 10) München: Lincom 2005. 143 S.Search in Google Scholar

ZIAK, Vinzenz Paul: Böhmische Sprachlehre für Deutsche. Brünn: Rud. Röhrer 1842. 440 S.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo