1. bookVolume 67 (2016): Issue 2 (December 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Personal Pronouns ja [I] and on [he] in the Communication Context

Published Online: 25 Feb 2017
Volume & Issue: Volume 67 (2016) - Issue 2 (December 2016)
Page range: 107 - 124
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

Contribution presents a partial research probe into the problems of non-institutional dialogue of adults in Eastern Slovakia focused on two representative means of a personal pronouns subsystem – ja [I] and on [he]. We observe their communication use in the spontaneous communication through the prism of the adult dialogue typology (cf. Bodnárová, 2012). One of the main issues associated with the group of the personal pronouns is the motivation of the explicit expression of pronominal subject. In the contribution we reflect on this particular issue, based on the existing research of the analogous issues, above all in Slovak and Czech linguistics. Despite of this fact, it is not limited to affirmative findings and exemplification, but it attempts to deepen and complement the already known findings through their own original material. In addition to communication and pragmatic approach we also apply point of view of the personal deixis and syntax.

Keywords

BODNÁROVÁ, Martina: K problematike typológie dialógu dospelých. In: Zborník zo 7. študentskej vedeckej konferencie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2012, s. 786 – 807.Search in Google Scholar

BODNÁROVÁ, Martina: Ukazovacie zámená to a toto v neinštitucionálnom dialógu dospelých na východnom Slovensku. In: Philologica LXXII: Slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii. Bratislava: Univerzita Komenského 2013, s. 445 – 456.Search in Google Scholar

BODNÁROVÁ, Martina: „Neokradneme štat my, štat okradne nas.“ Zámeno my v neinštitucionálnom dialógu dospelých na východnom Slovensku. In: Registre jazyka a jazykovedy I. Na počesť Daniely Slančovej. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2014, s. 190 – 198.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Dialekty a sociolekty. In: Studia Academica Slovaca 25. Prednášky XXXII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Zost. J. Mlacek. Bratislava: Stimul 1996, s. 25 – 30.Search in Google Scholar

DANEŠ, František: Osobní zájmena v textu. In: Jazykovědné aktuality, 1998, roč. 35, č. zvl., s. 37 – 39.Search in Google Scholar

DUDOK, Miroslav: Deiktické identifikátory. In: Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Ed. J. Dolník. Bratislava: VEDA 2010, s. 387 – 400.Search in Google Scholar

GÁLISOVÁ, Anna: Ja v pozícii subjektu v hovorenej komunikácii. In: Bohemica Olomucensia 2. Olomouc: Univerzita Palackého 2011, s. 218 – 222.Search in Google Scholar

HIRSCHOVÁ, Milada: Pragmatika v češtině. Olomouc: Univerzita Palackého 2006. 243 s.Search in Google Scholar

HIRSCHOVÁ, Milada: Deiktické výrazy v reprodukované řeči. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. Brno: Filozofická fakulta Masarykovej univerzity, 2008, roč. 57, A56, s. 137 – 144.Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján: Vymedzenie štandardnej formy slovenčiny. In: Slovenská reč, 1979, roč. 44, č. 4, s. 221 – 227.Search in Google Scholar

IVANOVÁ, Martina: Syntax slovenského jazyka. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2011. 249 s.Search in Google Scholar

JAKOBSON, Roman: Shifters. Verbal Categories and the Russian Verb. In: Russian and Slavic Grammar. Studies 1931 – 1981. Eds. Linda R. Waugh and M. Halle. Berlín – New York – Amsterdam: Mouton Publishers 1984, s. 41 – 58. Dostupné na: http://monoskop.org/images/7/74/Jakobson_Roman_Russian_and_Slavic_Grammar_Studies_1931-1981.pdf10.1515/9783110822885.41Search in Google Scholar

JESPERSEN, Otto: Language: its Nature, Development and Origin. New York: H. Holt and company 1922, s. 128 – 129. Dostupné na: https://archive.org/details/languageitsnatur00jespiala 1922Search in Google Scholar

KARLÍK, Petr: Personální deiktika v češtině. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. Brno: Filozofická fakulta Masarykovej univerzity, 2000, roč. 49, A 48, s. 147 – 154.Search in Google Scholar

KESSELOVÁ, Jana: Komunikačno-pragmatický status osobných zámen v súčasnej hovorenej komunikácii. In: Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 3, s. 129 – 141.Search in Google Scholar

KOMÁREK, Miroslav: Sémantická struktura deiktických slov v češtině. In: Slovo a slovesnost, 1978, roč. 39, s. 5 – 14.Search in Google Scholar

MADECKI, Roman: Osobní zájmena jako prostředky aktualizace diskurzu. In: Vztah language a parole v perspektivě „interaktivního obratu“ v lingvistickém zkoumání. Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů. Olomouc: Filozofická fakulta PU 2002, s. 244 – 247.Search in Google Scholar

MATHESIUS, Vilém: Pronominální podmět v hovorové čestině. In: Čeština a obecný jazykozpyt. Praha: Melantrich 1947, s. 286 – 293.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin: Aspekty teórie lexikálnej motivácie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2011. 339 s.Search in Google Scholar

ORAVEC, Ján: Osobné zámená v podmete. In: Slovenská reč, 1961, roč. 26, s. 199 – 206.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela – SLANČOVÁ, Terézia: Sociálna deixa v trénerskom registri. In: Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. – 24. 9. 2009 v Banskej Bystrici. Ed. J. Klincková. Banská Bystrica: 2010, s. 510 – 523.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela – SOKOLOVÁ, Miloslava: Variety hovorenej podoby slovenčiny. In: Studia Academica Slovaca. 23. Vedecký redaktor J. Mlacek. Bratislava: FF UK 1994, s. 225 – 240.10.1016/0045-7930(94)90036-1Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela – SOKOLOVÁ, Miloslava: Výskum podoby hovorenej komunikácie na východnom Slovensku. In: Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Sociolinguistica Slovaca. 1. Eds. S. Ondrejovič – M. Šimková. Bratislava: VEDA 1995, s. 132 – 143.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela – SOKOLOVÁ, Miloslava: Návrat k varietám hovorenej podoby slovenčiny na východnom Slovensku po pätnástich rokoch. In: Vidy jazyka a jazykovedy. Na počesť M. Sokolovej. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2011, s. 341 – 357.Search in Google Scholar

SVOZILOVÁ, Naděžda: Promluvové funkce osobních zájmen v současné češtině. Praha: 1966. 196 s. Nepublikovaná kandidátska práca.Search in Google Scholar

ŠARAPATKOVÁ, Žofie: Explicitní vyjadřování pronominálního podmětu 1. a 2. osoby v staroslověnštině. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. Brno: Filozofická fakulta Masarykovej univerzity 1982, roč. 31, A 30, s. 61 – 68.Search in Google Scholar

ŠTÍCHA, František: Nerozumím tomu vs. Já tomu nerozumím. (K užívání zájmena z hlediska korpusových nálezů). In: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Eds. S. Čmejrková – J. Hoffmannová – E. Havlová. Praha: Karolinum 2010, s. 227 – 232.Search in Google Scholar

ZIMOVÁ, Ludmila: Vyjadřování podmětu osobními zájmeny 1. a 2. osoby. In: Naše řeč, 1988, roč. 71, č. 1, s. 22 – 32.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo