1. bookVolume 16 (2016): Issue 1 (June 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1339-7877
First Published
15 Jun 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Electoral Behaviour’s Conditionality of Young People in Communal Elections (The Example from Surveyed University Students in Constantine the Philosopher University)

Published Online: 08 Nov 2016
Volume & Issue: Volume 16 (2016) - Issue 1 (June 2016)
Page range: 97 - 119
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1339-7877
First Published
15 Jun 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The exploration of electoral behaviour’s conditionality of young people is based on the theoretical and empirical exploitation of their approach. Theoretical definitions of the communal politics’ knowledge are needed for their empirical analysis. Theoretical part of the present issue contents definitions of key words. Key words are connected with the communal politics’ area. Specifically, we need to define politics. It is also necessary to specify politics’ role in the contemporary society. This issue focusses on the communal politics. It also specifies the basic aim of the communal politics and it also defines communal politics’ objectives and specifications. At last, there is also described the participation of individuals on communal politics’ formation and development. Generally, the citizens are considered to be actors of the communal politics. Therefore, it is necessary to focus on the conditions of the individuals’ participation on electoral process. Communal politics’ empirical exploration is characterised by the conditionality of the individuals’ participation on electoral process in their residence. In this context, it is important to deal with the impact of individual aspects on the voter decisions of individuals. In the society, there are various groups of people. Young people are one of the significant sociable groups. They gradually incorporate into decision processes. Decision processes affect young people’s existence of daily life. Their decisions are determined by the exposure of general factors of the socialization. Therefore, it is important to explore determinants of the young people’s participation on communal politics. According to this, 180 students on Constantine the Philosopher University in Nitra attended the survey Received data were processed Statistical Software SPSS 20 by univariate, bivariate and multivariate data’s analysis.

Keywords

BALÍK, S. (2009): Komunální politika. Praha: Grada Publishing.Search in Google Scholar

BÚŠIK, J. (2005): Reformné procesy v štátnej správe. In. Elena Žárska, Zuzana Šebová (eds) Decentralizácia verejnej správy - otvorené otázky. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja EUBA, pp. 7-18.Search in Google Scholar

DIETZ, T. - STERN,P. 2008. Public Participation In Environmental Assessment and Decision Making. Washington DC: National Academic Press.Search in Google Scholar

GAJDOŠ, P. (2002): Človek, spoločnosť, prostredie. Bratislava: Sociologický ústav SAV.Search in Google Scholar

GYÁRFÁŠOVÁ, O. - BÚTOROVÁ, Z. 2010. Slovensko na prahu tretej dekády slobody: kontúry participačného paradoxu. In. Plichtová Jana (eds) Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku. Bratislava: VEDA pp. 137-185.Search in Google Scholar

HAMALOVÁ, M. - NIŽŇANSKÝ, V. (2013) Územné a správne členenie Slovenska. Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu.Search in Google Scholar

HAMALOVÁ, M. - PAPÁNKOVÁ, S. 2005. K aktuálnym problémom komunálnej reformy v SR. In. Elena Žárska, Zuzana Šebová (eds): Decentralizácia verejnej správy Slovenskej republiky - otvorené otázky. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja EUBA, pp. 19-35.Search in Google Scholar

HUDEC, O. (2009): Podoby miestneho a regionálneho rozvoja. Košice: Ekonomická fakulta TU.Search in Google Scholar

KOLÍKOVÁ, M. (2005): Mládežnícka participácia na Slovensku - súvislosti, príklady, nástroje. Bratislava: Rada mládeže Slovenska.Search in Google Scholar

KONEČNÝ, S. (2009): Otvorená komunálna politika. Bratislava: Mayor.Search in Google Scholar

KOPEČEK, L. (2004): Slovensko. In. Kubát Michal (eds): Politické a ústavní systémy zemí stredovýchodní evropy. Praha: EUROLEX BOHEMIA, pp. 355 - 383Search in Google Scholar

KUČÍRKOVÁ, D. - MORAVČÍKOVÁ, D. (2007): Rurálna sociológia. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita.Search in Google Scholar

KULÁŠIK, P. (2002): Úvod do politológie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bella.Search in Google Scholar

LORD, Ch. (1999) Politika - esej k problematice obecné povahy politického diskursu. Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

NIŽŇANSKÝ, V. a kol. (2009): Medziobecná spolupráca a zlučovanie obcí na Slovensku. Bratislava: Merkury, spol. s. r. o.Search in Google Scholar

ŽÁRSKA, E. a kol. (2007): Komunálna ekonomika a politika. Bratislava: Ekonóm Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo