Open Access

Population structure of Liparis loeselii (L.) Rich. in relation to habitat conditions in the Warta River valley (Poland)


Cite

Beniston M., Stephenson D. B., Christensen O. B., Ferro C. A. T., Frei C., Goyette S., Halsnaes K., Holt T., Jylha K., Koffi B., Palutikof J., Scholl R., Semmler T. & Woth K. 2007. Future extreme events in European Climate: An exploration of regional climate model projections. Climatic Change 81: 81-95.10.1007/s10584-006-9226-zSearch in Google Scholar

Bernacki L. & Nowak T. 1994. Materiały do rozmieszczenia i poznania zasobów chronionych gatunków roślin naczyniowych centralnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Acta Biol. Siles. 25(42): 24-41.Search in Google Scholar

Berne Convention 1979. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Bern, 19.09.1979. European Treaty Series 104.Search in Google Scholar

Błońska A. 2010. Siedliska antropogeniczne na Wyżynie Śląskiej jako miejsca występowania rzadkich i zagrożonych gatunków torfowiskowych klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae (North. 1937) R. Tx. 1937. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 10(1): 7-19.Search in Google Scholar

Błońska A. 2013. Stanowisko Liparis loeselii (Orchidaceae) w Porębie koło Zawiercia (N kraniec Wyżyny Śląskiej). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 20(1): 131-158.Search in Google Scholar

Bzdon G. & Ciosek M. T. 2006. Fen orchid Liparis loeselii (L.) Rich. in abandoned gravel-pit in DąbrówkaStany near Siedlce (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 193-195.Search in Google Scholar

Bzdon G. 2009. Post-exploitation excavations as supplementary habitats for protected and rare vascular plant species. In: Z. Mirek & A. Nikiel (eds.). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland, pp. 137-142. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Chmura D. 2014. Charakterystyka fitocenotyczna leśnych zbiorowisk zastępczych z udziałem Quercus rubra L. na Wyżynie Śląskiej. Acta Botanica Silesiaca 10: 17-40.Search in Google Scholar

Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora. Official Journal of European Communities OJ L 206, 22.7.1992Search in Google Scholar

Crone E. E., Menges E. S., Ellis M., Bell T., Bierzychudek P., Ehrlén J., Kaye T. N., Knight T. M., Lesica P., Morris W. F., Oostermeijer J. G. B., Quintana-Ascencio P. F., Stanley A., Ticktin T., Valverde T. & Williams J. L. 2011. How do plant ecologists use matrix population models? Ecol. Lett. 14: 1-8.10.1111/j.1461-0248.2010.01540.xSearch in Google Scholar

Czylok A. & Rahmanow O. 1996. Unikatowe układy fitocenotyczne w wyrobiskach wschodniej części województwa katowickiego. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych. 23: 27-31.Search in Google Scholar

Czylok A. 1997. Pionierskie zbiorowiska ze skrzypem pstrym Equisetum variegatum Schlech. w wyrobiskach po eksploatacji piasku. In: S. Wika (ed.). Roślinność obszarów piaszczystych, pp. 61-66. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski, Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych, Katowice-Dąbrowa Górnicza.Search in Google Scholar

Dubiel E. & Gawroński S. 1998. Osobliwości szaty roślinnej miasta i gminy Chrzanów. Chrońmy Przyr. Ojcz. 54(1): 5-15.Search in Google Scholar

Dulias R. & Hibszer A. 2004. Województwo śląskie. Przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe. 244 pp. Wydawnictwo Kubajak, Kraków.Search in Google Scholar

Eriksson O. 1996. Regional dynamics of plants: a review of evidence for remnant, source-sink and metapopulations. Oikos 77: 248-258.10.2307/3546063Search in Google Scholar

Gil R. 2007. Środowisko przyrodnicze w mieście Myszkowie. 18 pp. Biuletyn Informacji Publicznej, Myszków.Search in Google Scholar

Głazek T. 1992. Lipario-Schoenetum ferruginei – a new plant association. Fragm. Flor. Geobot. 37: 549-562.Search in Google Scholar

Grootjans A. P., Geelen H. W. T., Jansen A. J. M. & Lammerts E. J. 2002. Restoration of coastal dune slacks in the Netherlands. Hydrobiol. 478, 181-203.10.1007/978-94-017-1335-1_10Search in Google Scholar

Halabowski D. & Błońska A. 2015. Obfite występowanie Liparis loeselii na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 22(2): 12-16.Search in Google Scholar

Hanski I. 1999. Metapopulation Ecology. 324 pp. Oxford University Press, Oxford.Search in Google Scholar

Harvey H. J. 1985. Population biology and the conservation of rare plant species. In: J. White (ed.). Studies on Plant Demography; a Festschrift for John L. Harper, pp. 111-123. Academic Press, London.Search in Google Scholar

IPCC. 2007: Climate change: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel in Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge.Search in Google Scholar

IPCC. 2013: Climate change: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel in Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge.Search in Google Scholar

Jersakova J. & Kinndlman P. 2004. Reproductive success and sex variation in nectarless and rewarding orchids. Int. J. Plant Sci. 165: 779-785.10.1086/422044Search in Google Scholar

Jones P. S. 1998. Aspects of the population biology of Liparis loeselii (L.) Rich. var. ovate Ridd. ex Godfery (Orchidaceae) in the dune slacks of South Wales. Bot J. Linn. Soc. 126: 123-139.10.1111/j.1095-8339.1998.tb02521.xSearch in Google Scholar

Jones P. S. & Etherington J. R. 1992. Autoecological studies on the rare orchid L. loeselii and their application to the management of dune slack ecosystems in South-Wales. In: R. W. G. Carter, T. G. F. Curtis & S. M. J. Sheehy (eds.). Coastal dunes, geomorphology, ecology and management for conservation, pp. 299-312. Balkema, Rotterdam.Search in Google Scholar

Kiktev D., Sexton D. M. H., Alexander L. & Folland C. K. 2003. Comparison of modeled and observed trends in indices of daily climate extremes. Journal of Climate 16: 3560-3571.10.1175/1520-0442(2003)016<3560:COMAOT>2.0.CO;2Search in Google Scholar

Kłosowski S. & Kłosowski G. 2006. Flora Polski. Rośliny wodne i bagienne. 333 pp. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.Search in Google Scholar

Kondracki J. 2011. Geografia regionalna Polski. 440 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Kucharski L. 2010. Lipiennik Loesela Liparis loeselii (L.) Rich. In: J. Perzanowska (ed.). Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny, pp. 99-109. Biblioteka monitoringu środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Kucharski L. 2014. Liparis loeselii (L.) Rich. In. R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki & Z. Mirek (eds.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, pp. 793-795. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.Search in Google Scholar

Kürbis K., Mudelsee M., Tetzlaff G. & Brázdil R. 2009. Trends in extremes of temperature, dew point, and precipitation from long instrumental series from Central Europe. Theoretical and Applied Climatology 98: 187-195.10.1007/s00704-008-0094-5Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. 2008. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

McMaster R. T. 2001. The population biology of Liparis loeselii, Loesel’stwayblade, in a Massachusetts wetland. Northest. Nat. 8 (2): 163-178.10.1656/1092-6194(2001)008[0163:TPBOLL]2.0.CO;2Search in Google Scholar

Meehl G. A. & Tebaldi C. 2004: More intense, more frequent, and longer lasting heat waves in the 21st century. Science 305: 994-997.10.1126/science.1098704Search in Google Scholar

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Miroszewski K., Durka J., Nita M. & Związek J. 2010. Po obu stronach Warty: zarys dziejów Myszkowa. 686 pp. Urząd Miasta Myszków, Myszków.Search in Google Scholar

Molenda T., Błońska A. & Chmura D. 2012. Charakterystyka hydrogeniczno-hydrochemiczna antropogenicznych mokradeł (na przykładzie obiektów w starych piaskowniach). Inżynieria Ekologiczna 29: 110-118.Search in Google Scholar

Myga-Piątek U., Nita J., Absalon D., Stebel A., Leśniok M. & Białek B. 2003. Wartości przyrodnicze i kulturowe miasta Myszkowa. 133 pp. Wydawnictwo Urzędu Miasta Myszkowa, Myszków.Search in Google Scholar

Naczk A. & Minasiewicz J. 2010. Zróżnicowanie morfologiczne i ekologiczne wybranych populacji Liparis loeselii (L.) L. C. Rich. (Orchidaceae) na Pomorzu Gdańskim. Acta Bot. Cassub. 7-9: 147-160.Search in Google Scholar

Nowak T. 1999. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych na terenie wschodniej części Garbu Tarnogórskiego (Wyżyna Śląska). Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Materiały i opracowania 2: 1-103.Search in Google Scholar

Ochyra R., Żarnowiec J. & Bednarek-Ochyra H. 2003. Census Catalogue of Polish Mosses. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 3, 372 pp. Polish Academy of Sciences, Institute of Botany, Kraków.Search in Google Scholar

Olesiński L. & Sendek A. 1980. Rhynchosporetum albae Koch koło Dąbrowy Górniczej na Wyżynie Śląskiej. Fragm. Flor. Geobot. 26(2-4): 315-319.Search in Google Scholar

Oostermeijer J. G. B. & Hartman Y. 2014. Inferring population and metapopulation dynamics of Liparis loeselii from single-census and inventory data. Acta Oecologica 60: 30-39.10.1016/j.actao.2014.08.002Search in Google Scholar

Oostermeijer J. G. B., Luijten S. H. & den Nijs J. C. M. 2003. Integrating demographic and genetic approaches in plant conservation. Biol. Conserv. 113: 389-398.10.1016/S0006-3207(03)00127-7Search in Google Scholar

Oostermeijer J. G. B., van’t Veer R. & den Nijs J. C. M. 1994. Population structure of the rare, long-lived perennial Gentiana pneumonanthe in relation to vegetation and management in The Netherlands. J. Appl. Ecol. 31: 428-438.10.2307/2404440Search in Google Scholar

Parusel J. B. & Urbisz A. (eds.). 2012. Czerwona lista roślin naczyniowych województwa śląskiego. Raporty Opinie 6(2): 105-177.Search in Google Scholar

Pawlikowski P. 2004. Liparis loeselii (L.) Rich. Lipiennik Loesela. In: B. Sudnik-Wójcikowska & H. Werblan-Jakubiec (eds.). Gatunki roślin. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków. Natura 2000 – poradnik metodyczny, 9, pp. 150-154. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Piękoś-Mirkowa H. & Mirek Z. 2003. Flora Polski. Atlas roślin chronionych. 584 pp. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.Search in Google Scholar

Pillon Y., Qamaruz-Zaman F., Fay M. F., Hendoux F. & Piquot Y. 2007. Genetic diversity and ecological differentiation in the endangered fen orchid (Liparis loeselii). Conserv. Genet. 8: 177-184.10.1007/s10592-006-9160-7Search in Google Scholar

Pisarczyk E. 2006. Nowe stanowisko lipiennika Loesela (L.) Rich. na terenie Krakowa na tle rozmieszczenia gatunku w południowo-wschodniej Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 62(5): 40-54.Search in Google Scholar

Pongrácz R., Bartholy J. & Bartha E. B. 2013. Analysis of projected changes in the occurrence of heat waves in Hungary. Advances in Geosciences 35: 115-122.10.5194/adgeo-35-115-2013Search in Google Scholar

Procházka F. & Velisek V. 1983. Orchidejen aši přirody. 279 pp. Českoslov. Acad. VED, Praha.Search in Google Scholar

Ratyńska H., Wojterska M. & Brzeg A. 2010. Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski ver. 1.1. Instytut Edukacyjnych Technologii Informatycznych.Search in Google Scholar

Roze D., Jakobsone G., Megre D., Belogrudova I. & Karlovska A. 2014. Survival of Liparis loeselii (L.) as an early successional species in Engure region described based on ecological peculiarities during the annual cycle. In: Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences 68(1-2): 93-100.10.2478/prolas-2014-0008Search in Google Scholar

Regulation 2002. Rozporządzenie nr 8/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska przejściowego pod nazwą „Przygiełka” w gminie Myszków (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 17/02, poz. 528).Search in Google Scholar

Regulation 2014. Regulation of Minister of Environment of 9 October 2014 on plant species protection. Journal of Laws 2014 item 1409.Search in Google Scholar

Rutkowski L. 2011. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. 812 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Schnittler M. & Günther K. F. 1999. Central European vascular plant requiring priority conservation measures – an analysis from national Red Lists and distribution maps. Biodiv. Conserv. 8: 891-925.10.1023/A:1008828704456Search in Google Scholar

Szafer W., Kulczyński S. & Pawłowski B. 1988. Rośliny polskie. xxxi+1020 pp. PWN Warszawa.Search in Google Scholar

Szlachetko D. 2001. Flora Polski. Storczyki. 168 pp. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.Search in Google Scholar

ter Braak C. J. F. & Šmilauer P. 2002. CANOCO reference manual and CanoDraw for Windows user's guide: software for canonical community ordination (version 4.5). Ithaca, New York, US: Microcomputer Power.Search in Google Scholar

Urban D. 2013. Characteristics of locality of Liparis loeselii (L.) Rich. On Chełm Hills (West Polesie). Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. 10: 455-461.Search in Google Scholar

Vanden Broeck A., Van Landuyt W., Cox K., De Bruyn L., Gyselings R., Oostermeijer G., Valentin B., Bozic G., Dolinar B., Illyés Z. & Mergeay J. 2014. High levels of gene flow may blur ecotypic divergence in a rare terrestrial orchid. BMC Ecol. 14: 20.10.1186/1472-6785-14-20409950024998243Search in Google Scholar

Wheeler B. D., Lambley P. W. & Geeson J. 1998. Liparis loeselii (L.) Rich. in eastern England: constraints on distribution and population development. Bot. J. Linn. Soc. 126: 141-158.10.1111/j.1095-8339.1998.tb02522.xSearch in Google Scholar

Zarzycki K. & Szeląg Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. In: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda & Z. Szeląg (eds.). Red list of plants and fungi in Poland, pp. 9-20. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J. & Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 2, 183 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

eISSN:
1897-2810
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Life Sciences, Zoology, Ecology