1. bookVolume 41 (2016): Issue 1 (March 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
17 May 2010
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Two rare halophyte species: Aster tripolium L. and Plantago maritima L. on the Baltic coast in Poland – their resources, distribution and implications for conservation management

Published Online: 03 Jun 2016
Page range: 51 - 60
Received: 29 Jul 2015
Accepted: 31 Mar 2016
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
17 May 2010
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

The paper presents the results of geobotanical studies on the distribution and resources of Aster tripolium L. and Plantago maritima L, two rare halophytes in Poland. The research was conducted in northern Poland, along the Baltic coast in 2013. The present distribution of the two species was compared with historical data and general trends of and threats to these two species were examined. In total, 33 sites of A. tripolium and 18 of P. maritima were found in the research area. The resources of both species have been perceptibly depleting during last 150 years, which is mostly due to human agencies (e.g. habitat devastation caused by growing urban areas and the change in management and/or habitat condition). In order to preserve both species, it may be necessary to start an ex situ conservation program.

Keywords

Abromeit J., Neuhoff W. & Steffen H. 1898-1940. Flora von Ost- und Westpreussen. 1248 pp. Berlin- Königsberg.Search in Google Scholar

Abromeit J., Jantzsch A. & Vogel G. 1926. Flora von Ostund Westpreussen. 685-780 pp. Kommissionsverlag Gräfe und Unzer, Berlin-Königsberg.Search in Google Scholar

Afranowicz R. & Markowski R. 2004. Rośliny naczyniowe południowo-wschodniego obrzeża Zalewu Wiślanego (północna Polska). Acta Bot. Cassub. 4: 161-186.Search in Google Scholar

Andersen H., Bakker J. P., Brongers M., Heydema nn B. & Irmler U. 1990. Long-term changes of salt marsh communities by cattle grazing. Vegetatio 89: 137-148.Search in Google Scholar

Bacieczko W. & Wołejko L. 2000. Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych w wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego. Folia Univ. Agric. Stetin 213 Agricultura 85: 7-22.Search in Google Scholar

Bakker J. P. 2012. Restoration of salt marshes. In: J. va n Andel & Aronson J. (eds.). Restoration ecology. The new frontier. 248-252 pp. Wiley-Blackwell.Search in Google Scholar

Błaszkowska B., Kamont P. & Kram er-Kentzer J. 2008. Czynna ochrona podmokłych łąk nadmorskich w rezerwacie przyrody Beka. In B. Błaszkowska (ed.). Czynna ochrona cennych przyrodniczo łąk i pastwisk. Doświadczenia praktyczne. 7-39 pp. OTOP.Search in Google Scholar

Bosiacka B. 2012. Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie). In W. Mróz (ed.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Part II. pp 72-84. GIOŚ, Warszawa.Search in Google Scholar

Bosiacka B. & Stachowiak M. 2007 Spring-dotted salt marshes with Salicornia europaea (Chenopodiaceae) in the vicinity of Kołobrzeg. Fragm Flor Geobot Polonica 14(2): 337-345.Search in Google Scholar

Bosiacka B. & Stępień E. 2001. Nowe stanowiska roślinności halofilnej w Kołobrzegu. Bad Fizjogr. Pol. Zach. Seria B-Botanika 50: 117-129.Search in Google Scholar

Ciaciura M. & Stępień E. 1998. O ochronę stanowisk woskownicy europejskiej Myrica gale L. na Bagnach Rozwarowskich. Chrońmy Przyr. Ojcz. 4(54): 14-20.Search in Google Scholar

Czubiński Z . 1950. Zagadnienia geobotaniczne Pomorza. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 2(4): 439-648.Search in Google Scholar

Ćwikliński E . 1977. Słonawy źródliskowe na Wyspie Chrząszczewskiej w województwie szczecińskim. Fragm. Flor. Geobot. 23(1): 57-68.Search in Google Scholar

Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum, 304 pp. Sorus, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poznań-Kraków.Search in Google Scholar

European Environment Agency 2012 (online). Corine Land Cover [http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/clc-2006-vector-data-version-3, stan na 05.01.2012].Search in Google Scholar

Główny Urząd Geodezji i Kartograf ii. 2012 (online). Geoportal krajowy [http://maps.geoportal.gov.pl, stan na 05.01.2012].Search in Google Scholar

Grinn-Gofroń A. & Ciaciura M. 1999 Zagrożone stanowisko astra solnego Aster tripolium na wyspie Karsibór. Chrońmy Przyr. Ojcz. 55(5): 87-90.Search in Google Scholar

Herbich J. (ed.). 2004. Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Herweg O. 1914. Flora der Kreise Neustand und Putzig in Westpreussen. Ber Westpr Bot-Zool Vereins 37: 85-331.Search in Google Scholar

Hultén E. & Fries M. 1986. Atlas of North European Vascular Plants. North of the Tropic of Cancer. I. Introduction, taxonomic index to the maps 1-996. Maps 1-996. xvi+498 pp. Koeltz Scientific Books, Königstein.Search in Google Scholar

Jasińska E. 2002. Hydrologia i hydrodynamika Martwej Wisły i Przekopu Wisły. 133 pp. IBW PAN, Warszawa.Search in Google Scholar

Jasnowski M. 1962. Budowa i roślinność torfowisk Pomorza Szczecińskiego. Soc. Sci. Stet. Wydz. Nauk Przyr.- Roln. 10: 1-340.Search in Google Scholar

Kalisińska E., Kalisiński M. & Popiela A. 2004. Nature vision of the Bielawki Islands and Rów Peninsula (Szczecin Lagoon) - avifauna and vascular plants flora on salt meadows and the problems of their protection. In: Th. Fock, K. Hergarden & D. Repaŝi (eds.). Salt grasslands and coastal meadows in the Baltic region, 144-151 pp. Proceedings of the 1st conference. Schrift Fochhochschule Neubrandenburg A.Search in Google Scholar

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. & Mirek Z. (eds.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 3, 895 pp. PAN, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.Search in Google Scholar

Koutstaal B. P., Markusse M. M. & De Munk W. 1987. Aspects of seed dispersal by tidal movements. In: A. H. L. Huiskes, C. W. Blom & J. Rozema (eds.). Vegetation Between Land and Sea, pp. 226-232. Dr W. Junk publishers, Dordrecht, Netherlands.Search in Google Scholar

Kuiper P. J. C. & Bos M. (eds.). 1991. Plantago: A multidisciplinary study. Ecological Studies 89. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo Hong Kong Barcelona Budapest Search in Google Scholar

Kulesza W. 1924. Strefy roślinności nadmorskiej na wybrzeżach w okolicy Rewy. Kosmos 48(3): 1-37.Search in Google Scholar

Lenartowicz Z. (ed.). 1996. Monografia rezerwatu Przyrody Beka. In: M. Przewoźniak (ed.). Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego, T. I, pp: 77-173. Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk.Search in Google Scholar

Lenartowicz Z. 2005. Szata roślinna rezerwatu Beka. Efekty działań ochronnych. Ptasie Ostoje 9: 29-41.Search in Google Scholar

Lucas C. 1860. Flora der Insel Wollin. Verh Bot Ver Prov Brandenbg 2: 25-68.Search in Google Scholar

Markowski R. & Stasiak J. 1980. The flora of the River embankments at the mouth of the Vistula: Wisła Śmiała (Brave Vistula), Przekop Wisły (a Man-made cut). Zesz Nauk Wydz BiNoZ UG 2:117-130.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Müller W. 1904. Flora von Pommern. 2. Auflage, iv+367 pp. J. Burmeister’s Buchhandlung, Stettin Search in Google Scholar

Nienartowicz A. & Piernik A. 2004. *1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinellietalia, część - zbiorowiska śródlądowe). In: J. Herbich (ed.). Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 1, pp. 97-119. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Nilsson E. & A Gren J. 2006. Population size, female fecundity, and sex ratio variation in gynodioecious Plantago maritima. J. Evol. Biol. 19: 825-833. DOI: 10.1111/j.1420-9101.2005.01045.x Search in Google Scholar

Piernik A. 2012. Ecological pattern of inland salt marsh vegetation in central Europe. 229 pp. UMK, Toruń.Search in Google Scholar

Piotrowska H . 1957a. Rezerwat “Drożkowe Łąki” na półwyspie Przytor (wyspa Wolin). Przyr. Pol. Zach. 1/2: 78-83.Search in Google Scholar

Piotrowska H. 1957b. Z badań nad roślinnością halofilną wysp Wolina i Uznamu. Przyr. Pol. Zach. 1/2: 84-99.Search in Google Scholar

Piotrowska H . 1961. Roślinność solniskowa pod Kołobrzegiem. Chrońmy Przyr. Ojcz. 17(4): 4-28.Search in Google Scholar

Piotrowska H . 1966. Rośliny naczyniowe wysp Wolina i Δpołudniowego wschodniego Uznamu. PTPN Prace Kom. Biol. 30(4): 1-161.Search in Google Scholar

Piotrowska H . 1974. Nadmorskie zespoły solniskowe w Polsce i problem ich ochrony. Ochr. Przyr. 39: 7-63.Search in Google Scholar

Piotrowska H. 1976. Przyczyny i skutki regresywnych mian w nadmorskiej florze halofitów. In: J. B. Faliński (ed.). Synantropizacja szaty roślinnej. VI. Wymieranie składników flory polskiej i jego przyczyny. Phytocenosis 5(3/4): 237-246.Search in Google Scholar

Piotrowska H. 1980. Anthropogenic changes in the distribution of halophytes in the Coastal Fringes of the Gulf of Gdańsk. Fragm. Flor. Geobot. 26(2-4): 279-297.Search in Google Scholar

Piotrowska H. 1988. [R, V] Aster tripolium L. In: A. Ja sie- wicz (ed.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Part I. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 290-299.Search in Google Scholar

Piotrowska H. 2001. Plantago maritima. In: R. Kaźmierczakowa & Z. Zarzycki (eds.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, pp. 347-348. W Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Preuss H. 1911/1912. De Vegetationsverhältnisse der Ostseeküste. Schrift D Naturf Ges. In Danzig. NF 12.1, 2:1-202.Search in Google Scholar

Ramani B., Reexk T., Debez A., Stelzer R., Huchzermeyer B., Schmidt A. & Papenbrock J. 2006. Aster trifolium L. and Sesuvium portulacastrum L.: two halophytes, two strategies to survive in saline habitats. Plant Physiology and Biochemistry 44:395-408. doi:10.1016/j. plaphy.2006.06.007Search in Google Scholar

Regulation 2014. Regulation of Minister of Environment of 9 October 2014 on plant species protection. Journal of Laws 2014 item 1409.Search in Google Scholar

Sągin P. & Machnikowski M. 1997. Plan kształtowania i ochrony szaty roślinnej Karsiborskiej Kępy. Pracowania Studiów i Projektów Prośrodowiskowych LOCUS, Gdynia.Search in Google Scholar

Scott N. E. & Davison A. W. 1985. The distribution and ecology of coastal species on roadsides. Vegetatio 62:433-440.Search in Google Scholar

Schwarz Z. 1967. Badania nad florą synantropijną Gdańska i okolicy. Acta Biol. Med. Soc. Sci. Gedan 11: 363-494.Search in Google Scholar

Wilkoń-Michalska J. 1986. Tendencje rozwojowe i ochrona halofitów w Polsce. Acta Univ. Lodz., Folia sozol. 3: 123-129.Search in Google Scholar

Wszałek-Rożek K. & Markowski R. 2010. Zróżnicowanie florystyczne zachodniego obrzeża Zatoki Puckiej (północna Polska). Acta Bot. Cassub. 7-9: 55-78. Search in Google Scholar

Zarzycki K. & Szeląg Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. In: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda & Z. Szeląg (eds.). Red list of plants and fungi in Poland, pp. 9-20. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Ziarnek K. 1997. Vegetation along Szczecin Lagoon nearcoast areas. In: J. Kaliciuk & A. Staszewski (eds.). Birds refuges in the Polish part of Szczecin Lagoon, pp. 15-24. Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne, Szczecin.Search in Google Scholar

Żółkoś K., Bloch-Orłowska J. & Markowski R. 2006. Szata roślinna terenu rezerwatu “Mechelińskie Łąki“ w warunkach stałej antropopresji. Acta Bot. Cassub. 6:107-120.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo