1. bookVolume 40 (2015): Issue 1 (December 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
17 May 2010
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

Scandix pecten-veneris L. (Apiaceae) in the Małopolska Upland (S Poland) – regional changes in the distribution and population resources of declining weed species

Published Online: 06 May 2016
Page range: 13 - 20
Received: 10 Mar 2015
Accepted: 21 Dec 2015
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
17 May 2010
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

The paper presents results of the inventory of localities of Scandix pecten-veneris L. in the Małopolska Upland conducted after 2000. The existing population resources were estimated and current distribution of the species in the Małopolska Upland and Poland was showed. Some threats to this species as well as conservation prospects were discussed.

Keywords

Anioł-Kwiatkowska J. & Popiel A. 2011. Scandix pecten-veneris (Apiaceae) - historia występowania na Dolnym Śląsku. In: J. Anioł-Kwiatkowska & E. Szczęśniak (eds.). Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 192-194.Search in Google Scholar

Baessler C. & Klotz S. 2006. Effects of changes in agricultural land-use on landscape structure and arable weed vegetation over the last 50 years. Agric. Ecosyst. Environ. 115: 43-50.Search in Google Scholar

Bróż E. & Maciejczak B. 1991. Some new, rare and endangered species of vascular plants of Kielce and its suburb. Fragm. Flor. Geobot. 36(1): 171-179.Search in Google Scholar

Bróż E. & Przemyski A. 2009. The red list of vascular plants in the Wyżyna Małopolska upland (S Poland). In: Z. Mirek & A. Nikiel (eds.). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland, pp. 123-136. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Dominiak B. & Moćko E. 1980. Interesujące gatunki segetalne mezoregionu Góry Świętokrzyskie. Studia Kieleckie 3(27): 33-35.Search in Google Scholar

Fijałkowski D. & Cieśliński S. 1975. Rzadsze rośliny synantropijne Kielecczyzny jako wskaźniki siedliskowe. Studia Kieleckie 4(8): 5-20.Search in Google Scholar

Fried G., Petit S. & Reboud X. 2010. A specialist-generalist classification of the arable flora and its response to changes in agricultural practices. BioMed Cent. Ecol. 10(20): 1-11.Search in Google Scholar

Głazek T. 1984. Rezerwat stepowy Góry Pińczowskie w województwie kieleckim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 40(5-6): 5-13.Search in Google Scholar

Głazek T., Kowalik E., Łuszczyńska B. & Łuszczyński J. 1986-1987. Distribution of selected species of segetal weeds belonging to the Caucalidion daucoidis R. Tx. 1950 alliance on the area of the Kielce province and the western part of the Tarnobrzeg province (the Central Little Poland Highland subprovince). Fragm. Flor. Geobot. 31-32(1-2): 121-140.Search in Google Scholar

Haliniarz M. & Kapeluszny J. 2014. Rzadkie gatunki flory kalcyfilnej w zbiorowiskach segetalnych na terenie województwa lubelskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sec. E. 69(1): 11-23.Search in Google Scholar

Holzner W. & Imm onen R. 1982. The agrestal weed flora and vegetation of the world. In: W. Holzner & M. Numata (eds.). Biology and ecology of weeds, pp. 203-226. The Hague, Boston.Search in Google Scholar

Hultén E. & Fries M. 1986. Atlas of North European vascular plants. North of the Tropic of Cancer. I-III. xvi+1172 pp. Koeltz Scientific Books, Königstein.Search in Google Scholar

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 95-127.Search in Google Scholar

Kleijn D. & van der Voort L. A. C. 1997. Conservation headlands for rare arable weeds: the effects of fertilizerapplication and light penetration on plant growth. Biological Conservation 81: 57-67.Search in Google Scholar

Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Wyd. 3. 441 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Kostrowicki S. A. 1966. Stosunki biogeograficzne. In: J. Kondracki (red.). Studia geograficzne w powiecie pińczowskim. Przegl. Geogr. 47: 115-163.Search in Google Scholar

Kucharczyk M. & Wójciak J. 1995. Ginące i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Wołynia Zachodniego i Polesia Lubelskiego. Ochrona Przyrody 52: 33-46.Search in Google Scholar

Lososová Z., Chytrý M. & Kühn I. 2008. Plant attributes determining the regional abundance of weeds on central European arable land. J. Biogeogr. 35: 177-187.Search in Google Scholar

Łazarski G. 2011. Rare and endangered species of vascular plants in the valley of the Biała Nida river near Małogoszcz (the central part of Małopolska Upland). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18(2): 257-264.Search in Google Scholar

Maciejczak B. 1988. Flora synantropijna Kielc, Skarżyska- Kamiennej i Starachowic. 162 pp. KTN, Kielce.Search in Google Scholar

Markowski R. & Buliński M. 2004. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego. Acta Botanica Cassub. Monogr. 1: 1-75.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Meusel H., Jäger E. & Weinert E. 1965. Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. I. Text 583 pp., Karten 258 pp. Gustav Fischer Verlag, Jena.Search in Google Scholar

Nobis M., Nobis A., Kozak M. & Przemyski A. 2007. Occurrence of Conringia orientalis (Brassicaceae) and Scandix pecten-veneris (Apiaceae) in the area of Nida Trough. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(1): 49-59.Search in Google Scholar

Parusel J. B. & Urbisz A. (eds.). 2012. Czerwona lista roślin naczyniowych województwa śląskiego. Raporty Opinie 6(1): 105-177.Search in Google Scholar

Peters K. & Gerowitt B. 2014. Response of the two arable weed species Lithospermum arvense and Scandix pecten-veneris to climate change conditions. Plant Ecol. 215: 1013-1023.Search in Google Scholar

De Snoo G. R. 1994. Cost-benefits of unsprayed crop edges in winter wheat, sugar beet and potatoes. In: N. Boatman (ed.). Field margins: integrating agriculture and conservation. BCPC Monogr. 58, pp. 197-202.Search in Google Scholar

Sowa R. & Warcholińska A. U. 1979. Flora segetalna Wzgórz Radomszczańskich. Acta Univ. Lodz. Ser. 2. 27: 75-119.Search in Google Scholar

Storkey J. 2006. A functional group approach to the management of UK arable weeds to support biological diversity. Weed. Res. 46: 513-522.Search in Google Scholar

Szwagrzyk J. 1987. Flora naczyniowa Niecki Nidziańskiej. In: A. S. Kleczkowski (ed.). Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Część 2. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 15: 17-91.Search in Google Scholar

Wilson P. 2006. UK Biodiversity Action Plan for Scandix pecten-veneris. Plantlife International, The Wild Plant Conservation Charity. http://www.plantlife.org.uk/uploads/documents/Scandix_pecten-veneris_dossier.pdf. Accessed 14 Jan 2015.Search in Google Scholar

Wnuk Z. 1972. Rzadsze chwasty segetalne Pasma Przedborsko-Małogoskiego i przyległych obszarów. Zesz. Nauk. Uniw. Łódzkiego. Ser. 2. 51: 181-186.Search in Google Scholar

Wnuk Z. 1978. Flora segetalna Pasma Przedborsko- Małogoskiego i przyległych terenów. Acta Univ. Lodz. Ser. II, 20: 183-255.Search in Google Scholar

Wnuk Z. 1981. Niektóre nowe i rzadkie gatunki we florze segetalnej Wyżyny Częstochowskiej. Acta Univ. Lodz. Folia Bot. 1: 181-205.Search in Google Scholar

Zając A. 1978. Założenia metodyczne “Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. Wiad. Bot. 22(3): 145-155.Search in Google Scholar

Zając A. 1987. Studies on the origin of archaeophytes in Poland. Part III. Taxa of Irano-Turanian, Euro-Siberian- Irano-Turanian and Mediterranean-Irano-Turanian origin. Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiell. 834, Prace bot. 15: 93-129.Search in Google Scholar

Zając A. & Zając M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii+714 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.Search in Google Scholar

Zając M., Urbisz A., Nobis M., Nobis A. 2014. CR Scandix pecten-veneris L. - czechrzyca (trybulka) grzebieniowa. In: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki & Z. Mirek (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny naczyniowe, wyd. 3, pp. 350-352. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.Search in Google Scholar

Zając M., Zając A. & Tokarska-Guzik 2009. Extinct and endangered archaeophytes and the dynamics of their diversity in Poland. Biodiv. Res. Conserv. 13: 17-24.Search in Google Scholar

Zając M. & Zając A. 2014. Survival problems of archaeophytes in the Polish flora. Biodiv. Res. Conserv. 35: 47-56.Search in Google Scholar

Żukowski W. & Jackowiak B. 1995. List of endangered and threatened vascular plants in Western Pomerania and Wielkopolska (Great Poland). In: W. Żukowski & B. Jackowiak (eds.). Endangered and threatened vascular plants of Western Pomerania and Wielkopolska. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 3: 9-96. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. Search in Google Scholar

Plan your remote conference with Sciendo