Open Access

Nature monitoring: a tool for the evaluation of the preservation of synanthropic habitats


Cite

Act of 20 June 1991 on the Inspection for Environmental Protection. Journal of Laws of 2007 No 44, item 287, with later amendments.Search in Google Scholar

Andrzejewska A. 2003. Physiography and nature monitoring of the Kampinoski National Park and its buffer zone. Ecohydrology and Hydrobiology 3: 247-254.Search in Google Scholar

Balcerkiewicz S. & Pawlak G. 2010. Rola gatunków obcych w zbiorowiskach segetalnych Polski. Fragm. Agronom. 27(2): 19-30.Search in Google Scholar

Beever E. A. 2006. Monitoring biological diversity: strategies, tools, limitations, and challenges. Northwestern Naturalist 87: 66-79.10.1898/1051-1733(2006)87[66:MBDSTL]2.0.CO;2Search in Google Scholar

Bomanowska A. 2006. Importance of segetal habitat preservation for the biodiversity of Kampinos National Park. Pol. Bot. Stud. 22: 45-52.Search in Google Scholar

Bomanowska A. 2009. Rośliny towarzyszące dawnym uprawom- flora segetalna. In: D. Michalska-Hejduk & A. Boma nowska (eds.). Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich, pp. 55-67. Kampinoski Park Narodowy, Łódź-Izabelin.Search in Google Scholar

Bomanowska A. 2010. Threat to arable weeds in Poland in the light of national and regional red lists. Plant Breed. Seed Sci. 61(1): 55-74. DOI: 10.2478/v10129-010-0013-710.2478/v10129-010-0013-7Search in Google Scholar

Bomanowska A. 2013a. Zbiorowiska segetalne z klasy Stellarietea mediae w Kampinoskim Parku Narodowym. Metodyka badań monitoringowych, pp. 16. + 5 fotografii. Maszynopis, Kampinoski Park Narodowy.Search in Google Scholar

Bomanowska A. 2013b. Zbiorowiska segetalne z klasy Stellarietea mediae w Kampinoskim Parku Narodowym. Wyniki monitoringu zerowego w roku 2013, pp. 7+42+5 tabel + 29 fotografii + 11 map. Maszynopis, Kampinoski Park Narodowy.Search in Google Scholar

Brzeg A. & Wojterska M. 2001. Zespoły roślinne Wielkopolski, ich stan poznania i zagrożenie. In: M. Wojterska (ed.). Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu PTB, pp. 39-110. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Search in Google Scholar

Buckland S. T., Magurran A. E., Green R. E. & Fewster R. M. 2005. Monitoring change in biodiversity through composite indices. Phil. Trans. R. Soc. B 360: 243-254. doi:10.1098/rstb.2004.158910.1098/rstb.2004.1589Search in Google Scholar

Cierlik G. 2010. Monitoring stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych - Państwowy Monitoring Środowiska. Studia i Materiały CEPL 12, 2(25): 136-145.Search in Google Scholar

CBD 1992. Convention on Biological Diversity. Secretariat of the Convention on Biological Diversity. 2003. Handbook of the convention on biological diversity. 2nd edition. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal.Search in Google Scholar

Council of the European Communities. 1992. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Official Journal of the European Communities, series L, 206: 750.Search in Google Scholar

Critchley C. N. R., Burke M. J. W. & Stevens D. P. 2003. Conservation of lowland semi-natural grasslands in the UK: a review of botanical monitoring results from agri-environment schemes. Biological Conservation 115: 263-278. doi:10.1016/S0006-3207(03)00146-010.1016/S0006-3207(03)00146-0Search in Google Scholar

Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum, 304 pp. Sorus, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poznań-Kraków.Search in Google Scholar

Elzinga C., Salzer D. & Willoughby J. 1998. Measuring and monitoring plant populations. 496 pp. U.S. Department of the Interior Bureau of Land Management, Denver, Colorado.Search in Google Scholar

European Commission 1979. Council Directive 79/409/EEC on the conservation of Wild Birds. EC, Brussels.Search in Google Scholar

Green R. E., Balmford A., Crane P. R., Mace G. M., Reynolds J. D. & Turner R. K. 2005. A framework for improved monitoring of biodiversity: responses to the world summit on sustainable development. Conservation Biology 19: 56-65.10.1111/j.1523-1739.2005.00289.xSearch in Google Scholar

Henry P.-Y., Lengyel Sz., Nowicki P., Julliard R., Clobert J., Čelik T., Gruber B., Schm eller D. S., Babij V. & Henle K. 2008. Integrating ongoing biodiversity monitoring: potential benefits and methods. Biodivers. Conserv. 17: 3357-3382. DOI 10.1007/s10531-008-9417-110.1007/s10531-008-9417-1Search in Google Scholar

Karwowski K. 2003. Monitoring środowiska w Pienińskim Parku Narodowym. Pieniny - Przyroda i Człowiek 8: 119-125.Search in Google Scholar

Kębłowska A. 2009. Historia osadnictwa. In: D. Micha lska- Hejd uk & A. Boma nowska (eds.). Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich, pp. 9-21. Kampinoski Park Narodowy, Łódź-Izabelin.Search in Google Scholar

Kirpluk I. 2005. Changes of the ruderal flora of five selected villages in Kampinos National Park (Poland). Thaiszia. J. Botany. 15, Suppl. 1: 255-261.Search in Google Scholar

Kirpluk I. 2009. Rośliny dawnych osad i przydroży - flora ruderalna. In: D. Micha lska-Hejd uk & A. Boma nowska (red.). Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich, pp. 67-77. Kampinoski Park Narodowy, Łódź-Izabelin.Search in Google Scholar

Kirpluk I. 2011. Najstarsi przybysze we florze ruderalnej opuszczanych wsi Kampinoskiego Parku Narodowego. Acta Botanica Silesiaca 7: 97-112.Search in Google Scholar

Kirpluk I. 2013a. Zbiorowiska ruderalne terenów wiejskich Kampinoskiego Parku Narodowego. Metodyka badań monitoringowych, pp. 18 + 2 fotografie. Maszynopis, Kampinoski Park Narodowy.Search in Google Scholar

Kirpluk I. 2013b. Zbiorowiska ruderalne terenów wiejskich Kampinoskiego Parku Narodowego. Wyniki monitoringu zerowego w roku 2013, pp. 10+55 + 2 tabele + 30 fotografii + 11 map. Maszynopis, Kampinoski Park Narodowy.Search in Google Scholar

Kirpluk I. & Bomanowska A. 2008. Rare, endangered and protected plant species of synanthropic flora of the Kampinos National Park (Central Poland). Biodiv. Res. Conserv. 11-12: 71-80.Search in Google Scholar

Knapik R. & Raj A. 2014. Monitoring przyrodniczy w Karkonoskim Parku Narodowym jako narzędzie do śledzenia zmian w środowisku. Peckiana 9: 39-44.Search in Google Scholar

Legg C. J. & Nagy L. 2006. Why most conservation monitoring is, but need not be, a waste of time. Journal of Environmental Management 78: 194-199. doi: 10.1016/j.jenvman.2005.04.01610.1016/j.jenvman.2005.04.016Search in Google Scholar

Lengyel Sz., Kobler A., Kutnar L., Framstad E., Henry P.-Y., Babij V., Gruber B., Schmeller D. & Henle K. 2008. A review and a framework for the integration of biodiversity monitoring at the habitat level. Biodivers. Conserv. 17:3341-3356. doi: 10.1007/ s10531-008-9359-710.1007/s10531-008-9359-7Search in Google Scholar

Lindenmayer D. B. & Likens G. E. 2009. Adaptive monitoring: a new paradigm for long-term research and monitoring. Trends Ecol. Evol. 24(9): 482-486. doi:10.1016/j.tree.2009.03.00510.1016/j.tree.2009.03.005Search in Google Scholar

Makomaska-Juchiewicz M. (ed.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. 408 pp. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Makoma ska-Juch iewicz M. & Baran P. (eds.). 2012a. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. 519 pp. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Makoma ska-Juch iewicz M. & Baran P. (eds.). 2012b. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. 748 pp. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Markowski M. 2009. Użytkowanie terenów wiejskich dawniej i dziś. In: D. Michalska-Hejduk & A. Boma nowska (eds.). Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich, pp. 21-30. Kampinoski Park Narodowy, Łódź-Izabelin.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. 2008. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Mróz W. (ed.). 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz I. 311 pp. Główny InspektoratOchrony Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Mróz W. (ed.). 2012a. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. 320 pp. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Mróz W. (ed.). 2012b. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. 338 pp. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Nature Conservation Act. Journal of Laws of 2004, No. 92, item 880 with later amendments.Search in Google Scholar

Nichols J. D. & William s B. K. 2006. Monitoring for conservation. Trends Ecol. Evol. 21(12): 668-673. doi:10.1016/j.tree.2006.08.00710.1016/j.tree.2006.08.007Search in Google Scholar

Niemelä J. 2000. Biodiversity monitoring for decision making.Ann. Zool. Fennici 37: 307-317.Search in Google Scholar

Ostermann O. P. 1998. The need for management of nature conservation sites designated under Natura 2000. J. Appl. Ecol. 35: 968-973.10.1111/j.1365-2664.1998.tb00016.xSearch in Google Scholar

Parr T. W., Ferretti M., Simp son I. C., Forsius M. & Kovács-Láng E. 2002. Towards a long-term integrated monitoring programme in Europe: network design in theory and practice. Environmental Monitoring and Assessment 78: 253-290.10.1023/A:1019934919140Search in Google Scholar

Pereira H. M. & Cooper H. D. 2006. Towards the global monitoring of biodiversity change. Trends Ecol. Evol. 21 (3): 123-129. doi:10.1016/j.tree.2005.10.01510.1016/j.tree.2005.10.01516701487Search in Google Scholar

Perzanowska J. (ed.). 2010. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Cz. I. 256 pp. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Perzanowska J. (ed.). 2012a. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II. 342 pp. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Perzanowska J. (ed.) 2012b. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część III. 268 pp. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Ratyńska H. & Boratyński A. 2000. Czynna ochrona roślin i zbiorowisk segetalnych i ruderalnych. Przegląd Przyrodniczy 11(2-3): 43-56.Search in Google Scholar

Siciński J. & Sieradzki J. 2010. Protection of segetal flora and vegetation in Poland (historical outline). Plant Breed. Seed Sci. 61(1): 123-131. DOI: 10.2478/v 10129-010-0019-1Search in Google Scholar

Stem C., Margoluis R., Salaf sky N. & Brown M. 2005. Monitoring and evaluation in conservation: a review of trends and approaches. Conservation Biology 19: 295-309.10.1111/j.1523-1739.2005.00594.xSearch in Google Scholar

Stoate C., Boatman N. D., Borralho R. J., Rio Carvalho C., de Snoo G. R. & Eden P. 2001. Ecological impacts of arable intensification in Europe. Journal of Environmental Management 63: 337-365. doi:10.1006/ jema.2001.047310.1006/jema.2001.047311826719Search in Google Scholar

Storkey J., Meyer S., Still K.S. & Leuschner C. 2012. The impact of agricultural intensification and land-use change on the European arable flora. Proc. Roy. Soc. B 279: 1421-1429. doi:10.1098/rspb.2011.168610.1098/rspb.2011.1686328236521993499Search in Google Scholar

Teder T., Moora M., Roosaluste E., Zobel K., Pärtel M., Kõlja lg U. & Zobel M. 2007. Monitoring of biological diversity: a common-ground approach. Conservation Biology 21: 313-317.10.1111/j.1523-1739.2006.00575.x17391181Search in Google Scholar

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W. & Hołdyński Cz. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 197 pp. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Vaugha n H., Brydges T., Fenech A. & Lumb A. 2001. Monitoring long-term ecological changes through the ecological monitoring and assessment network: science-based and policy relevant. Environmental Monitoring and Assessment 67: 3-28.10.1023/A:1006423432114Search in Google Scholar

Vos P., Meelis E. & Ter Keurs W. J. 2000. A framework for the design of ecological monitoring programs as a tool for environmental and nature management. Environmental Monitoring and Assessment 61: 317-344.10.1023/A:1006139412372Search in Google Scholar

Weber D., Hintermann U. & Zangger A. 2004. Scale and trends in species richness: considerations for monitoring biological diversity for political purposes. Global Ecol. Biogeogr. 13: 97-104.10.1111/j.1466-882X.2004.00078.xSearch in Google Scholar

Yoccoz N. G., James D. Nichols J. D. & Boulinier T. 2001. Monitoring of biological diversity in space and time. Trends Ecol. Evol.16: 446-453. doi:10.1016/S0169-5347(01)02205-410.1016/S0169-5347(01)02205-4Search in Google Scholar

Zając M. & Zając A. 2014. Survival problems of archaeophytes in the Polish flora. Biodiv. Res. Conserv. 35: 47-56. DOI 10.2478/biorc-2014-001510.2478/biorc-2014-0015Search in Google Scholar

Zarzycki K. & Szeląg Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. In: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda & Z. Szeląg (eds.). Red list of plants and fungi in Poland, pp. 9-20. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. Search in Google Scholar

eISSN:
1897-2810
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Life Sciences, Zoology, Ecology