1. bookVolume 5 (2015): Issue 1 (June 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
access type Open Access

Professional and Career Development of Vocational Subject Teachers as a Trend in the Lifelong Learning of Teachers

Published Online: 05 Jun 2015
Page range: 1 - 20
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

This research study concerns the trends in the lifelong learning of teachers including self-education as a form of teacher personal development. It explores the importance, role and objectives of lifelong learning, andragogic pedeutology, as well as the trends and further education of possibilities of teachers in Slovakia with regards to the forms of learning, qualification education and continuing education. We present the findings of a research survey on the educational needs of secondary vocational school (SVS) teachers as one of the results of the KEGA 005 DTI-4/2013 project in the study. We also present the research objectives, research questions, research sample of SVS teachers, research methods and instruments. In addition to presenting the findings of the current and updated education needs of SVS teachers in the sample and their interpretation, we formulate the research conclusions on the educational needs of SVS teachers as one of the results of the KEGA 005 DTI-4/2013 project.

Keywords

BAJTOŠ, J. Didaktika vysokej školy. Bratislava: IURA EDITION, 2013.Search in Google Scholar

ČEPELOVÁ, S., and KRÁSNA, S. Sociálno-pedagogický výcvik ako inovatívna forma celoživotného vzdelávania učiteľov stredných odborných škôl I. Brno: Tribun, 2014.Search in Google Scholar

GAVORA, P., and MAREŠ, J. Anglicko-slovenský pedagogický slovník. Bratislava: IRIS, 1998.Search in Google Scholar

GERŠICOVÁ, Z., and TÓTHOVÁ, R. Sociálno-pedagogický výcvik ako spôsob ďalšieho rozvoja komunikačných a prosociálnych kompetencií študentov vysokých škôl, humanitného zamerania. DOLISRA, J. (ed.). Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Praha: Evropské vzdělávací centrum, 2010. pp. 81-85.Search in Google Scholar

HLÁSNA, S. Socio-Educational Training as an Innovative Form of the Lifelong Education of Teachers at Secondary Vocational Schools - Project KEGA no. 005DTI-4/2013. Acta Technilogica Dubnicae, 3, 2013a, 1, p. 94-96.Search in Google Scholar

HLÁSNA, S. Sociálno-pedagogický výcvik ako inovatívna forma celoživotného vzdelávania učiteľov stredných odborných škôl - Project KEGA n. 005DTI-4/2013. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XIX. Bratislava: ZF LINGUA, 2013b. pp. 160 - 161.Search in Google Scholar

JANKOVIČOVÁ , M. Sebavzdelávanie ako forma profesného rozvoja učiteľa ekonomických predmetov na strednej škole. Diploma thesis. Dubnica n/Váhom: DTI, 2014.Search in Google Scholar

KASÁČOVÁ, B. Profesný rozvoj učiteľa. Prešov: Rokus s.r.o., 2006.Search in Google Scholar

KASÁČOVÁ, B. Učiteľ - profesia a príprava. Banská Bystrica: PF UMB, 2002. Koncepcia celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike. [on-line]. Bratislava: Vláda SR, 25. 2. 2004. Available from: ˂http://www.minedu.sk/data/USERDATA/DalsieVzdel/VDOC/KoncepciaCZV.zip˃ Search in Google Scholar

KOSOVÁ, B. Perspektívy učiteľského vzdelávania - východiská, paradigmy a spoločenské výzvy. História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. Banská Bystrica: PF UMB, 2002. Memorandum o CŽV: konzultačný proces. Bratislava: EDIS, EK. Direktorát pre vzdelávanie a kultúru MŠ SR, 2001.Search in Google Scholar

PAVLOV, I. Profesijný rozvoj pedagogického zboru školy. Prešov: MPC, 2002.Search in Google Scholar

PORUBSKÁ, G. Manažment vzdelávania dospelých. Nitra: Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa, 2005.Search in Google Scholar

PORUBSKÁ, G., and HATÁR, C. Kapitoly z andragogiky pre pomáhajúce profesie. Nitra: PF Univerzita Konštantína Filozofa, 2009.Search in Google Scholar

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002.Search in Google Scholar

ŠVEC, Š. Základné pojmy v pedagogike a andragogike. Bratislava: Iris, 2005.Search in Google Scholar

ŠVEC, Š. et al. Metodológia vied o výchove. Kvantitatívno - scientistické a kvalitatívno - humanistické prístupy. Bratislava: IRIS, 2005.Search in Google Scholar

TAMÁŠOVÁ, V. Celoživotné vzdelávanie pedagógov-európsky trend. Aktuálne otázky pedagogickej vedy v kontexte európskej dimenzie vzdelávania. Bratislava: Retaas, 2005. pp. 57-64.Search in Google Scholar

TAMÁŠOVÁ, V., and SÁRI, M., (eds.) Quality Management System of Universities and the Quality of Education. Baja: EJ College Baja, 2012.Search in Google Scholar

TUREK, I. Kvalita vzdelávania. Bratislava: IURA Edition spol. s. r.o., 2009. Vyhláška MŠ SR 42/1996 o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov. Zákon č. 386/1997 Z. z. zo 4. decembra 1997 o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. Zákon NR SR 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 315/2012 Z. z.Search in Google Scholar

ZELINA, M. Celoživotné vzdelávanie učiteľov a rozvoj osobnosti učiteľov. In SVETLÍKOVÁ, J. et al. Edukačné hry v celoživotnom vzdelávaní učiteľov stredných odborných škôl. Brno: Tribun, 2014.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo