1. bookVolume 55 (2015): Issue 1 (May 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2585-8777
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Attitudes Of Schoolgirls Towards Physical And Sport Education

Published Online: 30 Sep 2015
Volume & Issue: Volume 55 (2015) - Issue 1 (May 2015)
Page range: 29 - 38
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2585-8777
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

1. ANTALA, B. et al., 2014. Telesná a športová výchova a súčasná škola. Bratislava: NŠC, FTVŠ UK. ISBN 978-80-971466-1-0.Search in Google Scholar

2. ANTALA, B. a S. DOROŠOVÁ, 1996. Postoje žiakov pohybovo podpriemerných a pohybovo nadpriemerných ku školskej telesnej výchove. In Telesná výchova a šport, roč. 6, č. 4., s. 8-10. ISSN 1335-2245.Search in Google Scholar

3. BARTÍK, P., 2005. Postoje žiakov 2. stupňa základnej školy k telesnej výchove. In Acta universitatis Matthiae Belii. Zborník vedeckovýskumných prác. Banská Bystrica: PF UMB, č. 9, s. 158-164. ISBN 80-8083-161-0.Search in Google Scholar

4. BARTÍK, P., 2007. Postoje žiakov 5. a 9. ročníkov na vybraných ZŠ k telesnej výchove. In Optimální pusobení tělesné záteže a výživy. Sborník příspevku ze XVI. Ročníku interdisciplinární konference s medzinárodní účastí. Hradec Králové: PF UHK, s. 210-216. ISBN 978-80-7041-513-9.Search in Google Scholar

5. BARTÍK, P., 2009/a. Postoje žiakov základných škôl k telesnej výchove. In Exercitatio corpolis – motus – salus. Slovak journal of sport sciences. Banská Bystrica: FHV UMB, KTVaŠ, Vedecká spoločnosť pre TV a šport, s. 153-159. ISSN 1337-7310.Search in Google Scholar

6. BARTÍK, P., 2009/b. Úroveň postojov k telesnej výchove a športu žiakov ZŠ v stredoslovenskom regióne. In KOLEKTÍV Šport a zdravie 2009. Nitra: UKF PF KTVŠ, str. 19-25.10.32725/sk.2010.017Search in Google Scholar

7. BARTÍK, P., 2009/c. Postoje žiakov základných škôl k telesnej výchove a športu a úroveň ich teoretických vedomostí z telesnej výchovy v intenciách vzdelávacieho štandardu. Banská Bystrica: FHV UMB Banská Bystrica. ISBN 978-80-8083-764-8.Search in Google Scholar

8. BARTÍK, P. a P. MESIARIK, 2009. Postoje žiakov deviateho ročníka základných škôl v stredoslovenskom regióne k školskej telesnej výchove a športu. In Telesná výchova a šport, roč. 19, č. 1, s. 7-9. ISSN 1335-2245.Search in Google Scholar

9. BARTÍK, P. a P. MESIARIK, 2011. Vplyv záujmovej školskej telesnej výchovy a športu na formovanie pozitívnych postojov žiakov k pohybovým aktivitám. In Exercitatio corpolis - motus – salus. Slovak journal of sports sciences. Banská Bystrica: FHV UMB, roč. 3, č. 1, s. 97-104. ISSN 1337-7310.Search in Google Scholar

10. BENDÍKOVÁ, E., 2009. Kritický pohľad na príčiny pohybovej nedostatočnosti slovenských školákov. In Tělesná výchova a sport mládeže, roč. 75, č.5, s. 2-5. ISSN 1210-7689.Search in Google Scholar

11. BENDÍKOVÁ, E., 2011. Hľadajme príčiny poklesu záujmu žiakov o školskú telesnú a športovú výchovu. In Tělesná výchova a sport mládeže, roč. 77, č.2, s. 18-20. ISSN 1210-7689.Search in Google Scholar

12. BOROŠ, J., 2001. Základy sociálnej psychológie. Bratislava: Iris, s. 227. ISBN 80-89018-20-3.Search in Google Scholar

13. DOBRÝ, L., 2006. Souvislosti výkonu s duševním růstem mladých sportovců. In Tělesná výchova a sport mládeže, 72, č. 2, s. 18-24. ISSN 1210 – 7689.Search in Google Scholar

14. GÖRNER, K. a J. STARŠÍ, 2001. Postoje, vedomosti a názory žiakov II. stupňa ZŠ na telesnú výchovu. Banská Bystrica: UMB, Fakulta humanitných vied. ISBN 80-8055-565-6.Search in Google Scholar

15. ORAVCOVÁ, J., 2004. Sociálna psychológia. Banská Bystrica: FHV UMB, s. 314. ISBN 80-8055-980-5.Search in Google Scholar

16. PALIČKA, M., 2009. Postoje žiakov deviateho ročníka základných škôl v regióne Spiš k školskej telesnej výchove a športu. In KOLEKTÍV Mladá veda 2009. Vedy o športe. Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB, s. 122-126. ISBN 978-80-8083-857-7.Search in Google Scholar

17. PALIČKA, M., 2010. Postoje žiakov mestských a vidieckých základných škôl v regióne Spiš k telesnej výchove a športu. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Vedy o športe. Zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: FHV UMB, s. 132-138. ISBN 978-80-557-0040-3.Search in Google Scholar

18. POLIACH, V., 2003. Základy psychológie osobnosti. Žilina: EDIS pre PF UMB. 74 s. ISBN 80-8070-050-8.Search in Google Scholar

19. SIVÁK, J. et al., 2000. Vzdelávací štandard z telesnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl. Bratislava: MŠ SR. 31 s.Search in Google Scholar

20. ZAPLETALOVÁ et al., 2011. Sekulárny trend v ukazovateľoch telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti 11- až 18-ročnej školskej populácie na Slovensku. Bratislava: PEEM. ISBN 978-80-8113-042-7.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD