Otwarty dostęp

Determination of dry wood density and carbon stock in aboveground dendromass from sampling forest inventory in mountain forest ecosystem of the Biosphere Reserve Poľana


Zacytuj

Príspevok prezentuje poznatky z riešenia viacerých problémov danej problematiky. Overuje sa novo navrhnutá metóda výberového zisťovania jednotlivých zložiek nadzemnej dendromasy v konkrétnych podmienkach horského lesa. Hodnotia sa expanzné faktory na prepočet suchej biomasy (BEF) a obsahu uhlíka (CEF) z vlastných odobratých vzoriek dreva. Celková suchá biomasa a zásoba uhlíka zodpovedajúca zistenej dendromase sa odvodzuje viacerými spôsobmi známymi zo zahraničnej a domácej literatúry. Výsledky sa navzájom porovnávajú a odvodzujú sa rámce prakticky dosiahnuteľnej presnosti určenia suchej biomasy a zásoby uhlíka v lesnom ekosystéme.

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other