Accesso libero

Effect of tending and snow damage on changes in tree species composition, stand structure, qualitative and quantitative production of mixed spruce, fir and beech pole-stage stand on Stará Píla research plot

INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

Práca je príspevkom k výskumu problematiky prebierok v zmiešaných (SM-JD-BK) porastoch 5. lesného vegetačného stupňa v oblasti stredného Slovenska. Výskum sa uskutočnil na dvoch sériách trvalých výskumných plôch založených v roku 1972. Na každej zo sérií sú tri čiastkové plochy, pričom na jednej sa aplikuje úrovňová voľná prebierka v rámci celoplošnej výchovy. Na druhej ploche sa uskutočňuje neceloplošná výchova, resp. tretia plocha sa ponechala bez úmyselného zásahu ako kontrolná. Na prelome rokov 1993 a 1994 boli výskumné plochy postihnuté snehovou kalamitou. Vyhodnotili sa dynamické zmeny drevinového zloženia, porastovej štruktúry, kvantitatívnej a kvalitatívnej produkcie vrátane pestovnej analýzy ôsmych zásahov za obdobie 34 rokov. Osobitná pozornosť sa venovala vývoju budúcich cieľových stromov, ktoré sú hlavnými nositeľmi kvalitatívnej i kvantitatívnej produkcie porastu. Zistené zmeny sa porovnali z hľadiska rozdielov medzi dlhodobo celoplošne i neceloplošne vychovávanými plochami a kontrolnou plochou (bez zásahu). Doterajšie výsledky naznačujú priaznivý vývoj porastov na vychovávaných plochách aj napriek ich poškodeniu snehom v minulosti.

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Lingua:
Inglese
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other