Accesso libero

Concept of future research on forest protection in Slovakia with regard to biological control of pests

INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

Analyzujú sa príčiny a charakterizuje sa proces poškodenia lesných porastov na Slovensku. Osobitná pozornosť sa venuje analýze priestorového a časového ohrozenia lesných ekosystémov škodlivými činiteľmi. Uvádzajú sa výsledky rajonizácie ekologických podmienok potenciálnej aktivity škodlivých činiteľov. Ďalej závery, ktoré vyplynuli z rozboru vulnerability drevín a porastov podľa ich rastových fáz. Aj keď sa tejto problematike na Slovensku najmä v období od 60. do 80. rokov minulého storočia venovala určitá pozornosť, v danom období proces klimatickej zmeny a jeho následky neboli ešte známe, resp. významné. Uvádzajú sa najnovšie poznatky o vplyve klimatickej zmeny na lesné ekosystémy, najmä na ich ohrozenie škodlivými činiteľmi. V nadväznosti na to sa navrhuje nová stratégia a koncepcia ďalšieho výskumu. Ide o nové komplexné spracovanie problematiky priestorového a časového ohrozenia drevín a porastov v podmienkach klimatickej zmeny. Ďalej o vyselektovanie okruhov kde prichádza do úvahy ochrana lesa metódami biologického boja s biotickými škodcami. Nakoniec o vymedzenie podmienok, ktoré rozhodujú o úspešnosti či efektívnosti použitia tohto spôsobu boja.

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Lingua:
Inglese
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other