Accesso libero

Determination of dry wood density and carbon stock in aboveground dendromass from sampling forest inventory in mountain forest ecosystem of the Biosphere Reserve Poľana

INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Príspevok prezentuje poznatky z riešenia viacerých problémov danej problematiky. Overuje sa novo navrhnutá metóda výberového zisťovania jednotlivých zložiek nadzemnej dendromasy v konkrétnych podmienkach horského lesa. Hodnotia sa expanzné faktory na prepočet suchej biomasy (BEF) a obsahu uhlíka (CEF) z vlastných odobratých vzoriek dreva. Celková suchá biomasa a zásoba uhlíka zodpovedajúca zistenej dendromase sa odvodzuje viacerými spôsobmi známymi zo zahraničnej a domácej literatúry. Výsledky sa navzájom porovnávajú a odvodzujú sa rámce prakticky dosiahnuteľnej presnosti určenia suchej biomasy a zásoby uhlíka v lesnom ekosystéme.

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Lingua:
Inglese
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other