INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

Najčešće korišteni, a posljedično i analizirani bromirani usporivači gorenja su polibromirani bifenili (PBB), polibromirani difenil eteri (PBDE), tetrabromobisfenol A (TBBPA), tetrabromobisfenol S (TBBPS) i heksabromociklododekan (HBCD). Navedeni spojevi smatraju se postojanim organskim zagađivalima, a s obzirom na to da su široko rasprostranjeni u okolišu i dokazano imaju niz negativnih štetnih učinaka na ljudsko zdravlje, proizvodnja i upotreba većine njih strogo je zabranjena. Vodeni je okoliš izložen ovim spojevima njihovim taloženjem iz atmosfere, mulja otpadnih voda, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i ispiranjem odlagališta otpada, a ovisno o fizikalno-kemijskim svojstvima pojedinog spoja prisutan je u većim koncentracijama/udjelima u određenom dijelu vodenog okoliša. Više razine pronalaze se u područjima s razvijenom industrijom i poljoprivredom te u blizini odlagališta otpada. Cilj ovoga rada bio je detaljno i sažeto objasniti analitiku navedenih spojeva u vodenom okolišu – vodi, sedimentu i vodenim organizmima. Analitika spojeva bromiranih usporivača gorenja iznimno je važna kako bi se pouzdano mogle odrediti njihove razine i raspodjela u vodenom okolišu te na temelju dobivenih podataka procijeniti izloženost ljudi ovim spojevima. Posebno je zabrinjavajuće što zbroj masenih udjela spojeva PBDE u ribi uglavnom prelazi dopuštene vrijednosti.

eISSN:
1848-6312
Lingue:
Inglese, Slovenian
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Medicine, Basic Medical Science, other