Accès libre

Health communication: press reporting - a case of the Institute of Oncology, Ljubljana

À propos de cet article

Citez

Uvod: Človek že od nekdaj postavlja zdravje med svoje najvišje vrednote, zato si želi, da je o zdravju tudi ustrezno informiran. Zdravstveno sporočanje je zato zelo pomemben del promocije ali krepitve zdravja, glavni vir informacij za laično javnost pa so množični mediji. Z raziskavo smo želeli dobiti osnovni vpogled v vrsto zdravstvenih tem, ki prevladujejo v slovenskih dnevnih medijih.

Metode: V prispevku smo z vsebinskim pregledom in analizo poročanja izbranih slovenskih dnevnih medijev v letu 2009 ugotavljali, kakšno je razmerje med objavami o strokovnem, zdravstvenem delu Onkološkega inštituta Ljubljana in objavami o poslovnem, tehničnem in organizacijskem delovanju inštituta. Za analizo smo uporabili test hi-kvadrat in logistično regresijo.

Rezultati: V letu 2009 je bilo v izbranih dnevnih medijih skupaj 324 strokovnih in poslovno-organizacijskih objav na temo Onkološki inštitut Ljubljana. Od tega je bilo 70,4 % objav poslovno-organizacijskih, strokovnih objav pa 29,6 %. V modelu, v katerem smo hkrati upoštevali vrsto medija in njegovo usmeritev oziroma programsko zasnovo, vrsta medija ni bila statistično pomemben napovedni dejavnik, zelo pomemben napovedni dejavnik pa je bila usmeritev medija Obeti za strokovno objavo so bili 6,16-krat večji v medijih, ki niso pretežno komercialno usmerjeni (p=0,003).

Zaključek: Rezultati naše raziskave so potrdili ugotovitev, da je poročanje medijev v Sloveniji usmerjeno predvsem na poslovno-organizacijsko delovanje Onkološkega inštituta Ljubljana. Glede na naraščajoče zanimanje javnosti in nato tudi medijev o zdravju in zdravstvu bi bile smiselne nadaljnje raziskave o tem, kakšen je trend poročanja slovenskih medijev o zdravstvu ter kakšen vpliv imajo zdravstvene organizacije na to poročanje.

eISSN:
1854-2476
ISSN:
0351-0026
Langue:
Anglais
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Medicine, Clinical Medicine, Hygiene and Environmental Medicine