Accès libre

Influence of number of visitors and weather conditions on airborne particulate matter mass concentrations at the Plitvice Lakes National Park, Croatia during summer and autumn

À propos de cet article

Citez

Ispitivali smo utjecaj lokalnih meteoroloških uvjeta i broja posjetitelja na masene koncentracije atmosferskih lebdećih čestica (PM) i na omjere njihovih frakcija u Nacionalnom parku Plitvička jezera od srpnja do listopada 2018. Masene koncentracije mjerene su laserskim fotometrima. Vani su mjerene koncentracije čestica aerodinamičkih promjera manjih od 1, 2,5 i 10 μm (odnosno PM1, PM2.5, i PM10), a u zatvorenom prostoru koncentracije PM1. Oba fotometra bila su u blizini najvećega i najposjećenijega jezera (Kozjaka). Rezultati upućuju na to da su atmosferske čestice uglavnom potjecale od pozadinskih izvora, premda je primijećen i utjecaj lokalnih antropogenih aktivnosti. Naime, masene koncentracije povećavale su se s porastom broja posjetitelja i u zatvorenom prostoru i na otvorenome. Koncentracije PM1 u zatvorenom prostoru povećavale su se s porastom vanjske temperature zraka duž cijelog raspona izmjerenih temperatura, dok su koncentracije na otvorenom pokazivale ovisnost U oblika (rasle su s temperaturom samo pri višim temperaturama). Takvo ponašanje, zajedno s opadanjem omjera PM1/PM2.5 pri porastu temperature, upućuje na važnu ulogu fotokemijskih reakcija u produkciji i rastu čestica. Dobiveni spektri upućuju na dnevnu periodičnost razina PM, a tjedna periodičnost u spektrima nije bila vidljiva.

eISSN:
1848-6312
Langues:
Anglais, Slovenian
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Medicine, Basic Medical Science, other