À propos de cet article

Citez

Dimetoat je organofosforni insekticid koji uzrokuje oksidacijski stres i oštećuje mnoge organe, uključujući reproduktivne. Plod lovorvišnje (Laurocerasus officinalis Roem.) bogat je vitaminima i fenolnim spojevima s antioksidacijskim djelovanjem. Cilj je ovoga istraživanja bio utvrditi djelotvornost njegova ekstrakta protiv oštećenja testisa i spermija u mužjaka štakora izloženih dimetoatu. Njih 60 podijeljeno je nasumce u šest skupina od deset životinja. Prva je (kontrolna) skupina primala samo 1 mL fiziološke otopine (0,9 % NaCl), druga skupina 7 mg/kg dimetoata u 1 mL fiziološke otopine, treća skupina 4 mg/kg ekstrakta lovorvišnje u 1 mL fiziološke otopine, četvrta skupina ekstrakt 30 minuta prije primjene dimetoata, peta skupina vitamin C (pozitivna kontrola, 100 mg/kg u 1 mL fiziološke otopine) 30 min prije primjene dimetoata, a šesta skupina primala je dimetoat u prva četiri tjedna, potom kombinaciju dimetoata i ekstrakta lovorvišnje u sljedeća četiri tjedna. Sve navedene doze davane su svaki dan gavažom. Nakon osam tjedana primjene, štakori su eutanazirani, a njihovi reproduktivni organi odstranjeni. Izmjerena im je ukupna tjelesna masa i masa reproduktivnih organa te ocijenjen oksidacijski stres u testisima, značajke sjemena, oštećenja DNA spermija, apoptoza u testisima i histopatološke promjene. Dimetoat je značajno smanjio masu tijela i organa, gibljivost i koncentraciju spermija te aktivnost superoksid dismutaze i glutation-peroksidaze, a značajno povisio lipidnu peroksidaciju, postotak abnormalnih spermija, oštećenje DNA spermija, apoptozu u testisima te uzrokovao histopatološke promjene tkiva. Ekstrakt lovorvišnje značajno je ublažio te štetne učinke, bilo da je davan prije ili nakon dimetoata. Naši rezultati jasno upućuju na blagotvorno djelovanje toga ekstrakta, koje je povezano sa zaštitom od oksidacijskoga stresa, napose od lipidne peroksidacije.

eISSN:
1848-6312
Langues:
Anglais, Slovenian
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Medicine, Basic Medical Science, other