Accès libre

Levels and Distribution of PCBs and Organochlorine Pesticides in the Air, Pine Needles, and Human Milk

À propos de cet article

U ovome preglednom radu prikazani su rezultati dobiveni diljem svijeta o raspodjelii razinama 20 kongenera poliklorbifenila (PCB) i 7 organoklorovih pesticida (OCP) u uzorcima zraka, majčina mlijeka i borovih iglica. Istraživanja prisutnosti navedenih spojeva u tim uzorcima dugi niz godina provode se i u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada te su u ovome preglednom radu sažeti i ti rezultati. Vidljivo je da su se koncentracije organoklorovih spojeva značajno snizile nakon zakonske zabrane njihove upotrebe, no to se snižavanje usporilo i oni se još nalaze u svim uzorcima. Općenito, više razine PCB-a nađene su u uzorcima s urbanog područja, razine pesticida više u onima gdje je vjerojatno u prošlosti postojala njihova primjena u poljoprivredi, dok je razina HCB-a obično pokazatelj industrijske aktivnosti.

γ-HCH određen je u najvišoj koncentraciji u uzorcima zraka i borovih iglica, dok su u ljudima najzastupljeniji DDE i β-HCH. Indikatorski kongeneri PCB-a također su različito zastupljeni u okolišu i ljudima te su tako u zraku i borovim iglicama više koncentracije hlapljivijih nižekloriranih PCB-a, a u ljudima postojanijih višekloriranih PCB-a. Od toksičnih ortho-supstituiranih kongenera PCB-a i u uzorcima ljudi i okoliša najzastupljeniji je PCB-118, dok su najrjeđe detektirana tri najtoksičnija ne-ortho-supstituirana kongenera: PCB-77, PCB-126 i PCB-169. Od organoklorovih pesticida DDD u svim je uzorcima određen u najnižim koncentracijama.

ISSN:
0004-1254
Langues:
Anglais, Slovenian
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Medicine, Basic Medical Science, other