Acceso abierto

Assessment of forest condition and its development on a sampling set of forest management plans in Slovakia

   | 10 feb 2010

Cite

Výberový súbor pre analýzu stavu a vývoja lesov tvoria obsahovo porovnateľné databázy lesných hospodárskych plánov (LHP) so začiatkom platnosti v rokoch 1987, 1997, 2007 a údaje lesnej hospodárskej evidencie (LHE) za obdobie 1997 - 2006. Predložená práca analyzuje vývoj lesov na základe agregácie údajov LHP a LHE. Predmetom analýzy je vývoj základných charakteristík o stave lesov v sledovanom období, ktoré zahrňujú kategorizáciu lesov, formy hospodárskych spôsobov, vekovú štruktúru, zastúpenie drevín, produkčné charakteristiky a predikciu ďalšieho vývoja lesov.

Dosiahnuté výsledky v podobe pozitívnych trendov sú zjavné najmä v zavádzaní jemnejších spôsobov hospodárenia v lesoch, v optimalizácii drevinovej skladby a vo zvýšení produkčných charakteristík, ktoré vyústili do vyšších plánovaných ťažieb.

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Idioma:
Inglés
Calendario de la edición:
4 veces al año
Temas de la revista:
Ciencias de la vida, Botánica, Ecología, otros