Cite

Izloženost ljudi česticama plastike izaziva veliku zabrinutost svih značajnih sudionika koji su uključeni u zaštitu ljudskoga zdravlja zbog onečišćenja prehrambenog lanca, površinskih voda, čak i pitke vode, kao i zbog njihove postojanosti i bioakumulacije. Stoga je ključno bolje razumijevanje biološke sudbine plastike i njezine interakcije s različitim biološkim sustavima. Zbog učestalosti materijala plastike u okolišu i njihove potencijalne toksičnosti, važno je prikupiti pouzdane, regulatorno značajne i znanstveno utemeljene podatke o učincima mikro- i nanoplastike na ljudsko zdravlje kako bi se pravilno primijenile pouzdane strategije procjene rizika i upravljanja rizicima u kružnoj ekonomiji lanca vrijednosti plastike. Ovaj pregledni rad predstavlja trenutačno znanje o dozama izloženosti mikro- i nanoplastici relevantnima za ljude, oblicima izloženosti, kao i o njezinim toksičnim učincima. Istaknute su poteškoće u pravilnoj procjeni problema izloženosti plastici i trenutačni nedostatci u znanju te su predloženi potencijalni koraci koji se mogu poduzeti kako bi se podržala percepcija, procjena i ublažavanje rizika za zdravlje strogim znanstveno utemeljenim dokazima. Na temelju postojećih znanstvenih podataka o štetnim učincima mikro- i nanoplastike na zdravlje, daju se preporuke za razvoj specifičnih načina nepoželjnih ishoda (eng. adverse outcome pathway, krat. AOP) za mikro- i nanoplastiku prema priručniku korisnika AOP-a Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (izv. Organisation for Economic Co-operation and Development, krat. OECD).

eISSN:
1848-6312
Idiomas:
Inglés, Slovenian
Calendario de la edición:
4 veces al año
Temas de la revista:
Medicine, Basic Medical Science, other