Acceso abierto

Associations of NLRP3 and CARD8 gene polymorphisms with alcohol dependence and commonly related psychiatric disorders: a preliminary study


Cite

Raziskovali smo dva funkcionalna polimorfizma v genih NLPR3 inflamasoma (NLRP3 rs35829419 in CARD8 rs2043211) in njuno vlogo pri pojavnosti odvisnosti od alkohola ali izražanju anksiozne, depresivne, obsesivno-kompulzivne ali agresivne sopojavne simptomatike ob odvisnosti od alkohola. Vključili smo tri skupine kavkazijskih moških: 88 hospitaliziranih bolnikov in 99 abstinirajočih preiskovancev z odvisnostjo od alkohola ter 94 kontrol. Za oceno sopojavne simptomatike smo uporabili Zungovo lestvico depresivnosti in anksioznosti, Buss-Durkeejevo lestvico sovražnosti, AUDIT (angl. Alcohol Use Disorders Identification Test), Kratko lestvico socialne fobije, Lestvico obsesivnokompulzivnega pitja in Yale-Brownovo lestvico obsesivnosti in kompulzivnosti. Za genotipizacijo smo uporabili alelno specifično kvantitativno polimerazno verižno reakcijo (PCR). Porazdelitev CARD8 rs2043211 se je med preiskovanimi skupinami statistično pomembno razlikovala (p=0,049; hi-kvadrat=9,557; df=4). Polimorfizem NLPR3 rs35829419 ni bil pomembno povezan z odvisnostjo od alkohola.. Pri preiskovancih hospitaliziranih zaradi odvisnosti od alkohola preiskovani polimorfizmi niso bili statistično povezani z večjo porabo alkohola ali s sopojavno simptomatiko. Genotip CARD8 je bil statistično značilno povezan z oceno po Zungovem vprašalniku anksioznosti pri abstinirajočih preiskovancih, kjer so homozigoti za polimorfni alel dosegali višje rezultate (p=0,048; df=2; F=3,140). Med kontrolami je bil genotip CARD8 povezan z ocenami na lestvici obsesivno kompulzivnega pitja (p=0,027; df=2; F=3,744). Naši rezultati nakazujejo nova dognanja, da CARD8 rs2043211 lahko igra določeno vlogo pri pojavnosti odvisnosti od alkohola, izražanju anksiozne simptomatike pri abstinirajočih preiskovancih z odvisnostjo od alkohola in pri obsesivno kompulzivnem pitju pri zdravih kontrolah. Naše preliminarne izsledke pa je potrebno ovrednotiti z nadaljnjimi raziskavami na večjih vzorcih.

eISSN:
1848-6312
Idiomas:
Inglés, Slovenian
Calendario de la edición:
4 veces al año
Temas de la revista:
Medicine, Basic Medical Science, other