Uneingeschränkter Zugang

Best Practices in Slovak Forestry Communication - Case study

Príspevok sa zaoberá otázkou lesníckej komunikácie a zdôvodňuje akú úlohu zohrávajú komunikačné procesy pri vytváraní pozitívneho vnímania lesníctva verejnosťou. V príspevku sú ďalej uvedené dôvody pre nevyhnutnosť aktívnej komunikácie, potreba vytvárania komunikačných stratégií a sú predstavené najvýznamnejšie komunikačné nástroje v lesníctve. Sú prezentované úspešné príklady projektov zameraných na komunikáciu s verejnosťou na Slovensku. Lesná pedagogika - lesnícky zameraná environmentálna výchova je v príspevku predstavená ako jedna z najefektívnejších spôsobov ako informovať verejnosť o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve a nástroj na zvyšovanie povedomia o dôležitosti a význame lesov pre spoločnosť. Jeden z najúspešnejších komunikačných projektov je celoslovenské podujatie Lesnícke dni, ktoré zabezpečuje pre širokú verejnosť partnerský tím lesníckych organizácií. V príspevku je predstavený aj model manažmentu lesníckej komunikácie vrátane jej hlavných aktérov, ktorého aplikácia zabezpečí posilnenie efektívnej a proaktívnej medzisektorálnej komunikácie v lesníctve.

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Biologie, Botanik, Ökologie, andere